Samorządowa Edukacja Obywatelska

Czytajmy KRSy lokalnych podmiotów i osób publicznych [edukacja samorządowa]

Często, aby lepiej zrozumieć dynamizm lokalnego życia publicznego warto też poczytać trochę dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących poszczególnych lokalnych podmiotów i osób publicznych Przykłady: http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Spoldzielnia,Rolniczo,Handlowa,W,Garbowie,Raport,gospodarczy,KRS,0000044603.html http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Spoldzielnia,Budowlano,Mieszkaniowa,Garbow,Raport,biznesowy,KRS,0000168502.html http://www.infoveriti.pl/osoba-krs/Dudzik-Jan-Kazimierz/bd993a7291c839a4d50c6d36f3a28ad2.html http://www.infoveriti.pl/osoba-krs/Garnek-Stanislaw-Wieslaw/349313d1c1467e5d1b718e52717c1552.html http://www.infoveriti.pl/osoba-krs/Reszka-Alina/55972860d38947d5afdae85db3b58073.html  

Tematy przemilczane

O relacjach pomiędzy władzą a mediami lokalnymi w Kędzierzynie Koźlu oraz żmudnym i trudnym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego rozmawiałem z Kamilem Nowakiem, działaczem społecznym, dziennikarzem i prezesem Fundacji Wiedzieć Więcej. Jak wygląda sytuacja na rynku medialnym w Kędzierzynie-Koźlu? Czy istnieją jakieś niezależne tytuły, które nie boją się otwarcie krytykować władz? Kamil Nowak: Jesteśmy chyba jedną z […]

Kontrola w Państwowej Inspekcji Pracy w Gminie Garbów [edukacja samorządowa]

Kontrola w Państwowej Inspekcji Pracy w Gminie Garbów [edukacja samorządowa]

W ramach edukacji samorządowej przedstawiamy przykład kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy w Gminie Garbów, której wyniki kontrolerzy sformułowali w lutym w roku 2012. Ciekawe, że wyniki tej kontroli jak też kilku innych przeprowadzonych w naszej gminie przez PIP nie zostały ujawnione przez wójta gminy Garbów w Biuletynie Informacji Publicznej. Komplet dokumentów, z których prezentujemy […]

Procedura rozpatrywania skarg

Procedura rozpatrywania skarg

Rada gminy (powiatu) ma zazwyczaj przyjętą procedurę rozpatrywania skarg. Może być ona określona w statucie albo ukształtowana zwyczajowo i poparta wieloletnią praktyką, ale niesformalizowaną, a także prawem. Uregulowania statutowe wymuszają stosowanie zawartych w nich przepisów, co w rezultacie przekłada się na egzekwowanie ich przestrzegania. Stworzona zwyczajowa praktyka nie ma natomiast charakteru zobowiązującego. Zatem, w zależności […]

Polska obywatelska – organizacje, liderzy, kontekst

Polska obywatelska – organizacje, liderzy, kontekst

Słabość społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest w dużej mierze spowodowana niesprzyjającym kontekstem instytucjonalnym i politycznym mówili na jednym z paneli Kongresu Polska Wielki Projekt socjologowie Piotr Gliński i Andrzej Zybertowicz. Naukowcy wskazywali słabe strony organizacji społecznych i ich liderów a także analizowali otoczenie w jakim funkcjonują. Radzili jak aktywni społecznie ludzie mogą przezwyciężyć trudności. O społecznych zjawiskach, które stanowią kontekst dla działania organizacji obywatelskich w Polsce mówił prof. Piotr Gliński. […]

Wójt jednak odpowiada. Trzy dni po pierwszym piśmie, następne…

Już po publikacji tekstu „Wójt udaje, że nie rozumie i nie odpowiada na konkretne pytania dotyczące obsługi prawnej w Urzędzie Gminy Garbów” otrzymaliśmy od wójta kolejne pismo wysłane 3 dni później od cytowanego w artykule. W piśmie tym udzielone zostały pewne odpowiedzi na nasze pytania. Niestety nie dowiedzieliśmy się z nich w jakich godzinach i […]

Radni w Złotoryji za publikacją rejestru umów

Radni w Złotoryji za publikacją rejestru umów

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Złotoryi już dwukrotnie obradowała nad skargą mieszkańców na bezczynność Burmistrza w sprawie nieudzielenia informacji publicznej. Chodzi o brak odpowiedzi na wnioski o udostępnienie umów zawartych w miesącu styczniu i lutym 2014. Przypomnijmy, że na początku zwracaliśmy się do pana Burmistrza o upublicznienie rejestru umów zawieranych przez Gminę Miejską Złotoryja. Rejestr […]

Zastępca i sekretarz tylko na kadencję wójta? [edukacja samorządowa]

Wniosek legislacyjny: zastępca wójta i sekretarz gminy po zakończeniu kadencji wójta składają rezygnację – takiej treści zapis znalazł się na 29 slajdzie prezentacji Sławomira Brodzińskiego ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska. Do końca wystąpienia pozostało już tylko kilka minut i 9 plansz, ale ten wniosek wywołał ostrą dyskusję, która uczyniła niemożliwym kontynuowanie prezentacji. Na zamku w Biedrusku […]

Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie rejestru umów: Burmistrz Skawiny ma udostępnić wartości umów

Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie rejestru umów: Burmistrz Skawiny ma udostępnić wartości umów

Dnia 26 czerwca 2014 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa sądowa, której przedmiotem była złożona przez portal infoskawina.pl skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Adama Najdera w sprawie udzielenia informacji publicznej. W związku z tym, że burmistrz przesłał nam rejestry umów ale tylko w plikach pdf (zeskanowane, nieprzeszukiwalne […]

Nieprawidłowości przy przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków w Garbowie

Nieprawidłowości przy przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków w Garbowie

Przedstawiamy kilka wybranych cytatów z kontroli, które dotyczą nieprawidłowości przy prowadzeniu przetargu jak również nieprawidłowego nadzoru technicznego nad inwestycją przez wójta gminy Garbów Kazimierza Firleja. 4.2.9.   Nieprawidłowe sformułowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków w Garbowie,… /…/ /zalecenie kontrolera/ Przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia przestrzegać zasad ustalonych ustawą – Prawo […]

Wójt oddaje zawyżone wynagrodzenie w czasie trwania kontroli RIO w Gminie Garbów

Wójt oddaje zawyżone wynagrodzenie w czasie trwania kontroli RIO w Gminie Garbów

Wójt Firlej podczas sesji mówił, że w Gminie Garbów finanse są jawne i nie ma potrzeby wprowadzania rejestru umów. Jednak lektura poszczególnych kontroli skłania do innych wniosków. Poniżej przedstawiamy kilka kolejnych fragmentów z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie Garbów. 4.2.3. Nierzetelne sporządzenie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2003r. w zakresie informacji o […]

Mamy pełne prawo do krytyki i wszechstronnej oceny osób publicznych

Mamy pełne prawo do krytyki i wszechstronnej oceny osób publicznych

Wolność wypowiedzi jest fundamentalną wartością w społeczeństwie demokratycznym i jako zasada została wyrażona w art. 54 ust. 1 Konstytucji, a także w art. 10 ust. 1 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. W jej ramach co do zasady powinno dochodzić do nieskrępowanej wymiany myśli i poglądów […]

Wnioski do planu miejscowego nie są korespondencją prywatną

Wnioski do planu miejscowego nie są korespondencją prywatną

Wszelka informacja o przebiegu postępowania w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym także dotycząca treści składanych wniosków, musi korzystać z waloru publicznej dostępności. Mieszkaniec, powołując się na art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do prezydenta W. o udzielenie informacji o postępowaniu dotyczącym […]

Nieprawidłowości ciąg dalszy. Pracownik Urzędu Gminy na usługach rodziny włodarza, nagrody dla członkiń….bez uchwały (c.d.n.) [Edukacja samorządowa]

Nieprawidłowości ciąg dalszy. Pracownik Urzędu Gminy na usługach rodziny włodarza, nagrody dla członkiń….bez uchwały (c.d.n.) [Edukacja samorządowa]

 4.1.7. Załatwianie przez pracownika, działającego z upoważnienia wójta, spraw dotyczących zobowiązań podatkowych jego współmałżonka i brata. [z dokumentu nie wynika o czyjego brata tutaj chodzi przyp. red] Przestrzegać obowiązku wyłączenia pracowników urzędu gminy od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których stroną jest ich małżonek lub […]

Bez ogłoszeń i bez polityki – takie powinny być gazety gminne

Bez ogłoszeń i bez polityki – takie powinny być gazety gminne

Samorządy gminne nie powinny tworzyć własnych gazet ani przyjmować płatnych ogłoszeń w wydawanych przez siebie bezpłatnych wydawnictwach. Takie stanowisko przedstawiło 7 maja 2014 r.  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wydawania gazet gminnych. Kolegium wrocławskiej RIO uznało, że gazeta gminna powinna mieć charakter odmienny od gazet lokalnych. Powinna przede wszystkim informować mieszkańców o […]

Czy to koniec pochwał wójta?

Czy to koniec pochwał wójta?

Prasa samorządowa od lat wypierała prasę lokalną. Trudno sprzedać gazetę w terenie, gdzie można inną dostać za darmo. Mieszkańcy potrzebują podstawowych informacji – co gdzie i kiedy. Wójtowie i starostowie płacąc – wymagali. Tak więc lokalne media samorządowe stawały się tubą propagandową władz. Oczywiście krytykować opozycję – konkurencję można było ile wlezie. Bardzo często zdarzało […]

Kilka szokujących fragmentów z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie Garbów. Czy elektroniczny rejestr umów i faktur rzeczywiście nie jest nam potrzeny? [edukacja samorządowa]

Kilka szokujących fragmentów z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie Garbów. Czy elektroniczny rejestr umów i faktur rzeczywiście nie jest nam potrzeny? [edukacja samorządowa]

Poniżej przedstawiamy kilka początkowych akapitów z kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, jaka była przeprowadzona w Gminie Garbów w roku 2004. Cały dokument – tzw. wystąpienie pokontrolne – opisujący różnorakie, często szokujące nieprawidłowości ma objętość prawie 40 stron. W ramach edukacji samorządowej będziemy stopniowo publikować poszczególne fragmenty tego i innych materiałów kontronych, które miejmy nadzieję stopniowo […]

Nie tylko organ władzy publicznej udostępnia informacje

Nie tylko organ władzy publicznej udostępnia informacje

Podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej nie są wyłącznie władze publiczne, ale również podmioty wykonujące zadania publiczne, nie będące organami władzy publicznej, nawet jeżeli posiadają informację, której same nie wytworzyły, ale wykorzystują je w wykonywaniu tych zadań. Małżeństwo wystąpiło do spółki akcyjnej w G. o udostępnienie kserokopii decyzji stanowiących podstawę lokalizacji i budowy linii energetycznych […]

Wykształcenie oraz przebieg kariery urzędnika informacją publiczną [edukacja samorządowa]

Wykształcenie, jak również przebieg zatrudnienia pracownika zatrudnionego w miejskim urzędzie stanowi informację publiczną, którą należy udostępnić na wniosek mieszkańca – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. J. Z. mając na uwadze, że prawo do informacji publicznej nie podlega ograniczeniu, jeśli dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, zwrócił się […]

Rejestr korzyści – narzędzie monitoringu przychodów osób pełniących funkcje publiczne [edukacja samorządowa]

Rejestr korzyści – narzędzie monitoringu przychodów osób pełniących funkcje publiczne [edukacja samorządowa]

Składanie Rejestru korzyści jest to obowiązek, jaki wynika z art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o ograniczeniu prowadzenia  działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Prowadzenie tego rejestru służy monitoringowi przychodów i korzyści jakie uzyskują osoby publiczne i ich małżonkowie w okresie pełnienia funkcji publicznych. Obejmuje on następujące rodzaje korzyści: pobierane […]

e-Państwo wolnych obywateli [Kongres Polska Wielki Projekt]

W panelu Kongresu Polska Wielki Projekt „ e-Państwo wolnych obywateli” udział wzięli: trzej autorzy raportu „Czy PESEL jest potrzebny?”: Piotr Kociński, (od lat w międzynarodowych firmach informatycznych, Instytut Sobieskiego), Krzysztof Komorowski (współpracownik Instytutu Sobieskiego), Robert Kępczyński (Instytut Sobieskiego) oraz filozof i menedżer Józef Orzeł (założyciel Klubu Ronina). Panel prowadził Marek Pyza. Piotr Kociński w wystąpieniu […]

Zarobki wójta na piśmie [edukacja samorządowa]

To, że gmina nie prowadzi dokumentacji w postaci kart wynagrodzeń nie może stać na przeszkodzie wydrukowania dokumentu przedstawiającego szczegóły wynagrodzenia poszczególnych osób – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Petent zwrócił się o udostępnienie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, kart wynagrodzeń wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu […]

Projekt protokołu z sesji stanowi informację publiczną od momentu jego powstania [Edukacja samorządowa]

Czy można udostępnić w formie elektronicznej projekt protokołu sesji radnym przed jego podpisaniem i przyjęciem? W naszej radzie jest taka praktyka, że przed kolejną sesją protokół jest dostępny w biurze rady do wglądu, ale go nie wysyłamy. W którym momencie protokół staje się dokumentem, czy przed podpisaniem i Nie ma znaczenia, czy protokół został przyjęty […]

Łódzka RIO: Reklamy w gazecie samorządowej? Tak, ale bezpłatne!

Zamieszczanie ogłoszeń reklamowych w wydawnictwach gminy jest niedopuszczalne – uważa dr Ryszard Krawczyk, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Oznacza to, że w prasie samorządowej nie powinny ukazywać się ogłoszenia płatne i reklamy. – Pewnie, że nie powinny – twierdzi Janusz Ansion, wydawca i redaktor naczelny „Kuriera Słupeckiego” i podziela punkt widzenia, że ogłoszenie płatne […]

Kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego [edukacja samorządowa]

Działalność jednostek samorządu terytorialnego poddawana jest różnorodnym kontrolom. Przeprowadzać mogą je nie tylko wewnętrzne komisje, radni czy też sami mieszkańcy oceniający lokalne władze w wyborach i referendach. Uprawnienia kontrolne w stosunku do gmin, powiatów i samorządów województw posiadają również wojewodowie, regionalne izby obrachunkowe oraz Najwyższa Izba Kontroli. Złożony proces decyzyjny, konieczność właściwego wydatkowania środków publicznych […]

Antyrozwojowe Grupy Interesu czyli tzw. ARGI [edukacja samorządowa]

Anty Rozwojowe Grupy Interesu (ARGI) – rodzaj nieformalnej grupy interesu, której działania wywierają negatywny, strukturalny wpływ na kluczowe procesy i instytucje państwa, zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym. Uniemożliwiają one państwu realizacje interesów teoretycznych, tj. spójnego działanie na rzecz dobra wspólnego. ARGI są przedmiotem badań Zakładu Interesów Grupowych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika […]

Edukacja obywatelska młodzieży – dobre praktyki [podręcznik]

Polecamy materiały przygotowane przez Fundację Civis Polonus dotyczące rad młodzieżowych . http://www.mlodziezowarada.org.pl/files/bank_wiedzy/09.pdf Zachęcamy młodych, którzy uczestniczą w młodzieżowej radzie lub mają takie ambicje w przyszłości do zapoznania się z materiałami znajdującymi się na stronie mlodziezowarada.org.pl źródło: mlodziezowarada.org.pl

Jak robią to inni? Lokalne media – Stacja Tłuszcz. Przykład wprowadzenia elektronicznego rejestru umów. [samorządowa edukacja obywatelska]

Nie będzie obniżki diet i pensji burmistrza, będą dopłaty do śmieci dla rodzin wielodzietnych i elektroniczny rejestr umów, czyli nagranie z sesji Rady Miejskiej – zobacz WIDEO Ciekawe jest zobaczenie jak w innych częściach Polski obywatele próbują robić to samo, co my w naszej gminie.Oglądając stronę Stacji Tłuszcz przychodzi refleksja, że w gminie Garbów mamy […]

Top