Sołectwa Gminy Garbów

Aktualności sołtysów

Lista sołectw

 

Sołectwo Sołtys Kontakt
Bogucin Sławomir Włodowski 81 501-84-58
Borków Tadeusz Bronisz 725-735-988
Garbów I Marian Chabros 81 501-82-03
Garbów II Marta Jędrejek 517-200-821
Gutanów Renata Wartacz 885-385-840
Janów Stanisław Pikul 782-154-150
Karolin Tomasz Płowaś 81 501-91-41
Leśce Robert Zarzyka 81 501 91 93
Meszno Jan Gawron 81 501-99-00
Piotrowice Kolonia Kazimierz Sugier 81 501-91-53
Piotrowice Wielkie Jerzy Wdowiak 81 501-90-23
Przybysławice Sławomir Woch 81 723-55-48
Wola Przybysławska I Stanisław Sumorek 81 501-98-91
Wola Przybysławska II Tadeusz Smolak 81 501-98-54
Zagrody Krystyna Radzik 609-191-378

STATUT SOŁECTWA

STATUT SOŁECTWA  (właściwa nazwa sołectwa)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ).

 

§ 2

Sołectwo (właściwa nazwa sołectwa) działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

–         ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

–         Statutu Gminy Garbów,

–         Niniejszego statutu.

 

§ 3

Teren działania sołectwa obejmuje wieś (określenie terenu sołectwa).

 

§ 4

Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach sołectwa.

 

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres ich działania

§ 5

Organami sołectwa są:

1)        Zebranie Wiejskie,

2)        Sołtys oraz Rada Sołecka.

§ 6

1.      Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2.      Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.

3.      Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.

4.      Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata.

 

§ 7

Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

 1. wybór i odwołanie sołtysa oraz rady sołeckiej,
 2. dokonywanie okresowej oceny działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 3. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć na rzecz mieszkańców sołectwa,
 4. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych sołectwa, z uwzględnieniem wiążących dyspozycji zawartych w uchwale budżetowej Gminy,
 5. uchwalanie wielkości wkładów pieniężnych, rzeczowych lub innego sposobu udziału mieszkańców w realizacji inwestycji związanych z budową urządzeń komunalnych lub infrastruktury sołectwa,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących administrowania i sposobu wykorzystywania obiektów użyteczności publicznej w sołectwie, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 7. występowanie do Rady Gminy z wnioskami w sprawach dotyczących społeczności lokalnej,
 8. opiniowanie przedstawionych do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy,
 9. decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego sołectwu do korzystania,
 10. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami,
 11. podejmowanie uchwał i stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 8

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają pełnoletni mieszkańcy sołectwa..

 

§ 9

Do kompetencji i zadań sołtysa należy:

 1. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 2. zwoływanie i przygotowywanie Zebrań Wiejskich,
 3. przygotowywanie na Zebrania Wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w formie uchwał w sprawach należących do kompetencji sołectwa,
 4. wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
 5. gospodarowanie majątkiem sołectwa,
 6. organizowanie spotkań z radnymi i Komisjami Rady Gminy,
 7. zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
 8. wykonywanie funkcji z  zakresu administracji publicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 9. opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawach udzielania ulg i zwolnień w podatkach, opłatach i innych należnościach Gminy,
 10. sporządzanie rozliczeń z działalności finansowej sołectwa,
 11. dokonywanie poboru podatków i opłat w zakresie ustalonym przez Radę Gminy,
 12. realizowanie uchwał Rady Gminy dotyczących sołectwa,
 13. zapoznawanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty z przekazanymi do ogłoszenia uchwałami Rady Gminy, przepisami porządkowymi i zarządzeniami Wójta Gminy,
 14. informowanie mieszkańców o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i sołectwa,
 15. wykonywanie innych zadań należących do sołtysa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 10

 

Sołtysowi przysługuje prowizja z tytułu poboru podatków i opłat oraz inne należności wyłącznie w przypadkach i wysokości określonej w uchwałach Rady Gminy.

 

§ 11

1.      Rada Sołecka liczy od 3 do 9 członków.

2.      Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa jako organ opiniodawczy i doradczy.

3.      Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.      Posiedzenia Rady Sołeckiej powinny odbywać się przynajmniej raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys lub przewodniczący Rady Sołeckiej.

5.      Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie

6.      Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

a)      opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji sołectwa,

b)      występowanie z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu gminnego,

c)      wspomaganie Sołtysa w wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontrola ich realizacji,

d)      opiniowanie spraw istotnych dla sołectwa,

e)      współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

 

§ 12

 

Zebranie Wiejskie może powoływać Komisje, określając zakres ich działania.

 

Rozdział III

Zasady i tryb zwoływania Zebrania Wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 13

1.      Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Sołeckiej, na wniosek Wójta lub na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa posiadających prawo udziału w Zebraniu Wiejskim.

2.      Zebranie Wiejskie może zwołać także Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa posiadających prawo udziału w Zebraniu Wiejskim.

 

 

§ 14

1.      Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  raz w roku.

2.      Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

 

§ 15

1.      Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.

2.      Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

3.      Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, uchwały mogą być podejmowane w nowym terminie bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu.

 

§ 16

1.      Uchwały Zebrania Wiejskie zapadają zwykła większością głosów, co oznacza, że uchwała została przyjęta gdy uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”.

2.      Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 i § 24 ust. 2.

 

§ 17

1.      Zebranie Wiejskie otwiera zwołujący.

2.      Obradom przewodniczy Sołtys. Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodzenie obradom innej osobie.

3.      Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez zwołującego.

 

§ 18

1.      Zebrania Wiejskie są protokołowane.

2.      Protokół z Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:

a)      miejscowość i datę zebrania,

b)      stwierdzenie ważności zebrania,

c)      porządek obrad,

d)      przebieg dyskusji i treść podejmowanych uchwał,

e)      podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3.      Do protokołu dołącza się listę obecności.

 

Rozdział IV

Zasady wyboru Sołtysa i  Rady Sołeckiej

§ 19

 

1.      Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.      Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej mogą zostać wybrane wyłącznie osoby będące mieszkańcami sołectwa, które w dniu wyborów ukończyły lat 18.

 

§ 20

1.      Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy, określając termin do którego wybory powinny być przeprowadzone.

2.      Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy określa miejsce, dzień  i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.

3.      Zawiadomienie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na siedem dni przed jego terminem..

 

§ 21

1.      Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2.      Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, uchwały mogą być podejmowane w nowym terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 22

1.      Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2.      Do zadań komisji należy:

a)      przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

b)      przygotowanie i przeprowadzenie głosowania tajnego,

c)      ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,

d)      sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3.      Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący Zebrania Wiejskiego.

 

§ 23

1.      Wybory odbywają się spośród kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uczestników Zebrania Wiejskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

2.      W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 24

 

1.      Na sołtysa wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, przeprowadza się ponowne głosowanie.

2.      W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

3.      Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów.

4.      W przypadku gdy w ponownym głosowaniu obaj kandydaci otrzymają tę samą liczbę głosów, o wyborze Sołtysa rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata, kt

4.

 

§ 25

1.      Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej  ważnie oddanych głosów.

2.      Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów i kandydatów tych jest więcej niż wybieranych członków Rady Sołeckiej, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną.

§ 26

1.      Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,  Statutu Gminy, uchwał Rady Gminy, naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa albo dopuścili się czynu powodującego utratę zaufania mieszkańców sołectwa.

2.      Odwołanie z zajmowanej funkcji następuje w głosowaniu tajnym i powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.

 

§ 27

1.      W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.

2.      Wybory dla uzupełnienia  składu Rady Sołeckiej lub wybory nowego składu Rady Sołeckiej  przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa sołectwa

§ 28

1.      Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2.      Środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy mogą być przeznaczane wyłącznie na cele określone w uchwa��ach Rady Gminy.

3.      Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem komunalnym przez sołectwo mogą być użyte na realizację celów niezbędnych dla sołectwa, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego.

4.      Gospodarka finansowa sołectwa podlega nadzorowi Wójta Gminy i Skarbnika Gminy oraz kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 

§ 29

1.      Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego sołectwu do korzystania oraz rozporządza dochodami z tego tytułu.

2.      Mienie komunalne, którym zarządza sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie.

3.      Mienie komunalne, którym zarządza sołectwo może być wydzierżawione lub wynajęte  za zgodą właściwych organów Gminy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 30

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy oraz Wójt, zaś w sprawach finansowych także Skarbnik Gminy.

 § 31

Zmiana Statutu może  nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy.

Zadania sołectw

 1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania.
 2. Współdziałania z Radą Gminy i jej komisjami oraz Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
 3. Organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz sołectwa.
 4. Podejmowanie działań na rzecz ładu, porządku i estetyki w sołectwie.
 5. Wyrażenie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne.
 6. Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym obszar sołectwa.


Top