Pensja nauczycieli jest jawna.

Imienna lista płac nauczycieli wraz z otrzymywanymi dodatkami i wymiarem godzin stanowi informację publiczną i gmina nie może zasłaniać się RODO.

Stowarzyszenie Głos Kociewia wystąpiło do dyrektora szkoły z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o wynagrodzeniu każdego nauczyciela (z podaniem imienia i nazwiska) zatrudnionego w szkole – wraz z dodatkami, z podziałem na przedmiot nauczania, staż pracy i wymiar godzin. Chodziło o płace za marzec ubiegłego roku.

Dyrektor zwrócił się do nauczycieli o wyrażenie przez nich zgody na udostępnienie danych żądanych przez wnioskodawcę, a wobec sprzeciwu – odmówił udostępnienia tych informacji z uwagi na ochronę prywatności nauczycieli. Decyzję taką podtrzymał prezydent Starogardu Gdańskiego i w konsekwencji sprawa skończyła się w sądzie.

Czy pensja nauczycieli jest jawna?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przychylił się do argumentów stowarzyszenia.

„Żądana informacja o wynagrodzeniu nauczycieli szkoły podstawowej stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p). Wynagrodzenie to stanowi bowiem przejaw gospodarowania środkami publicznymi” – wskazał WSA. „Informacja o przysługiwaniu tak wydatkowanych środków publicznych stanowi tylko inny aspekt tego samego zjawiska ekonomicznego, zatem nie można odmiennie traktować obu stron tej samej czynności finansowej: wydatkowania środków publicznych na wynagrodzenie i przysługiwania wynagrodzenia osobie je pobierającej” – uzasadniał sąd.

Istota sporu sprowadzała się więc do tego, czy istniały podstawy do ograniczenia udostępnienia tej informacji z powołaniem się na art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Zgodnie z nim prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej, przy czym ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne czy mających związek z pełnieniem tych funkcji.

Czy nauczyciele są osobami pełniącymi funkcję publiczną?

WSA przypomniał, że orzecznictwo sądów administracyjnych wyraźnie skłania się za szeroką wykładnią pojęcia „osoby pełniącej funkcję publiczną”. Przyjmuje się w nim, że funkcja publiczna to funkcja związana z uprawnieniami i obowiązkami w zakresie realizacji zadań o znaczeniu publicznym.

„Nie ma wątpliwości, że takim zadaniem o znaczeniu publicznym jest realizowanie konstytucyjnego prawa do wykształcenia. (…) Stąd sądy administracyjnie konsekwentnie wskazują, że nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, odnosząc to do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania, w tym również nauczycieli szkół podstawowych, niezależnie od tego, że tylko niektórzy z nich są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych” – podkreślił sąd.

WSA w Gdańsku zwrócił też uwagę, że nauczyciele wchodzą w skład rady pedagogicznej. „Mając na uwadze kompetencje rady pedagogicznej, której nauczyciel jest z mocy prawa członkiem chociaż nie wydaje żadnych decyzji, trzeba przyjąć, że nauczyciel niewątpliwie w sposób istotny oddziałuje na sferę spraw publicznych w systemie oświaty, którego elementem są zgodnie z art. 2 pkt 2a Prawa oświatowego szkoły podstawowe” – zauważył sąd.

A RODO?

Więcej na samorzad.pap.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top