Inicjatywa lokalna. Mało znana forma współpracy mieszkańców z Gminą

Choć jest dostępna już od 2010 r. nie jest powszechnie znana. Chodzi o inicjatywę lokalną, czyli formę współpracy mieszkańców z samorządem. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, w jednej piątej badanych gmin nie było uchwał określających tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków składanych przez obywateli. Jednocześnie ze względu na nieprecyzyjność oraz rozproszenie przepisów dotyczących inicjatywy lokalnej większość skontrolowanych gmin nie uniknęła błędów w uchwałach, a część zarządzeń wójtów zawierała regulacje niezgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. NIK stwierdziła też przypadki mylenia inicjatywy lokalnej z funduszem sołeckim czy budżetem obywatelskim.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców z samorządem lokalnym w celu wspólnego realizowania, na zasadach partnerskich, ważnych dla tej społeczności zadań publicznych. Istotą inicjatywy lokalnej jest to, że w jej ramach mieszkańcy nie tylko zgłaszają pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale również deklarują i biorą udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania. Inicjatywa lokalna może zatem stanowić dla samorządów szansę na zwiększenie aktywności obywateli w rozwiązywaniu problemów lokalnych i może przynieść korzyści zarówno społeczne (większa odpowiedzialność za swoje otoczenie), jak i finansowe, bowiem część kosztów związanych z realizacją zadań publicznych mogą ponosić sami mieszkańcy. Inicjatywa lokalna jest dla samorządów także narzędziem efektywnego kierowania wsparcia finansowego w miejsca, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, a w dłuższej perspektywie może stać się sposobem na generowanie oszczędności w samorządzie. Niestety z danych zarówno Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jak i z analizy dostępnych materiałów prasowych i opracowań wynika, że inicjatywa lokalna jest wykorzystywana w niewielkim zakresie a świadomość obywateli o możliwości skorzystania z takiej formy realizacji zadań, szczególnie w małych gminach, była niewielka. Natomiast bardziej popularne są formy, gdzie udział mieszkańców kończy się na zgłoszeniu pomysłu, z tym że forma ich realizacji jest inna, tj. fundusz sołecki i budżet obywatelski.

Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym, to część budżetu gminy przeznaczona na przedsięwzięcia, o których decydują jej mieszkańcy. To sami członkowie danej wspólnoty wybierają, które z tych projektów będą realizowane przez gminy. Zgłaszane pomysły muszą mieć bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców.

Fundusz sołecki to wyodrębniona część budżetu gminy, zagwarantowana na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Aby sołectwo otrzymało te środki musi do 31 marca każdego roku podjąć uchwałę o wyodrębnieniu środków, które będzie można wykorzystać w roku następnym. Kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie o funduszu. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Wybrane przedsięwzięcie musi służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy i być zgodne ze strategią jej rozwoju.

źródło: nik.gov.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Inicjatywa lokalna. Mało znana forma współpracy mieszkańców z Gminą

  1. Inicjatywa

    Bogucin chce budować dom wiejski. Może mieszkańcy powinni skorzystać z „Inicjatywy lokalnej”.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top