Na jakich warunkach Gmina Garbów przejmie kontrolę nad ujęciem wody w Zagrodach? W tej sprawie wskazana jest szczególna kontrola radnych nad działaniami wójta.

Na wrześniowej sesji Rady Gminy Garbów, radni wyrazili zgodę na nabycie przez wójta w imieniu Gminy Garbów, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i działki (nr 234/9), na której znajduje się ujęcie wody w Zagrodach. Obecnie działkę tą użytkuje Kapitałowa Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie, która nabyła to prawo od innej spółki, która sprzedaje Gminie wodę z tego ujęcia – firma Enekoinwest S.A. w Warszawie. Mamy więc sytuację, że inna firma zarządza ujęciem a inna jest sprzedawcą wody. Firmy te są ze sobą powiązane personalnie i kapitałowo, podobnie zresztą jak z wcześniejszymi spółkami wodnymi. Cała dokonana operacja zmiany zarządcy ujęcia z jednego podmiotu na drugi wygląda na próbę uniknięcia płacenia podatku od nieruchomości przez poprzedniego zarządcę ujęcia czyli firmę Enekoinwest S.A, co podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Garbów pośrednio zasugerował  pan wójt Kazimierz Firlej. Próbując zrozumieć jego wypowiedź można zrozumieć, że cała operacja zmiany zarządcy ujęcia została przeprowadzona przez te firmy po to, aby Gmina Garbów musiała płacić za odbieraną wodę, a nie zaliczać jej na poczet niepłaconych przez dostawcę podatków. Nie wiemy, czy obecny zarządca ujęcia płaci podatki „w sposób normalny”. Radni powinni zapytać o to pana wójta na najbliższej sesji.

Nagła propozycja przejęcia ujęcia w Zagrodach. Potrzebna kontrola rady.

W tym kontekście ciekawie wygląda inicjatywa nabycia przez Gminę Garbów od Kapitałowej Grupy Energetycznej S.A. w Warszawie prawa do użytkowania wieczystego ujęciem. Nie znamy warunków handlowych, na jakich nabycie ma się dokonać, ani też żadnych prognoz opłacalności przedsięwzięcia i ewentualnego progu tej opłacalności. Dziwne, że tak ważna sprawa jest podczas sesji Rady Gminy przyjmowane niemal mechanicznie bez czasu na namysł i rzetelną dyskusję. Tym bardziej dziwi mnie, że sprawę ewentualnego nabycia prawa użytkowania do ujęcia w Zagrodach powierza się całkowicie wójtowi, choć cała współpraca Gminy Garbów z wodnymi spółkami może dla każdej trzeźwo myślącej osoby stanowić podstawę od niebezpiecznych domysłów. Z pewnością dotychczasowe ustalenia wskazują na to, że wójt zaniechał w tej sprawie przeprowadzenia rzetelnych obliczeń odnośnie gospodarności i celowości kontynuowania zakupów wody z ujęcia w Zagrodach. W jednej z odpowiedzi wójta na nasz wniosek dowiedzieliśmy się nawet, że wójt nie wie ile w ciągu roku Gminę kosztuje utrzymanie wodociągu gminnego! Informacja ta usłyszana od kogoś, kto 11 lat zarządza majątkiem gminnym może szokować. Tym bardziej należy przyglądać się uważnie całej sytuacji i zastanowić się realnie do czego te działania zmierzają.

Nasuwają się pytania więc pytamy

W związku z nasuwającymi się pytaniami, w dniu dzisiejszym skierowaliśmy do pana wójta kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w którym pytamy o szczegóły związane właśnie z ewentualnym przejęciem przez Gminę Garbów kontroli nad ujęciem wody w Zagrodach. Czy nie jest tak, że całe to przejęcie nastąpiło właśnie dlatego, że temat został nagłośniony, a przez to niemożliwe stało się dalsze niegospodarne naszym zdaniem, kontynuowanie przez Gminę Garbów kupowania wody od zewnętrznych spółek?

Poniżej pełna treść naszego wniosku. Na odpowiedzi czekamy do 4 grudnia 2013.

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy Prawo prasowe wnioskujemy o dostarczenie pocztą elektroniczną następujących informacji i dokumentów dotyczących planowanego nabycia przez Gminę Garbów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z budynkami i budowlami stacji wodociągowej, położonej w Zagrodach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 234/9, której dotyczy uchwała Rady Gminy Garbów nr XXI/155/13 z dnia 11 września 2013.

 1. Czy Gmina Garbów otrzymała od Kapitałowej Grupy Energetycznej S.A. w Warszawie jakiekolwiek ustne lub pisemne propozycje zakupu prawa użytkowania wieczystego działki, na której jest ujęcie wody w Zagrodach? Jeżeli tak, prosimy o przesłanie kopii pisma zawierającego tę propozycję.
 2. Czy Gmina Garbów występowała do Kapitałowej Grupy Energetycznej S.A. w Warszawie z samorzutną propozycją nabycia prawa do użytkowania wieczystego ww. działki? Jeżeli tak, prosimy o dostarczenie kopii pisma, które dotyczyło tej sprawy.
 3. Wnioskujemy o dostarczenie kopii wszelkiej korespondencji między Gminą Garbów a Kapitałową Grupą Energetyczną S.A. w Warszawie od początku kontaktów do chwili obecnej.
 4. Wnioskujemy o dostarczenie kopii ewentualnych notatek ze spotkań lub rozmów, w tym telefonicznych, władz lub pracowników Gminy z przedstawicielami Kapitałowej Grupy Energetycznej S.A. w Warszawie.
 5. Wnioskujemy o dostarczenie informacji kto ze strony Gminy Garbów prowadził rozmowy z Kapitałową Grupą Energetyczną S.A.
 6. Jaka jest szacunkowa wartość, za którą Wójt Gminy Garbów zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego do ww. działki? Jeżeli taka wartość jest znana, proszę o podanie podstawy obliczeń wskazujących szacunkową wartość określającą próg opłacalności nabycia ww. prawa użytkowania.
 7. Czy Wójt Gminy Garbów ma wiedzę, za jaką wartość Kapitałowa Grupa Energetyczna S.A. nabyła prawo do użytkowania wieczystego ww. działki od poprzedniego właściciela tego prawa?
 8. Czy Wójt Gminy Garbów zamierza konsultować z Radą Gminy Garbów cenę ewentualnego nabycia prawa do użytkowania wieczystego ww. działki?

Wnioskujemy o przesłanie wyżej wymienionych informacji na adres poczty elektronicznej info@naszgarbow.pl, w ustawowym czasie.

Z poważaniem,

Dariusz Rodzik

Redaktor Naczelny

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Na jakich warunkach Gmina Garbów przejmie kontrolę nad ujęciem wody w Zagrodach? W tej sprawie wskazana jest szczególna kontrola radnych nad działaniami wójta.

 1. ciekawostka

  Ciekawe powiązania gospodarcze tej firmy od której mamy przejąć ujęcie w Zagrodach.
  http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Kapitalowa,Grupa,Energetyczna,Warszawa,Raport,gospodarczy,KRS,0000406541.html

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top