Wniosek obywatelski o prowadzenie rejestru umów i dwie niemerytoryczne odpowiedzi naszego głównego urzędnika. Wzorcowy przykład lekceważenia głosu obywateli.

Poniżej mogą państwo zapoznać się z krótką historią wniosku o sporządzenie i upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Garbów. Chodzi tu o umowy, które nie podlegają pod ustawę o zamówieniach publicznych, a których obecnie mieszkańcy nie mają możliwości łatwo monitorować. Sprawa jest ważna, gdyż dotyczy wydatkowania publicznych pieniędzy.

Poniżej pełna  treść korespondencji z wójtem. Odpowiedzi wójta mówią same za siebie.

Nasz pierwszy wniosek:

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

Wniosek

Działając na postawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako redaktor naczelny dziennika Nasz Garbów (www.naszgarbow.pl) zwracam się z propozycją i jednocześnie prośbą o utworzenie i prowadzenie przez Urząd Gminy Garbów rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Garbów oraz jednostki gminne, który to rejestr zostałby udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbów oraz na stronie serwisowej UG Garbów – www.garbow.pl.

Proponuje się, ażeby w rejestrze umów znajdowały się takie rubryki jak: data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, podmiot zawierający umowę, podmiot, z którym zawarto umowę, przedmiot umowy oraz wartość umowy.

Przedmiotowy rejestr byłby aktualizowany na bieżąco, i zawierał tak aktualne jak
i archiwalne informacje na temat zawartych umów w latach poprzednich.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (sprawa Jarosław Krajewski versus Miasto Stołeczne Warszawa) nazwiska i imiona osób, z którymi miasto zawiera umowy o dzieło lub zlecenia, nie są chronione ze względu na prywatność, zatem przepisy wyłączające ujawnienie tych danych nie znajdą w tym przypadku zastosowania i jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana te dane ujawnić.

Utworzenie i udostępnienie tego rejestru wpisywałoby się w ogólny nurt wzmacniania przejrzystości oraz jawności działania organów administracji publicznej a także wpływałoby na właściwe relacje państwo – obywatel.

Z poważaniem,

Dariusz Rodzik

Redaktor Naczelny

Odpowiedź wójta na pierwszy wniosek:

odpowiedź_rejestr umów

Wobec braku merytorycznej odpowiedzi ponawiamy nasz wniosek:

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

Ponowny wniosek o utworzenie rejestru wszystkich umów

W związku z otrzymaną od Pana odpowiedzią z dnia 22.10.2013 nr pisma: 1510.0.2013 dotyczącą naszego wniosku o utworzenie rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Garbów oraz jednostki gminne i publikację tego rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej stwierdzam, że pana odpowiedź nie spełnia wymogów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W moim piśmie nie pytałem pana czy wnioskowane przeze mnie utworzenie rejestru wszystkich umów jest koniecznie wymagane przez prawo czy też nie jest. Pana informacja na ten temat jest więc nie na miejscu i nie stanowi merytorycznego rozpatrzenia mojego wniosku, do czego jest pan prawnie zobowiązany.

Podobnie druga informacja, w której stwierdza pan, że „informacje dotyczące umów zawieranych przez gminę w ramach zamówień publicznych są ogólnie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gm. Garbów” nie jest związana z moim wnioskiem. W moim wniosku, działając na podstawie art. 241 KPA, wnoszę właśnie o utworzenie takie rejestru, który obejmowałby wszystkie umowy, również te, które nie są zawierane w ramach zamówień publicznych.

Jeszcze raz powtarzam moje pierwotne uzasadnienie. „Utworzenie i udostępnienie tego rejestru wpisywałoby się w ogólny nurt wzmacniania przejrzystości oraz jawności działania organów administracji publicznej a także wpływałoby właściwie na relacje państwo – obywatel.” Dodam, że rejestry tego typu nie są niczym nadzwyczajnym i obecnie obserwujemy w Polsce proces ich tworzenia w poszczególnych miastach i gminach. Dobrym przykładem jest tu starostwo w Wadowicach, które utworzyło podobny rejestr o nazwie „Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach” i tym samym umożliwiło mieszkańcom skuteczniejszy monitoring wydawania środków publicznych, co jest podstawą rozwoju uczestnictwa mieszkańców w życiu obywatelskim. Blokowanie przez pana wnioskowanego przeze mnie rozwiązania byłoby bardzo złym sygnałem dla lokalnej społeczności, oznaczałoby bowiem, że nie jest Pan zwolennikiem jawności w wydawaniu środków publicznych i nie zależy panu na zaangażowaniu mieszkańców w życie obywatelskie. Dodać należy, że rozwiązanie tego typu nie wiąże się z nakładami finansowymi na sprawy techniczne gdyż jest zrealizowane w postaci prostego pliku pdf. Wystarczy tylko chcieć to zrobić i tej pozytywnej woli właśnie od Pana oczekuję.

Mając na względzie to, co zostało powiedziane, tym razem spodziewam się od Pana rzeczywistej, merytorycznej a nie tylko czysto formalnej odpowiedzi na mój wniosek.

Dla informacji załączam kopię pisma burmistrza Gminy Kęty, w której odpowiada on jednemu z obywateli na podobny do mojego wniosek.

Dariusz Rodzik

Redaktor Naczelny

Kolejna, również niemerytoryczna odpowiedź wójta:

lista_umów

Komentarz redakcji

Teraz proszę sobie odpowiedzieć. Czy tak wyobrażamy sobie stosunek osób publicznych do obywateli? Czy to powinna być norma zachowania władzy? Nie, to nie jest norma. To jest patologia czyli coś co w gminie Garbów i w całej Polsce powinno być jedynie marginesem, a nie normalnością. I o to właśnie walczymy. Czy jest w tym coś złego?

Z pewnością tej sprawy nie zostawimy bez ciągu dalszego korzystając z możliwości, jakie każdemu obywatelowi daje Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top