tatry_2016_kompresja0001

Grupa modlitewna Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi

„DWA SERCA”

Aktualności

Modlitwy

Pieśń na rozpoczęcie

 

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę

O to dziś błagam Cię,

Przyjdź w swojej mocy i sile, /*2

Radością napełnij mnie. /*2

 

Przyjdź jako mądrość do dzieci

Przyjdź jak ślepemu wzrok,

Przyjdź jako moc w mej słabości, /*2

Weź wszystko, co moje jest. /*2

 

Przyjdź jako źródło pustyni,

Mocą swą do naszych dusz,

O niech Twa moc uzdrowienia, /*2

Dotknie, uleczy mnie już. /*2

 

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę

O to dziś błagam Cię,

Przyjdź w swojej mocy i sile, /*2

Radością napełnij mnie. /*2

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

            Ojcze Wszechmocny, Twój Syn Jezus Chrystus powiedział, że gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w Imię Boże, tam jesteś Ty pośród nich. Wierząc w tę obietnicę spotykamy się razem, aby wspólnie modlić się do Ciebie w intencji naszej Ojczyzny, w intencji odnowienia życia duchowego w naszej Parafii oraz w intencji kapłanów posługujących w naszej parafii.

 Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa

            Do Serca Twojego uciekamy się Jezu Boski Zbawicielu; naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze  zachować Boże łaskawy i najlitościwszy!

O Jezu! O Jezu! O Jezu dobry! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski; jedyna ucieczko nasza! W Sercu Swoim racz nas obmyć, do Serca Swojego racz nas przytulić, w Swym Sercu na wieki racz nas zachować!

Przyzywajmy Ducha Świętego, aby był wśród nas obecny i przyszedł na pomoc naszej słabości uzdalniając nas do pobożnej modlitwy zgodnej z Jego upodobaniem.

Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz,

– Zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,
Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi,
Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,
Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,
Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,
Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca,
Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,
Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo,
Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,
Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,
Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,
Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa,
Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,
Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi Bożymi,
Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy,
Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych troskach,
Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości,
Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga,
Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,
Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie,
Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości,
Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,
Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,
Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów,
Duchu Święty Boże, zwycięstwo męczenników,
Duchu Święty Boże, mądrości wyznawców,
Duchu Święty Boże, czystości dziewic,
Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich świętych Pańskich,
Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy, – zmiłuj się nad nami

Módlmy się za naszą Ojczyznę

             Boże Ojcze,  prosimy Cię o odnowę duchową, moralną i kulturalną Polski, o szczere nawrócenie się osób publicznych, o oczyszczenie życia publicznego z osób niegodnych oraz o zwycięstwo prawości i uczciwości w sercach Polaków.

Modlitwa  za Ojczyznę x. kard. A. Hlonda

O Duchu Święty, Boskie swe dary spuść na tych, którzy kierują losami Polski i na cały Naród, abyśmy słuchając Twych natchnień w życiu prywatnym i publicznym, żyli świętym prawem Bożym. Amen

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

 

Wszechmogący wieczny Boże,

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

 

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów!

Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.

Oddajemy się Tobie w opiekę.

Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.

Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności,

byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać

sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.

Uproś nam odwagę działania,

byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje.

Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże Ojcze nasz i wszystkich ludzi! Błogosław Ojczyźnie naszej. Strzeż jej wolności. Rozbudzaj poczucie społecznej sprawiedliwości, rozpalaj wzajemną bratnią miłość i wykorzeniaj zgubne nałogi. Pomoc Twoja, Boże, niech będzie zawsze z nami, abyśmy czyniąc sobie nawzajem ziemię ojczystą poddaną nie zapomnieli o Ojczyźnie wiecznej i o więzi z całą ludzkością.

Maryjo Królowo Polski, módl się za nami.

 

Módlmy za naszą parafię

 

            Boże nasz, przez  Niepokalane Serce Maryi gorąco prosimy Cię o odnowę życia duchowego i moralnego w całej naszej parafii. Umocnij wszystkich parafian w szukaniu i pełnieniu Twojej Świętej Woli, tak aby w każdym ludzkim sercu wzrastało dobro a ustawało wszytko to, co jest Tobie niemiłe.

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się. mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa za młodzież

            Ojcze nasz, zatroskani o młodzież, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę, której pragną i spraw, by nie gorszyli się fałszem i obłudą świata. Zachowaj ich wrażliwe dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję oraz oddala od Ciebie, Boże, który jesteś dobrem jedynym i celem naszym. Wskaż im, Ojcze, jak przygotować się nauką i pracą do podjęcia czekających ich w życiu obowiązków. Niech cieszą się pięknem świata i radują swoją młodością, niech zaufaniem darzą rodziców i wychowawców. W Twoim Synu, a Panu naszym Jezusie Chrystusie niech znajdą drogę, prawdę i życie. Amen.

 

Módlmy się za kapłanów posługujących w naszej parafii.

 

O Jezu , ukryty w świętej Eucharystii, aby być siedliskiem miłości w Kościele katolickim i mocą żyjącą dusz, ofiarujemy ci nasze modlitwy, uczynki i cierpienia za Twoich kapłanów, aby z każdym dniem rozszerzali coraz bardziej królestwo Twojego Najświętszego Serca.

Amen.

 

Wezwanie do Ducha Świętego w intencji kapłanów

 

Duchu Święty, Duchu Mądrości – prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu światłości – oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości – uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy – wspieraj kapłanów;

 

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca; by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

 

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Amen.

 

Modlitwa św. Urszuli Ledóchowskiej za kapłanów

     O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym.

Amen.

 

 

****************************************************************************

 

 

Pieśń przed modlitwą w intencjach szczegółowych

„Pan jest mocą Swojego ludu”

 

Modlitwa w intencjach szczegółowych

 

Prośby – podziękowania – uwielbienia

———

———

———

 

            Boże, wysłuchaj naszych wspólnych próśb i wskaż nam drogi, którymi powinniśmy postępować, aby tym pewniej dokonało się to, o co Cię prosimy. Amen.

 

Modlitwy na zakończenie spotkania

 

 

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Serce Maryi, zjednoczone z Sercem Jezusa, módl się za nami.
Serce Maryi, świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Serce Maryi, Domie Słowa,
Serce Maryi, przepełnione łaską,
Serce Maryi, błogosławione pośród serc wszystkich,
Serce Maryi, ciche i łagodne,
Serce Maryi, głębino pokory,
Serce Maryi, ofiaro miłości,
Serce Maryi, przybite do krzyża,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, ucieczko grzeszników,
Serce Maryi, nadziejo umierających,
Serce Maryi, stolico miłosierdzia,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, –zmiłuj się nad nami.

P.  Niepokalane Serce Maryi,
W. Bądź naszym ratunkiem.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, Ty uczyniłeś Niepokalane Ser­ce Maryi domem Twojego Słowa i świątynią Ducha Miłości; daj nam serce czyste i pojętne, abyśmy wiernie zachowując Twoje przykazania, miłowali Ciebie ponad wszystko i troskliwie zaradzali potrze­bom braci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Dziesiątek Różańca świętego

 

Pod Twoją obronę

 

Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi

 

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej.

Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach tak duszy jak i ciała.

Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen.

=====

 

Rozważanie Słowa Bożego

 

=====

 

Kapłańskie błogosławieństwo

 

=====

 

Wspólny akt strzelisty na rozejście

 

 

Najświętsze Serce Pana Jezusa,

przyjdź Królestwo Twoje

przez Niepokalane Serce Maryi!

 

 

Pieśń na zakończenie

 

 

Kontakt

Spotkania grupy modlitewnej „Dwa serca” odbywają się w każdy piątek po mszy świętej o g. 17.00 w kościele w Garbowie w salce na górze. Wejście przez zakrystię.

e-mail: monika@bogucin.com

tel.: 601 96 75 78


Top