MEN chce ograniczyć uprawnienia rodziców. Zaprotestuj!

PODPISZ PETYCJĄ ONLINE

 

Adresat/Adresaci petycji: Sejmowa podkomisja stała ds. jakości kształcenia i wychowania

Wyrażam zaniepokojenie i sprzeciw wobec dążeń Ministerstwa Edukacji Narodowej do przyznania drastycznych uprawnień nadzorczych o charakterze dyscyplinarnym organom nadzoru pedagogicznego w ramach procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o systemie oświaty (druk sejmowy 2957). Mój sprzeciw jest tym większy, że czyni się to

przy okazji wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Instrumentalnie wykorzystuje się konstytucyjny obowiązek zmiany prawa do forsowania rozwiązań prawnych, które budzą zasadnicze wątpliwości konstytucyjne.

Przewidziana w projekcie drobiazgowość kontroli programowej, zwłaszcza w kontekście masowych protestów społeczeństwa obywatelskiego wobec forsowanych przez MEN ideologicznych eksperymentów edukacyjnych, każe postrzegać te rozwiązania jako wymierzone w konstytucyjnie gwarantowane prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami  (art. 48 ust. 1 Konstytucji). W przypadku wprowadzenia proponowanych zmian, dotychczasowe uprawnienia rodziców pozwalające im wpływać na pracę szkoły (art. 50-55 obowiązującej ustawy o systemie oświaty) mogą okazać się fikcyjne. Zastrzeżenia budzi także zgodność ustawy z zasadą ochrony zaufania obywatela wobec państwa, zasadą pewności prawa i zasadami przyzwoitej legislacji, które stanowią istotne aspekty zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).

Zaproponowana nowelizacja przewiduje prowadzenie niezapowiedzianych nalotów wizytacyjnych w szkołach i przedszkolach kończących się formułowaniem zaleceń, których niewykonanie będzie oznaczało utratę pracy przez dyrektorów placówek, bez względu na opinię organu prowadzącego szkołę. W ten sposób forsowane rozwiązania poważnie ograniczają kompetencje jednostek samorządu jako organów prowadzących placówki oświaty. Godzą w związku z tym w chronioną konstytucyjnie autonomię samorządu (art. 165 Konstytucji) i w zasadę pomocniczości.

Projekt narusza także zasadę stabilności systemu edukacji, która wynika z art. 70 Konstytucji, chroniącą placówki edukacyjne przed arbitralnymi działaniami władzy. Znaczne poszerzenie kompetencji Kuratorów Oświaty oraz wyraźne upoważnienie MEN do ustalania szczegółowych kryteriów nadzoru pedagogicznego w drodze rozporządzenia sprawi, że sposób funkcjonowania szkół uwarunkowany będzie przez bieżącą sytuację polityczną.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt 34 i 35 z art. 1 projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty (druk sejmowy 2957).

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]
Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top