„Ws. oznaczenia i oświetlenia dróg w Bogucinie” – pismo do władz Gminy Garbów”

Bogucin, dn. 28.12.2017 r.

Do Rady Gminy i Wójta Gminy Garbów,

Mieszkańcy Bogucina skarżą się na brak oświetlenia przystanków autobusowych i brak przejścia dla pieszych przy przystanku „Lasek Bogucki” w pobliżu wiaduktu. Zwłaszcza zimą, gdy dni są krótkie, przystanki pozostają zupełnie niewidoczne.  Kierowcy busów, jadący w kierunku Lublina, w godzinach porannych lub wieczornych często nie zatrzymują się na ostatnim przystanku przed rondem w Bogucinie, który pozostaje niewidoczny mimo bliskości lamp ulicznych w pobliżu zatoki przystanku, ponieważ lampy te się nie świecą. Mimo skrzyżowania z drogą gminną w pobliżu wspomnianego przystanku „Lasek Bogucki” brakuje przejścia dla pieszych na drodze krajowej w pobliżu skrzyżowania. Jest tylko przejście dla pieszych w poprzek drogi gminnej, które nie rozwiązuje problemu bezpieczeństwa pieszych jadących do i wracających z Lublina, którzy i tak po tym jak wysiądą na przystanku „Lasek Bogucki” muszą przechodzić przez drogę krajową. Na drodze krajowej, tzw. „starej siedemnastce” jest tylko wyspa drogowa, wykorzystywana często przez pieszych jako pomoc przy przejściu przez jezdnię. Ze względów bezpieczeństwa byłoby wskazane utworzenie przejścia dla pieszych prostopadle do tej wyspy, a w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą gminną.

Mając na uwadze powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie u zarządcy drogi działań w celu zapewnienia właściwej widoczności przystanków oznaczonych jako „Lasek Bogucki” i „Lasek Bogucki II” położonych w pobliżu skrzyżowań z drogami gminnymi oraz przejść dla pieszych w poprzek drogi krajowej w pobliżu tych skrzyżowań.

Chciałbym również poinformować, że na stronie Sejmu RP ukazała się odpowiedź na interpelację posła Kukiz ’15 Jakuba Kuleszy do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczącą oznaczenia drogi i węzła drogowego w Bogucinie i że z uwagi na treść tej odpowiedzi wskazane byłoby zajęcie stanowiska i podjęcie uchwały przez Radę Gminy Garbów. Jak czytamy na portalu Bogucin.net: „Podsekretarz stanu Marek Chodkiewicz, wyznaczony do prowadzenia sprawy, oparł swe wyjaśnienia na informacji otrzymanej od zarządcy drogi S17. Tenże zarządca powołuje się na zasadę, która mówi, że nazwa węzła ma nawiązywać do najbliższego ośrodka miejskiego lub gminnego zlokalizowanego w rejonie projektowanej drogi. Jeśli takimi przesłankami kierowano by się podczas nadawania nazw węzłów w ciągu drogi ekspresowej S17 węzeł w Bogucinie powinien przyjąć  nazwę „GARBÓW”.” Źródło: http://bogucin.net/2017/12/slepota-urzednicza-lojalnosc/

Jak wiemy, temat braku oznaczenia Bogucina na ekspresówce i węzła w Bogucinie nazwanego węzłem „Jastków” był już wcześniej poruszany w lokalnych mediach, m.in. w 2013 r. przez Telewizję Lublin, ale nie przyniosło to spodziewanych efektów i kierowcy nadal przejeżdżają przez Bogucin nie wiedząc, że mijają tą miejscowość. Kierowcy nadal mylą miejscowości i np. zjeżdżając z ekspresówki na Bogucin myślą, że są w Jastkowie (podobne problemy komunikacyjne występują w pobliżu węzła Nałęczów, który bynajmniej nie mieści się na terenie gminy Nałęczów, ale gminy Garbów!). Pisał o tym m.in. Pan Krzysztof Flisiak z Bogucina na portalu Bogucin.net: http://bogucin.net/2017/07/gdzie-ten-bogucin/,http://bogucin.net/2017/11/uda-sie-wreszcie-rozwiazac-wezel-drogowy/

Po rozmowie w biurze poselskim, gdzie przedstawiłem racje mieszkańców i wizji lokalnej polegającej na wspólnym przejeździe przez ekspresówkę poseł Kulesza podjął na moją prośbę interwencję poselską ws. oznaczenia drogi S17 pomijającego Bogucin: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16676

Przytoczę treść tej interpelacji poselskiej oraz odpowiedź ministerstwa opublikowaną na stronie Sejmu:

„Interpelacja nr 16676

do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie braku oznaczenia drogi prowadzącej do miejscowości Bogucin

Zgłaszający: Jakub Kulesza

Data wpływu: 23-10-2017

Szanowny Panie Ministrze,

mieszkańcy miejscowości Bogucin w województwie lubelskim zgłosili mi problem braku oznaczenia ich miejscowości na trasie krajowej S17, który nie został rozwiązany od 2013 roku. Przy zjeździe z trasy S17 umieszczony jest znak informacyjny, który wskazuje dojazd do miejscowości Garbów i Jastków. Na znaku nie została umieszczona nazwa miejscowości Bogucin.

W opinii mieszkańców Bogucina pominięcie nazwy węzła „Bogucin” jest poważnym błędem, bowiem marginalizuje znaczenie miejscowości Bogucin i gminy Garbów oraz wprowadza w błąd podróżujących spoza województwa lubelskiego, przysparzając tym ogromnych trudności kierowcom.

W związku z tym, że rozwiązywanie lokalnych problemów mieszkańców jest dla mnie bardzo istotne, proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

Jakie są przyczyny nieumieszczenia nazwy i kierunku miejscowości Bogucin na tablicy informacyjnej przy zjeździe z trasy S17?

Czy według Ministerstwa istnieje uzasadnienie decyzji o nieumieszczeniu na tablicy informacyjnej nazwy węzła Bogucin?

Czy i jakie kroki podejmie Ministerstwo w celu umieszczenia nazwy węzła Bogucin na tablicy informacyjnej?

Z uszanowaniem,

Jakub Kulesza”

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2F6671FA

„Odpowiedź na interpelację nr 16676

w sprawie braku oznaczenia drogi prowadzącej do miejscowości Bogucin

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz

Warszawa, 07-12-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w celu zbadania przedstawionej problematyki oraz uzyskania aktualnych informacji resort infrastruktury i budownictwa wystąpił, w trybie nadzoru, do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządcy dróg krajowych (w myśl art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.).

Z informacji przedstawionych przez GDDKiA – zarządcę drogi S17 wynika, że istniejące oznakowanie drogowskazowe występujące na przedmiotowym odcinku drogi ekspresowej S17 w obrębie węzła drogowego „Jastków” wykonane zostało zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz.U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), a informacje podawane na tablicach ustalone zostały według zasad doboru miejscowości kierunkowych określonych w ww. rozporządzeniu.

Funkcjonujące obecnie nazwy węzłów wprowadzone zostały w związku z ujednoliconymi wymaganiami dla całego kraju. Przyjęto zasadę, że nazwa węzła ma nawiązywać do najbliższego ośrodka miejskiego lub gminnego zlokalizowanego w rejonie projektowanej drogi (w tym przypadku drogi ekspresowej S17) i w razie potrzeb może być uzupełniona poprzez dodanie nazw dzielnic lub kierunków geograficznych. Miejscowość Bogucin nie spełnia żadnego z ww. kryteriów. W związku z powyższym brak jest podstaw do wprowadzenia zmiany oznakowania drogowskazowego.

Należy również podkreślić, że w celu zapewnienia czytelności oznakowania, ilość informacji zamieszczona na tablicach oznakowania drogowskazowego powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

Z wyrazami szacunku

Marek Chodkiewicz

Podsekretarz Stanu”

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5C776003

Z uwagi na dobro mieszkańców Bogucina i gminy Garbów proszę władze gminy o ustosunkowanie się do powyższych spraw i podjęcie zdecydowanych działań.

Z poważaniem,

Krzysztof Kowalczyk

Wiceprezes okręgu lubelskiego Kukiz ’15

https://www.facebook.com/kkowalczyk.6/

Tel. 723-038-043

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “„Ws. oznaczenia i oświetlenia dróg w Bogucinie” – pismo do władz Gminy Garbów”

 1. rozczarowany mieszkaniec Lesiec

  A co z oświetleniem przy remizie w Leścach? Jeszcze wspomnę, że to oświetlenie zostało wykonane na początku listopada, a do tej pory WCIĄŻ nie zostało uruchomione. Brak słów.

  Reply
 2. trzy wioski

  Może ktoś zainteresowałby się odcinkiem od Podolanki do ronda w stronę Niemiec. Szczególnie niebezpiecznie jest z góry do zakrętu. Gdy jedzie auto oślepia pieszego który i tak nie ma gdzie ustąpić, zero pobocza. Tam pilnie potrzebny chodnik jest, o oświetleniu również nie trzeba przypominać. To powinien być priorytetowy odcinek. Gdy pogoda jest deszczowa, lub wywożony jest obornik z sąsiadujących gospodarstw to nie ma możliwości czysto wrócić do domu. Gorzej gdy jadące auta obryzgają nas gdy idziemy na przystanek.
  Kto jest odpowiedzialny za ten odcinek drogi ? Czy radny z tej części Bogucina mógłby zająć się tym problemem?
  Bezpieczeństwo przede wszystkim! Droga prowadzi nie tylko w stronę Niemiec ale przede wszystkim do trzech gminnych miejscowości.

  Reply
 3. trzy wioski

  To czy powiatowa czy wojewódzka to chyba dla mieszkańca jest mało istotną sprawą. Dla nas ważne by była bezpieczna ! Poza tym dla Wójta również bezpieczeństwo mieszkańców powinno być priorerytową sprawą. Mieszkańcy płacą podatki do UG i do Gminy Garbów należą. Kto o tę drogę powinien zadbać to już niech ustalają gmina z zarządem powiatowym czy wojewódzkim..
  Zgłaszamy problem, poważny problem !!

  Reply
 4. studio Polska Post author

  Występ mieszkańca Bogucina w Studio Polska
  https://vod.tvp.pl/video/studio-polska,20012018,35421234

  Reply
 5. rejestr wydatków gminy i gminnych szkół Post author

  Pana Kowalczyka z Kukiz’15 zachęcamy do zajęcia się jawnością finansów w gminie Garbów. Walczy się o obywatelskość na forum ogólnopolskim, a na własnym podwórku sprawy obywatelskie leżą. Głównie chodzi o elektroniczny rejestr wydatków gminnych ale też, uwaga!!! o REJESTR WYDATKÓW SZKÓŁ!!!!

  Reply
 6. persodrom Post author

  Tego pisma nie chciał opublikować Głos Garbowa.
  Autor z Kukiz’15 nie otrzymał też żadnej pisemnej odpowiedzi od wójta ani od przewodniczącej rady gminy. Kolejny przykład łamania prawa w tym przypadku Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  Minęło 9 miesięcy…

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top