Mieszkańcy Bogucina oburzeni wypowiedzią wójta Jastkowa Zbigniewa Samonia.

Odpowiedź mieszkańców wsi Bogucin na obraźliwe wypowiedzi pana Samonia.

Z nieba do piekła.

W ubiegły poniedziałek w Urzędzie Gminy Jastków odbyła się sesja tamtejszej Rady, na którą przybyli również delegaci wsi Bogucin. Wśród osób reprezentujących naszą społeczność znaleźli się: Sołtys wsi – Sławomir Włodowski, Radni Gminy Garbów: Lidia Michoń i Artur Rybkowski, z-ca Prezesa Stowarzyszenia „Mój Bogucin” – Agnieszka Szymańska, członek w/w stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń Wiejskich – Monika Łuczywek, trener BKS Bogucin – Paweł Rozwadowski, współtwórca portalu informacyjnego „naszgarbow.pl” – Robert Fiutek i redaktor serwisu „bogucin.net” – Krzysztof Flisiak. Pojechaliśmy do Jastkowa, aby bezpośrednio zaobserwować, jaki oddźwięk przyniesie nasz wcześniejszy apel do Radnych Gminy w sprawie przywrócenia pierwotnej nazwy dla węzła znajdującego się w ciągu drogi ekspresowej S17, a leżącego w naszej miejscowości. Widząc naszą obecność jastkowscy radni podjęli jednogłośną decyzję o przesunięciu na początek sesji punku, dotyczącego tej kwestii. Na wstępie dyskusji Przewodniczący Rady Witold Nakonieczny z Ługowa odczytał treść naszej prośby, po czym głos zabrał radny Marek Zarzeka, który zaproponował podjęcie uchwały Rady Gminy Jastków dotyczącej przekazania stanowiska Gminy do GDDKiA, w sprawie zmiany nazewnictwa węzłów drogowych w ciągu drogi ekspresowej S-17. Proponowane zmiany miałyby doprowadzić do przywrócenia nazwy „Bogucin” dla węzła położonego w tej miejscowości oraz nadanie nazwy „Jastków-Dąbrowica” dla węzła leżącego na terenie gminy Jastków. Taki postulat spotkał się ze zrozumieniem zdecydowanej większości osób znajdujących się na sali obrad, ponieważ pokazywał on godność i szacunek radnych wobec swych sąsiadów, a z drugiej strony wyrażał ich należytą dbałość o interesy własnej gminy. W czasie dyskusji na ten temat swoje stanowisko, wyrażające poparcie dla tej idei, przedstawili radni Jerzy Sadawa i Roman Chudzik. Nad wysoką kulturą dyskusji panował dzielnie Przewodniczący Rady, który w dalszej części obrad zaproponował naszej delegacji zabranie głosu w przedmiotowej sprawie. Korzystając z gościnności rady podtrzymaliśmy swoje prośby wyrażone w apelu, dając jednocześnie dość wyraźnie do zrozumienia, że przybywamy tu z misją pokojową, która w żadnym stopniu nie może skutkować pogorszeniem stosunków sąsiedzkich. Obradom przysłuchiwał się Wójt Gminy Jastków Zbigniew Samoń, ale nie skorzystał z propozycji zabrania głosu w dyskusji na temat zmian nazewnictwa spornych węzłów.

Poddana pod głosowanie propozycja radnego Marka Zarzeki znalazła uznanie wśród 9 radnych, w tym Przewodniczącego Rady i jego zastępcy Krzysztofa Tomczuka. Sześciu radnych wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwny podjęciu uchwały wzywającej wójta do wysłania odpowiedniego pisma do GDDKiA w Lublinie. Takie rozstrzygnięcie należy niewątpliwie uznać za Salomonową decyzję, ukazującą wysokie morale i rycerski honor jastkowskiej rady. Wynik głosowania podsumowaliśmy doniosłym “DZIĘKUJEMY” i gromkimi brawami, po czym rozeszliśmy się w poczuciu dobrze wykonanego obowiązku. W późniejszych rozmowach z mieszkańcami wsi wskazywaliśmy wielokrotnie na wysoką kulturę obrad i jastkowską gościnność.

Niestety, nasza radość nie trwała zbyt długo. W piątek wieczorem spadła na nas, niczym grom z jasnego nieba wiadomość o wystosowaniu przez jastkowskiego wójta Zbigniewa Samonia swojego stanowiska, będącego uzupełnieniem korespondencji do GDDKiA, a zarazem stojącego w sprzeczności ze stanowiskiem podjętym przez Radę Gminy Jastków. W tym piśmie nie pozostawił on suchej nitki zarówno na nas, jak i większości swoich radnych. Poziom użytego w tym stanowisku słownictwa musi rodzić odrazę. Nie mamy zamiaru się do tego poziomu zniżać. Nie możemy jednak pozostać zupełnie bierni w obliczu nawoływania wójta do tworzenia podziałów pomiędzy społecznościami Bogucina i gminy Jastków. Przecież Wójt Samoń miał doskonałą okazję, aby spojrzeć nam głęboko w oczy i przedstawić swój punkt widzenia. Możemy mieć wszak inne widzenie tych samych spraw i pięknie się różnić. Panu Wójtowi Jastkowa nie wolno zamieniać dotychczasowego kulturalnego i rzeczowego języka dialogu społecznego na język wyzwisk, oszczerstw i pogardy. Nie można nawoływać do kopania głębokich rowów pomiędzy sąsiedzkimi społecznościami. Tak samo, jak nie można obrony zagrabionego przez inne podmioty czyjegoś nazewnictwa nazywać lokalnym patriotyzmem. Prawdziwy patriotyzm nigdy nie jest kosztem innych i nigdy nie depcze solidarności między ludźmi. Prezentowane przez Wójta Samonia zachowanie nie ma nic wspólnego z patriotyzmem, lecz, według przyjętych powszechnie norm, winno być nazwane PASERSTWEM. O tym, jak powinien zachować się prawdziwy gospodarz gminy w takiej niezręcznej sytuacji zdecydowali jastkowscy radni. Ich głos był bardzo wyraźny i powinien być ogólnie słyszalny. A brzmiał on mniej więcej tak: oddać innym to, co im niesłusznie zagrabiono, a dopominać się przywrócenia tego, co nam się należy.

Musi Pan mieć, panie Wójcie pełną świadomość tego, że jednoosobowo zniweczył Pan owoce naszych wspólnych starań o przywrócenie właściwego stanu rzeczy.

Jednocześnie pragniemy przeprosić przychylnych nam jastkowskich radnych za krzywdy moralne wyrządzone przez Wójta gminy, a będące pośrednio skutkiem naszego wezwania.

Ponadto stanowczo odżegnujemy się od pomówienia jakoby nasza akcja była wynikiem jakichkolwiek lokalnych rozgrywek, czego dowodem jest wspólne stanowisko w przedmiotowej sprawie społeczności Bogucina oraz Pana Kazimierza Firleja, Wójta Gminy Garbów, który wielokrotnie dał wyraz poparcia dla naszej inicjatywy zmierzającej do odzyskania nazwy węzła drogowego.

Tekst uchwały, która tak bardzo oburzyła wójta Samonia poniżej.

 

Apel Rady Gminy Jastków
 
podjęty na XXVIII Sesji Rady Gminy 
w dniu 23 września 2013 r.
 
w sprawie zmiany nazewnictwa węzłów drogowych w ciągu drogi ekspresowej S – 17 Warszawa – Lublin
Rada Gminy Jastków apeluje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę nazewnictwa węzłów drogowych w ciągu drogi ekspresowej S-17:
1. Węzeł „Lublin – Sławin” zmienić na nazwę „Jastków-Dąbrowica”
2. Węzeł „Jastków” – zmienić na „Bogucin”
Obecne nazewnictwo jest niezgodne ze stanem rzeczywistym, to jest faktyczną lokalizacją węzłów w danej miejscowości.
Ponadto przyjęte nazewnictwo powoduje niezadowolenie społeczne i prowadzi do antagonizmów pomiędzy mieszkańcami sąsiadujących gmin.
Zmiana nazw węzłów drogowych wg powyższej propozycji spowoduje usatysfakcjonowanie zarówno mieszkańców gminy Jastków jak i  gminy Garbów.
Przewodniczący Rady Gminy Jastków – Witold Nakonieczny

 Tekst kuriozalnego oświadczenia wójta Samonia

Stanowisko Wójta Gminy Jastków
Szanowni Państwo,
W dniu 23 września 2013 r. Rada Gminy Jastków większością głosów podjęła Apel w sprawie zmiany nazewnictwa węzłów drogowych w ciągu drogi ekspresowej S-17 Warszawa –Lublin. Radni apelują o zmianę nazwy węzła z „Jastków” na „Bogucin”.
Jako Wójt Gminy Jastków wyraźnie oświadczam, że nie popieram tej inicjatywy i stanowczo sprzeciwiam się takiemu działaniu. Uważam, że podjęty Apel był nieprzemyślaną, pochopną i nieracjonalną decyzją wyłącznie dziewięciu radnych Gminy Jastków, którzy zbyt łatwowiernie ulegli natarczywym namowom kilku krzykaczy ze wsi Bogucin.
Myślę, że Rada Gminy Jastków postąpiła zbyt lekkomyślnie i nierozważnie apelując o usunięcie nazwy „Jastków” z mapy dróg o europejskiej randze. Żaden z radnych głosujących za apelem nie konsultował tego pomysłu ze społecznością lokalną Gminy Jastków. Nikt nie zapytał naszych mieszkańców czy chcieliby, aby nazwa naszej Gminy zniknęła z map i znaków drogowych naszego kraju i Europy. Myślę, że odpowiedź byłaby oczywista. Nadanie węzłowi na drodze międzynarodowej nazwy „Jastków” stanowi dla naszej Gminy i Jej mieszkańców szczególne wyróżnienie i odebranie nam tego przywileju byłoby niepowetowaną stratą.
Zgodnie z zasadami nadawania nazw poszczególnym węzłom, Jastków położony jest jako najbliższa miejscowość po zjeździe z trasy S-17 w kierunku Lublina. Ma to olbrzymie znaczenie dla promocji naszej Gminy oraz dla jej dalszego rozwoju gospodarczo – infrastrukturalnego. Jastków nie tylko jest kojarzony z miejscowością. Tak nazywa się nasza Gmina pomimo, że Jej siedziba położona jest na terenie wsi Panieńszczyzna.
Jeżdżąc po Polsce i Europie spotyka się nazwy węzłów drogowych niekoniecznie związanych z ich położeniem geograficznym np. węzeł „Grunwald” na drodze S-7. Ponadto, w naszym województwie zmianom uległa większość nazw węzłów np. a „Lubartów” na „Lublin-Rudnik”; z „Włodawa” na „Lublin-Tatary”, z „Mełgiew” na „Piaski-Zachód” itd.
Uważam, że radni kierując się źle pojętą solidarnością z przedstawicielami sąsiedniej miejscowości Bogucin w Gminie Garbów, podpisując się pod Apelem zapomnieli, że treść złożonego przez nich ślubowania, zobowiązuje ich do kierowania się interesami Gminy, w której zostali wybrani i dobrem jej mieszkańców. Wystosowany do Państwa Apel wyraźnie zaprzecza takiemu zobowiązaniu i nie świadczy dobrze o postawie tych radnych narażając Gminę Jastków na wstyd i pośmiewisko. Radni nie zdają sobie sprawy, że akcja zmiany nazewnictwa węzła może być wynikiem lokalnych rozgrywek naszych sąsiadów. Bo dlaczego z taką inicjatywą nie wystąpiła do Rady Gminy Jastków – Rada Gminy Garbów, albo do mnie – Wójt Gminy Garbów. Mieszkańcy wsi Przybysławice również nie występowali do Gminy Nałęczów z protestem, gdy okazało się, że węzeł „Przybysławice” zmienił nazwę na „Nałęczów”. Tylko w Bogucinie akcja kilku miejscowych nadgorliwców toczących lokalne rozgrywki sieje ludziom w głowach zamęt i może doprowadzić do społecznego niezadowolenia.
Mając na uwadze powyższe, jako przedstawiciel wspólnoty samorządowej Gminy Jastków i Jej mieszkańców, a także czując się lokalnym patriotą, apeluję do Państwa o zignorowanie „Apelu” 9 Radnych Gminy Jastków i o niezmienianie nazwy węzła z „Jastków” na „Bogucin”.Wójt Gminy Jastków – Zbigniew Samoń

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Mieszkańcy Bogucina oburzeni wypowiedzią wójta Jastkowa Zbigniewa Samonia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top