„Gmina Garbów nie realizuje obowiązku wynikającego ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego” – wyniki kontroli

2. USTALENIA KONTROLI

Zadania wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w Gminie Garbów są realizowane na stanowisku pracy do spraw gospodarki gruntami i planowania przestrzennego. Do zadań na tym stanowisku należy m.in. regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym składanie wniosków o dokonywanie wpisów w księgach wieczystych oraz o zakładanie ksiąg wieczystych.

Czynności kontrolne wykazały, że Starosta Lubelski wykonując obowiązek wynikający z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2012 r,. poz. 1460) sporządził i przekazał pismami z dnia: 19 maja oraz 30 czerwca 2009 r., znak: IGM.7014-10/08/09 Wójtowi Gminy Garbów wykaz nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu właścicieli, celem realizacji zadań nałożonych ustawą.

Wykaz obejmuje 41 nieruchomości (152 działki) o łącznej powierzchni 41,7258 ha, z czego około 33 % działek nie ma założonych ksiąg wieczystych.

Oświadczeniem z dnia 05 lutego 2013 r. Wójt Gminy Garbów poinformował, że od dnia 7 września 2007 r. do dnia kontroli, tj. 20 grudnia 2012 r. nie składano do sądu wniosków wieczystoksięgowych ani wniosków o regulację stanu prawnego nieruchomości, a także nie zlecano prac w tym zakresie (załącznik nr 1).

Jednostka kontrolowana przekazywała Wojewodzie Lubelskiemu sprawozdania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego – regularnie, począwszy od kwietnia 2009 r. W nielicznych przypadkach termin przekazania sprawozdania został przekroczony (załącznik nr 2).

OCENA

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie objętym tematyką kontroli.

Podczas kontroli ustalono, że Gmina Garbów nie realizuje obowiązku wynikającego ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, co potwierdza załączone do akt kontroli oświadczenie Wójta Gminy Garbów (załącznik nr 1).

Działalność Gminy Garbów oceniono negatywnie i zalecono:

–    podjęcie intensywnych   działań zmierzających do ujawnienia prawa własności nieruchomości Gminy Garbów w księgach wieczystych;

–    prowadzenie półrocznej  sprawozdawczości  drogą elektroniczną,  z wykorzystaniem plików generowanych z systemu IPE i przekazywanie ich na email ipe@lublin.uw.gov.pl

Całość dokumentu: 2013.03.27_wystapienie_pokontrolne

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top