Mamy prawo wiedzieć! Faktury stanowią informację publiczną. Odmowa wójta Firleja udostępnienia kopi faktur wystawionych przez firmę Energotrade jest niezgodna z orzecznictwem sądowym.

Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy odpowiedź od wójta Kazimierza Firleja na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie współpracy Gminy Garbów z jedną z wodnych spółek – Enerograde Sp. z o.o.

W pierwszym punkcie naszego pisma wnioskowaliśmy o dostarczenie nam kopi wszystkich faktur  wystawionych przez firmę Energotrade Sp. z o.o. 

Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

 1faktury

Podane uzasadnienie odmowy nie jest jednak zgodne ze stosowanym orzecznictwem.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego [I OSK 2157/11 – Wyrok NSA ] pojawiło następujące sformułowanie:

W rozpoznawanej sprawie natomiast żądane przez skarżącego kasacyjnie od Prezydenta Miasta Katowice takie dokumenty, jak faktury oraz rachunki, stanowiły podstawę do wydania dyspozycji wypłaty ze środków Urzędu Miasta określonych kwot na rzecz podmiotów świadczących na jego rzecz usługi (szkolenia). A zatem domaganie się dostępu do tego rodzaju dokumentu, jest w pełni uprawnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Faktury i rachunki te, chociaż nie zostały wytworzone przez organ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, to jednak się do niego bezpośrednio odnoszą, stanowiąc podstawę do zmniejszania jego aktywów, a zatem podlegają udostępnianiu w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1)wyżej wskazanej ustawy.

To stanowisko NSA jest jak najbardziej naturalne i dziwi nas fakt, że wójt Gminy Garbów oraz zatrudniony za nasze pieniądze radca prawny jeszcze się z nim nie zapoznali. Powinni to uczynić przed wyprodukowaniem swojego uzasadnienia odmowy wydania kopi faktur, które są podstawowym źródłowym dokumentem na podstawie którego możemy dowiedzieć się jakie były rzeczywiste obroty Gminy Garbów z daną spółką wodną. Bez tych danych kontrola obywatelska to czysta iluzja. Czy będziemy musieli się bić o każdą informację, aby wyjaśnić tą sprawę. Na to wygląda.

Inne wyroki w tej sprawie jednoznacznie potwierdzają, że faktury mają być udostępniane.

Poza wyrokiem NSA są również inne orzeczenia, których uzasadnienia odnoszą się do szerokiego rozumienia informacji publicznej z czego wynika, że faktury itp. dokumenty jak najbardziej stanowią informacją publiczną, o którą każdy może wnioskować.

Przykłady:

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 11 września 2009 r. , sygn. akt II SA/Ol 713/09

Fakt, że rachunki wystawione zostały przez podmiot prywatny, wobec czego nie stanowią dokumentów urzędowych, nie oznacza, że dokumenty te nie podlegają przepisom u.d.i.p. Podkreślić należy, że informacja publiczna obejmuje swoim znaczeniem znacznie szerszy zakres pojęciowy niż dokumenty urzędowe. Wobec tego nie można zawężać tego pojęcia i utożsamiać dostępu do informacji publicznej z dostępem do dokumentów urzędowych.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2008 r., sygn akt: II SAB/Bd 31/07:

Biorąc powyższe pod rozwagę, przeciwko podziałowi na sprawy publiczne i niepubliczne w ramach zawartości akt postępowania, opowiedziano się w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15.10.2007 r. (sygn. akt II SAB/Kr 56/07), w którym stwierdzono, że organy uprawnione do wykonywania zadań publicznych, z założenia nie podejmują bowiem innych czynności jak załatwianie spraw publicznych. Wykonywanie zadania publicznego nie może polegać na realizacji sprawy prywatnej i stąd pod pojęciem informacji o sprawie publicznej należy rozumieć również każdą czynność i każde działanie organu władzy publicznej w sferze prawa administracyjnego, ale też np. w sferze prawa cywilnego.

Wyrok NSA z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt I OSK 678/11

Doktryna oraz orzecznictwo sądowe, w oparciu o ogólną formułę ustawy a także konstytucyjną konstrukcję prawa do informacji zawartą w art. 61 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej, przyjmuje szerokie rozumienie pojęcia „informacja publiczna”. Za taką uznaje się wszelkie informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym, jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone.

Czy mamy tutaj ze świadomym utrudnianiem dostępu do informacji publicznej?

Pozostaje zadać pytanie czy te orzeczenia są znane naszemu gminnemu prawnikowi, który z pewnością pomaga panu wójtowi Kazimierzowi Firlejowi w formułowaniu coraz liczniejszych uzasadnień odmów na wnioski o informację publiczną. Odpowiedź twierdząca oznaczałaby mataczenie i świadome nieudostępnianie informacji publicznej.

Za kilkanaście tygodni zrobimy ranking pytań bez odpowiedzi i poprosimy o wybranie państwa tych najciekawszych.

Przypominamy panu wójtowi art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Art. 23.

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

Nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej tutaj

Odpowiedź wójta  a właściwie odmowy czy prolongaty odpowiedzi tutaj: Odpowiedzi wójta_Energotrade

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top