Przetarg na kolektory słoneczne dla gminy Garbów – niepokojące pytania potencjalnych oferentów. Czy warunki przetargu ograniczały uczciwą konkurencję?

W lutym tego roku Urząd Gminy Garbów ogłosił kolejny przetarg na dostawę oraz montaż 444 sztuk kompletów kolektorów słonecznych, które mają być montowane na terenie gminy Garbów. Orientacyjna wartość przetargu wynosi ponad 4,8 miliona zł. 28 marca 2018 komisja przetargowa otworzyła kopertę… Okazało się, że do przetargu stanął tylko jeden oferent, który zaoferował cenę 94 tys. wyższą niż planowane na ten cel środki. W czasie procedury potencjalni oferenci formułowali pytania sugerujące, że warunki przetargu były sformułowane w sposób ograniczający uczciwą konkurencję, co stanowiłoby poważny zarzut.

Firmą,która jako jedyna złożyła swoją ofertę jest FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K.,  z miejscowości  Wola Zaradzyńska.

Zapytaliśmy dzisiaj Panią Małgorzatę Sanalutę o to kto przygotowywał dokładne wymagania techniczne w ramach SIWZ dla tego przetargu. Otrzymaliśmy jedynie odpowiedź, że robiła to firma KB System wybrana w trybie bezprzetargowym.  Nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, kto personalnie formułował odpowiedzi na techniczne pytania potencjalnych oferentów.

Poniżej prezentujemy w niezmienionej formie pytania potencjalnych wykonawców, które zostały złożone w czasie trwania procedury przetargowej – ZP.2710.III.RPO-KOL.2018 – Garbów  dnia 01.03.2018.

Pytanie 1:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga kolektora o układzie hydraulicznym meandrowym. Zwracamy uwagę, że tworzeniem barier ograniczających uczciwą konkurencję jest jednoznaczne wskazanie na wybór tylko jednego układu hydraulicznego kolektora, tj. układu meandrowego, nie dopuszczając do zastosowania równoważnego i najpowszechniej stosowanego rozwiązania jakim jest układ harfy pojedynczej. Należy zaznaczyć, że układ hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta rozwiązania produkcyjnego. Układ orurowania nie determinuje ani wyższej wydajności, ani też wyższej trwałości niż wykazana została na podstawie przeprowadzonych badań w procesie uzyskania certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w ramach których zainstalowano kilkanaście tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektor z układem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia praca potwierdza, że nie jest to rozwiązanie które należałoby z jakiegoś powodu eliminować. Ponieważ w kontekście zastosowanego układu hydraulicznego, pomiędzy kolektorami nie ma żadnych różnic związanych z wydajnością, trwałością czy też samą eksploatacją, dopuszczenie w zakresie równoważność tylko jednego(!) układu hydraulicznego, jest wynikiem celowej eliminacji innych producentów. Nieprawidłowość zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia potwierdza orzecznictwo KIO w wyroku Sygn. Akt. KIO 698/14: „W budowie cieczowych kolektorów słonecznych wyróżnia się trzy główne układy hydrauliczne: harfa pojedyncza, harfa podwójna, oraz meandra. Norma PN-EN 12975 nie dokonuje podziału kolektorów pod względem układu hydraulicznego, a kolektory przechodzą takie same badania bez względu na budowę. (…) Mając na względzie powyższe wskazuję iż powyższy zapis ( wymóg jednego układu hydraulicznego- przy. autora) w przedmiotowym postępowaniu wskazuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego polegającą na naruszeniu zasad równego traktowania i zasad uczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający dostęp do złożenia ofert wykonawcom, którzy stosują inną niż wskazana budowę kolektora, mimo iż mogą oni osiągać lepsze parametry energetyczne (…). Jeśli Zamawiający opisał konkretnie wymóg winien był dopuścić rozwiązania równoważne, zwłaszcza jeśli takie istnieją na rynku”. Wnosimy aby zgodnie przedstawioną argumentacją i orzecznictwem KIO, Zamawiający wyeliminował pozbawiony zasadności zapis dotyczący konstrukcji orurowania kolektora słonecznego lub dopuścił jako równoważne zarówno kolektory z harfowym, harfowym podwójnym jak i z meandrycznym układem hydrauliczny;

Odpowiedź na pyt.1:

Według wiedzy Zamawiającego układ hydrauliczny meandrowy jest rozwiązaniem optymalnym. Równomierny przepływ czynnika grzejnego przez wszystkie kolektory słoneczne w baterii gwarantuje pełne wykorzystanie wytwarzanego w nich ciepła. Zamawiający zaprzecza jakoby jego działanie prowadziły do ograniczenia konkurencji i jednocześnie wyjaśnia, że to, iż konkretny producent lub wykonawca nie jest w stanie złożyć oferty lub nie posiada produktów spełniających SIWZ nie jest ograniczeniem konkurencyjności. Wymóg SIWZ wynika z możliwości technicznych stwierdzonych przez zamawiającego przed przystąpieniem do postępowania przetargowego. Tym samym wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry kolektora w żaden sposób nie ograniczają zasad neutralności, ponieważ według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe. Zamawiający dopuszcza każdy kolektor równoważny do opisanych, który spełni minimalne parametry techniczne wymagane w SIWZ.

 Pytanie 2:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg: „Szkło solarne o grubości min. 4mm”. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że odpowiednia grubość szyby jest dobierana do gabarytów kolektora słonecznego wyłącznie przez producenta kolektora słonecznego. Jeżeli kolektor posiada odporność na gradobicie, potwierdzoną certyfikatem jakości, np. certyfikatem Solar Keymark, wówczas grubość szyby nie ma dla Zamawiającego żadnego obiektywnego znaczenia. Stosowanie szyby grubszej niż wymaga tego konstrukcja kolektora słonecznego nie oznacza lepszej odporności na gradobicie, gdyż ta zależy w dużej mierze od sposobu zamontowania szyby w obudowie kolektora, nie zaś tylko i wyłącznie od jej grubości. Poza tym wraz ze wzrostem grubości szyby obniża się sprawność kolektora na skutek niższej transmisyjność dla energii słonecznej.  Ponieważ Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu „Solar Keymark” lub równoważnego, który w pełni potwierdza, że kolektor jest odporny na gradobicie, nie jasne jest dlaczego Zamawiający wprowadzonym zapisem podważa wiarygodność badań akredytowanego laboratorium i określa grubość szyby w kolektorze według własnego uznania.

Wnosimy o wykreślenie wymogu „minimalna grubość szkła – 4 mm”, jako bezzasadnego, mającego na celu tylko i wyłącznie ograniczenie konkurencji

Odpowiedź na pyt.2:

Według obecnie obowiązującej normy PN-EN ISO 9806 minimalna średnica kul gradowych, jaką musi wytrzymać szyba kolektorów podczas testów wynosi 15mm. Rozpatrując to obciążenie od strony praktycznej wytrzymałości kolektora jest to wartość stosunkowo niewielka – tym samym nie dająca dużego marginesu bezpieczeństwa względem opadów atmosferycznych gradu, które występują obecnie. Należy dodatkowo zwrócić uwagę na powierzchnię kolektora. W sytuacji, gdy rozpatrujemy kolektor o powierzchni ok 2,6-2,7 m2 – jego powierzchnia jest o około 30% większa od kolektora o powierzchni około 2,0-2,1 m2. Tym samym: zmienne obciążenia dynamiczne wiatrem, obciążenia gradem i  obciążenia śniegiem oddziałuje na 30% większą powierzchnię. Strzałka ugięcia się szyby kolektora o powierzchni 2,6-2,7 m2 z szybą o grubości 4,0 mm będzie przy dużych obciążeniach mniejsza niż w przypadku szyby 3,2 mm. W związku z powyższym, obciążenie wszystkich elementów kolektora będzie mniejsze, co wpływa na wydłużenie żywotności takiego kolektora (profil kolektora, szczeliwo). Reasumując, zastosowanie szyby kolekta 4,0 mm zamiast 3,0 mm lub 3,2 mm daje gwarancję producentowi, a tym samym inwestorowi, dużego współczynnika bezpieczeństwa względem normy – a tym samym mniejsze ryzyko uszkodzenia podczas gradobicia w perspektywie kilkudziesięcioletniej eksploatacji kolektorów, oraz mniejsze zużycie poszczególnych elementów kolektora.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił certyfikat Solar Keymark wraz z pełnym raportem z badań lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wraz z pełnym raportem z badań – wydane przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy. Wymagany jest pełny raport z badań (wydawany wraz z certyfikatem) w celu potwierdzenia wymaganej grubości szyby kolektora.

Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry kolektora w żaden sposób nie ograniczają zasad konkurencyjności, ponieważ według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe. Zamawiający dopuszcza każdy kolektor równoważny do opisanych, który spełni minimalne parametry techniczne wymagane w SIWZ.

 Pytanie 3:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg maksymalnej temperatury stagnacji na poziomie maksymalnie  210°C. Zwracamy uwagę, że powyższy wymóg nie wynika z żadnych obiektywnych potrzeb zamawiającego, ponieważ temperatura stagnacji nie jest parametrem decydującym o wydajności czy też trwałości zarówno kolektorów słonecznych jak i całej instalacji. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 23 kwietnia 2014 roku (Sygn. akt: KIO 698/14): „Wskazać należy również, zgodnie z dowodem (nr 8) przedstawionym przez Zamawiającego, że żadne z zaleceń unikania skutków stagnacji nie wskazują na konieczność i celowość stosowania kolektorów słonecznych z niskimi temperaturami stagnacji”. Ograniczenie temperatury stagnacji stanowi zatem naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia – art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).Prosimy, aby na wzór innych podmiotów realizujących identyczne projekty w trybie zamówień publicznych, Zamawiający zrezygnował z wymogu parametru temperatury stagnacji lub potwierdził, że nie ogranicza jego wartości od góry, i tym samym dopełnił zasady zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu.

Odpowiedź na pyt.3:

W omawianym zakresie Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem niniejszego zamówienia jest nie tylko dostawa urządzeń, takich jak kolektory słoneczne, przedmiot zamówienia jest znacznie szerszy i obejmuje także dostawę i montaż całej instalacji kolektorów słonecznych. W związku z tym, przy opisie przedmiotu zamówienia należało uwzględnić okoliczności związane nie tylko z dostawą kolektorów słonecznych, ale także pozostałe uwarunkowania związane ze wszystkimi elementami przedmiotu zamówienia, w tym również te dotyczące dostawy i montażu instalacji. Zamawiający dał temu wyraz opisując przedmiot zamówienia, przez wskazanie określonych parametrów dla poszczególnych urządzeń (także dla grupy pompowo-sterującej, zasobnika c.w.u., orurowania solarnego), w tym maksymalną temperaturą stagnacji kolektora słonecznego wynoszącą 210°C. W ocenie Zamawiającego ukształtowanie takiego wymagania jest ściśle powiązane z tym, że kolektor słoneczny będzie musiał współpracować z pozostałymi urządzeniami wchodzącymi w skład instalacji solarnej. W związku z tym oczywistym jest, że określone parametry techniczne kolektora słonecznego muszą być dostosowane do parametrów pozostałych urządzeń tak, aby były wzajemnie kompatybilne, a także prawidłowo funkcjonowały oraz nie uszkadzały innych produktów i materiałów instalacji solarnej, dlatego zamawiający podtrzymuje zapis temperatury stagnacji max. 210°C. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry kolektora w żaden sposób nie ograniczają zasad konkurencyjności, ponieważ według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe. Zamawiający dopuszcza każdy kolektor równoważny do opisanych, który spełni minimalne parametry techniczne wymagane w SIWZ.

 Pytanie 4:

Zwracamy, uwagę, że wymóg odporności temperaturowej wężownicy solarnej min. 150°C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyż taka temperatura nie występuje w podgrzewaczu w żadnych warunkach jego pracy. Jej wystąpienie wiązałoby się ze zniszczeniem pozostałych elementów instalacji, między innymi takich jak naczynia przeponowe. Powyższy wymóg jest zatem bezpodstawny i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu – art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania podgrzewacze o typowej dopuszczalnej temperaturze pracy wężownicy solarnej nie mniejszej niż 110°C, spełniające pozostałe parametry minimalne, i tym samym dopełnił zasady zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu.

Odpowiedź na pyt.4:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. Wymagane parametry urządzeń są ze sobą ściśle powiązane. Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wymaganej odporności wężownicy solarnej min. 150°C. Dotyczy to także, wspomnianej w pytaniu, odporności na wysoką temperaturę pracy naczynia przeponowego solarnego – 140°C.

Wymagane przez Zamawiającego, opisane wyżej parametry, w żaden sposób nie ograniczają zasad konkurencyjności, ponieważ według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe.

 Pytanie 5:

Ponieważ obecny kształt specyfikacji ma najprawdopodobniej na celu wyłonienie w niniejszym postępowaniu  podgrzewaczy firmy OEM ENERGY Sp. Z o.o. , prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odchyłki +/- 10% od podanych wymiarów podgrzewaczy, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów i tym samym dopełnił zasady zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu.

Odpowiedź na pyt.5:

Zamawiający dopuszcza odchyłki +/ -10% od podanych wymiarów podgrzewaczy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych  parametrów.

W związku z tym, że odpowiedzi na pytania nie skutkują zmianami w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

[rec]

źródło: BIP

Odpowiedź wójta na wniosek o informację odnośnie współpracy z firmą KBSystems. Prywatne faktury…

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Przetarg na kolektory słoneczne dla gminy Garbów – niepokojące pytania potencjalnych oferentów. Czy warunki przetargu ograniczały uczciwą konkurencję?

 1. afera panelowa - ustawiony przetarg na 5mln w Garbowie

  /…/ a warunki do przetargu ustalała firma wybrana bezprzetargowo jednym słowem – kpina.

  Reply
 2. prywatne faktury!

  Poprosiliśmy o kopie faktur, za które gmina zapłaciła firmie KBSystems, która przygotowywała dokumentację, ale wójt odmówił ich udostępnienia mówiąc, że „faktury są dokumentami prywatnymi”, co oczywiście jest niezgodne z prawdą. Dokumenty wystawiane dla podmiotu publicznego nie są dokumentami prywatnymi, tak samo jak nie jest prywatne biurka, za którymi zasiadają urzędnicy.

  Reply
 3. niech wójt płaci za prywatne faktury

  Jeżeli faktury są zdaniem wójta prywatne, to niech je opłaci z prywatnych pieniędzy a nie z publicznych!

  Reply
 4. BIP Gminy Garbów

  Od trzech lat wójt znów nie publikuje wyników kontroli, nie mówiąc o innych dokumentach, o których dowiadujemy się po długim czasie

  Reply
 5. firma krzak

  Ciekawe opinie o firmie która niby wygrała, a gmina już chce całość pieniędzy do końca lipca 2018 od uczestników projektu jak jeszcze nic nie jest zrobione i co gorsza nie wiadomo kiedy będzie.
  https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,964066

  Reply
 6. dziwny przetarg Post author

  Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę na ten temat sprzed kilku miesięcy. Wygląda, że mamy tu do czynienia z akcją dotyczącą wielu gmin. Są już podejmowane w tej sprawie urzędowe kroki na wyższym szczeblu.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top