Publikujemy protokół z grudniowej Sesji Rady Gminy, której nagrania wójt nie chce udostępnić mieszkańcom

Protokół Nr IX/15

  z Sesji Rady Gminy Garbów

odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku

W dniu 29 grudnia 2015 roku odbyła się IX Sesja VII kadencji samorządu – Rady Gminy Garbów, która rozpoczęła się o godz. 1010, a zakończyła o 1450 .Na listę obecności wpisało się ogółem 15 radnych /lista obecności w załączeniu/. Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Skarbnik oraz zaproszeni goście i publiczność.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności gminy między sesjami.
 4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Garbów na rok 2015.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbów na lata 2016-2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Garbów na 2016 rok:

a.   zaprezentowanie projektu budżetu przez Skarbnika Gminy;

b.   przedstawienie   opinii   Regionalnej    Izby   Obrachunkowej    w   Lublinie
o projekcie budżetu gminy Garbów na 2016 rok;

c.   przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Gminy do projektu
budżetu;

d.   dyskusja;

e.   głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do projektu budżetu;

f.    uchwalenie uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z tytułu udziału w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Garbów.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garbowie.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
  3. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie sesji.

Do punktu 1

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady IX Sesji Rady Gminy Garbów VII kadencji samorządu, powitała przybyłych radnych oraz gości, stwierdziła wymagane ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał (wszyscy radni obecni).

Do punktu 2

 

Przewodnicząca Chabros odczytała zaproponowany porządek obrad modyfikując wersję określoną zaproszeniem na sesję o rozszerzenie porządku o podjęcie dodatkowej uchwały w sprawie wyrażania zgodna zbycie nieruchomości , zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Ponadto na wniosek radnego Węgielskiego Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę kolejności procedowania projektów uchwał, poprzez wcześniejszą realizację (przed uchwałą budżetową na rok 2016) pkt obrad dotyczącego zmiany budżetu gminy Garbów na rok 2015. Do tak zmodyfikowanego porządku obrad radni uwag nie wnieśli. Następnie prowadząca obrady zarządziła głosowanie zaproponowanego porządku obrad:

kto jest za przyjęciem porządku obrad – 15 głosów;

kto jest przeciw – 0 głosów;

kto się wstrzymał – 0 głosów. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 3

Przewodnicząca Rady poprosiła Wójta o złożenie sprawozdania z działalności gminy między sesjami. Wójt poinformował:

–   w tym czasie była prowadzona budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
w Piotrowicach Wielkich, inwestorem jest tu Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale gmina
partycypuje w kosztach – udział gm. wynosi 484 tys. zł tj. 60% kosztów zadania, całość
kosztuje ponad 790 tys. zł, zostanie wybudowane 2287,25 mb chodnika, już nastąpił odbiór
techniczny, są tam jeszcze prowadzone prace wykończeniowe, definitywny odbiór nastąpi
na wiosnę, na chodnika jest 8 lat gwarancji;

–  został wykonany nowy dach z blachy trapezowej na remizie OSP w Leścach, wartość praco koło 25 tys. zł;

–  zostało wykonane oświetlenie uliczne na osiedlu domów jednorodzinnych w Zagrodach, postawiono 16 słupów, założono 16 opraw, koszt 82.600, zł;

–  wykonane zostało oświetlenie drogi gminnej w Przybysławicach, na istniejących słupach zostało zamontowane 7 opraw, koszt 20 tys. zł;

 

–   wykonane zostało oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej w Garbowie przy stawach od kładki stronę drogi krajowej, ustawiono 12 słupów, koszt 70.800, zł;

–   odbył się przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej stacji wodociągowej w Borkowie, wpłynęły 4 oferty, wygrała firma PROINSTAL z Lublina, za kwotę 28.905, zł;

–   została przebudowana napowietrzna linia elektroenergetyczna przy szkole w Bogucinie, to było konieczne żeby zachować pozwolenie na budowę sali gimnastycznej, koszt 8.000, zł; *

–   zostały wymienione okna w Urzędzie Gminy, ponad 30 okien z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz drzwi wejściowe do UG, koszt 60,945, zł;

–   odbył się trzeci przetarg na budowę zaplecza kontenerowego dla klubu sportowego BKS Bogucin, wpłynęło 5 ofert, najtańsza oferta opiewała na kwotę 149.500, zł (najdroższa na kwotę 242.332, zł), ale Rada Gminy zabezpieczyła na ten cel w budżecie gminy 116 tys. zł, więc przetarg został unieważniony, jednakże pomimo tego wyraził nadzieję, że to zadanie uda się zrealizować w najbliższym czasie (przyszłoroczny budżet), współpracę zarządem klubu BKS – w tym między innymi z p. J. Sadowskim, p. K. Flisiakiem ocenił na bdb.;

–   trwają prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Garbów” do roku 2022, zachęcił obecnych do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które będą się odbywały w styczniu, strategia jest to dokument konieczny do ubiegania się o środki zewnętrzne – dofinansowanie UE, ważność poprzedniego dokumentu kończy się z upływem 2015 r.;

–  odbyło się 9 posiedzeń Komisji stałych Rady Gminy (1 raz obradowała Komisja
Rolnictwa, 1 raz Komisja Edukacji, 3 razy Komisja Rewizyjna, 4 razy Komisja Finansów;

strona 2

 

–  odbyła się sesja Sołtysów, na której oprócz spraw bieżących sołtysi zapoznali się
z projektem budżetu gminy na 2016 rok;

–    miała miejsce Rada Społeczna SP ZOZ w Garbowie, zapoznała się ona
z funkcjonowaniem ZOZ-u, bieżącymi sprawami, Rada jednogłośnie podjęła stanowisko
o konieczności budowy nowej siedziby ośrodka zdrowia w Garbowie na miarę potrzeb
XXI wieku, bo obecny ośrodek mieści się w IXX wiecznym pałacu, ale niestety „miejsca
pałacowe” nie są rozwiązaniem dla funkcjonowania ośrodka zdrowia i służby sanitarne
mogą stwarzać problemy w przypadku jego funkcjonowania w tym obiekcie;

–  obradował Zarząd Gminny OSP, na którym podsumowano działalność straży w roku 2015, mówiono o kwestii szkoleń i ubezpieczeń strażaków, ustalono terminy zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2016 r., Zarząd Gminny OSP postanowił jednogłośnie że należy zwiększyć ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych (z 15 zł/h do 20 zł/h) i za udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP (z 7 zł/h do 10 zł/h);

–  miała miejsce uroczystość obchodzenia 80- lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Przybysławskiej, to wydarzenie odbyło się w remizie strażackiej OSP;

–  w Zespole Szkół w Garbowie odbył się „Gminny Dzień Seniora”;

–  na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Garbowie w dniach 12-13 grudnia odbył się IV Turniej Charytatywny Piłki Halowej Dziewcząt i Chłopców zorganizowany przez GTS Zawisza Garbów, startowało ogółem 16 drużyn, spośród drużyn męskich zwycięstwo odniósł MKS Wola Przybysławska, zaś spośród drużyn żeńskich zwyciężyła drużyna SMS Niemce, podziękował uczestnikom i organizatorom – szczególnie Prezesowi GTS Zawisza p. R. Dadosowi oraz p. P. Chabrosowi, w trakcie turnieju zebrano na rzecz chorej dziewczynki z terenu naszej gminy kwotę 4.724,82 zł;

–  w tym czasie obyły się liczne spotkania opłatkowe: w Domu Dziecka w Przybysławicach, w szkole w Borkowie i w Leścach, w świetlicy w Gutanowie, w UG, w SP w Bogucinie, w ZS w Przybysławicach i w Garbowie oraz w SP w Woli Przybysławskiej;

–  11 grudnia odbyła się uroczystość pożegnania wieloletniej pracownicy Urzędu Gminy
Garbów Pani Alfredy Sykut w związku z jej przejściem na emeryturę po ponad 40 latach
pracy, przez cały ten okres w tutejszym Urzędzie.

Do punktu 4

Na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy – Skarbnik Miszczuk omówiła proponowane zmiany budżetu gminy Garbów na 2015 rok.

Przewodnicząca Chabros odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Garbów na rok 2015. Następnie prowadząca obrady zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem uchwały – 15 głosów; kto jest przeciw – 0 głosów; kto się wstrzymał – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I tekst w załączeniu/.

Do punktu 5

Skarbnik wprowadziła w temat realizowanego pkt porządku obrad. Ten temat był wcześniej omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, podczas prac nad projektem budżetu na 2016 rok, – adnotacja odnośnie wniosków poszczególnych Komisji w dalszej części protokołu. Dyskusję radnych zdominował temat wprowadzenia do zadań inwestycyjnych WPF – realizacji przez gminę we współpracy z powiatem odcinka drogi powiatowej dł. ponad 3 km od węzła drogowego przy drodze ekspresowej S17 w Przybysławicach do Woli Przybysławskiej, o ujęcie tego zadania zabiegali szczególnie radni: J. Poleszak i H. Węgielski. Wymienieni radni podkreślali, że można by było pozyskać na wymienioną inwestycję dofinansowanie zewnętrzne środkami UE w wys. 64%

strona 3

 

kosztów (kwalifikowanych), przy udziale 18% w tych kosztach powiatu oraz 18% udziale gminy. Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy radny Koput zwrócił zebranym uwagę, że wówczas z budżetu gminy należałoby przeznaczyć kwotę aż 2 min zł środków własnych gminy. Wójt przypomniał zebranym, że jest to droga powiatowa, a nie gminna, z inicjatywą w sprawie jej wspólnej budowy powinien wystąpić powiat, jego zdaniem gmina stanowczo nie powinna być inwestorem tego zadania – lecz powiat. Zdaniem Wójta istnieje szereg zagrożeń związanych z przejęciem drogi powiatowej przez gminę i jej administrowaniem przez okres 7 lat, a nawet ponad 7 lat, ponadto wybudowanie tam drogi w parametrach unijnych spowoduje przeniesienie ruchu dużych TIR-ów powodując uciążliwość dla mieszkańców i rolników, to kwestia odpowiedzialności, koszt realizacji tej drogi w podwyższonych parametrach to 4-5 min zł, w jego ocenie wystarczyłaby droga zrobiona w standardzie drogi gminnej (szer. 5,5 mb), a to można wykonać za około 400 — 500 tys. zł tj. rozkładając koszty po 50% pomiędzy powiat i gminę – kosztowałoby to budżet gminy około 200 tys. zł, gdyby powiat był zainteresowany to podbudowa betonowa tak realizowanej drogi mogłaby być wykonana w maju – czerwcu przyszłego roku.

Zdaniem radnego Poleszaka „TIR pójdzie czy na taką, czy na gminną drogę, i nie ma co TIR-ami straszyć. Radny Węgielski przekonywał że wniosek o dofinansowanie budowy przedmiotowej drogi mógłby według jego wiedzy i wyliczeń uzyskać w ocenie nawet 16 pkt, co pozwoliłoby uzyskać faktyczne dofinansowanie zadania środkami UE, przypomniał zebranym że termin składania wniosków jest do 14 stycznia 2016 r., jest tylko kwestia szybkiego dogadania się gminy z powiatem. Radny Węgielski przekonywał: „ktoś nas będzie kiedyś krytykował” i zaapelował: „zróbmy jedną porządną drogę”, zdaniem radnego wykonanie drogi o niższych parametrach takich jak robi się drogi gminne spowoduje, że TIR-y taką drogę „rozniosą”.

Wójt zapowiedział, że jeżeli Rada Gminy zobowiąże go do realizacji drogi powiatowej o jaką zabiegają niektórzy radni, to on będzie to zadanie realizował, ale radni powinni mieć świadomość, że wstrzyma to realizację niektórych innych inwestycji gminnych, droga tam jest potrzebna, ale czy aż w takich parametrach. Wójt poinformował, że daliśmy powiatowi ponad 5 min zł własnych środków na realizację zadań inwestycyjnych powiatu. Wójt przypomniał ostatnie przykre doświadczenia dotyczące współpracy z powiatem lubelskim przy realizacji przebudowy i modernizacji drogi powiatowej Garbów – Gutanów, za wyjątkiem współpracy ze Starostą p. P. Pikulą którą ocenił na bdb.

Zdaniem radnego Dadosa „nie ma co żałować tych pieniędzy z gminy, które poszły, takie są zasady”. Radny Dados opowiedział się za wpisaniem do WPF ,jak najwięcej zadań inwestycyjnych, natomiast czas będzie weryfikował realizację zaplanowanych zadań”, ponadto zdolność kredytowa gminy jest duża, powinniśmy maksymalnie wykorzystać możliwości dofinansowania środkami zewnętrznymi, bardzo istotnym i pilnym zadaniem w ocenie radnego jest temat kanalizacji.

Zastępca Wójta uzupełniła informację dotyczącą naboru wniosków o dofinansowanie środkami UE, przypomniała że w sprawie podjęcia budowy odcinka drogi powiatowej w Przybysławicach do Woli Przybysławskiej, Gmina Garbów od 2012 roku trzykrotnie kierowała stosowne pisemne wnioski do Starostwa Powiatowego w Lublinie i do Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach i dotychczas nie uzyskaliśmy na piśmie żądnej odpowiedzi. Ponadto Zastępca Wójta poinformowała, że wymagana jest pełna dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego łącznie z pozwoleniem na budowę – a tu pozostaje niewiele czasu do 14 stycznia, więc nie jest to procedura którą można zrealizować w 1 tydzień, czy nawet w 1 miesiąc, ponadto powinny być podpisane porozumienia między samorządami, musi być w tym konkursie wykonany kosztorys inwestorski – tego wszystkiego nie ma, nie ma także możliwości budowy tej drogi w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zdaniem radnego Poleszaka, Wójt w tej sprawie powinien porozumieć się ze Starostą do 8 stycznia.

Przewodnicząca Chabros poprosiła o zaprezentowanie wniosków poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy do projektu budżetu.

strona 4

 

Prowadząca obrady odczytała wniosek Komisji Edukacji przyjęty wcześniej na posiedzeniu wymienionej Komisji w dniu 7 grudnia 2015 r. w brzmieniu: wniosek – zgoda na zwiększenie „kwoty przetargowej” – środków finansowych o kwotę 40 tys. zł (do kwoty 156 tys. zł) na budowę kontenerów przy boisku dla potrzeb klubu sportowego BKS w Bogucinie. Wniosek przyjęty wówczas w drodze głosowania: 4 głosy „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Przewodnicząca Rady zarządziła przegłosowanie wymienionego wniosku przez Radę Gminy: kto jest „za” wnioskiem – 12 głosów, kto jest „przeciw – 0 głosów, kto „się wstrzymał” – 2 głosy (chwilowo nieobecny na sali obrad radny Dados). Wniosek został przyjęty.

Ponadto Komisja Edukacji na swoim posiedzeniu zapoznała się z wnioskiem dyr. Zespołu Szkół w Przybysławicach „o uwzględnienie w wydatkach inwestycyjnych gminy możliwości rozbudowy infrastruktury sportowej szkoły w Przybysławicach” poprzez budowę nowej sali przy szkole. Ogólnie Komisja była przychylna temu wnioskowi, żeby ująć to zadanie w WPF gminy, jednakże sam wniosek nie był formalnie głosowany.

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła wnioski Komisji Rolnictwa przyjęte na posiedzeniu wymienionej Komisji w dniu 9 grudnia 2015 r.:

 1. Wniosek o wykreślenie z budżetu na 2016 r. realizacji drogi Garbów – Bogucin (zdjęcie z planu inwestycji) przebiegającej za kościołem w Garbowie w stronę Bogucina, ze względu na dobry obecny stan drogi, która wymaga tylko niewielkiego remontu (głownie w okolicy mostu). Wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji w drodze głosowania: 3 głosy „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Prowadząca obrady zarządziła przegłosowanie wymienionego wniosku przez Radę Gminy: kto jest „za” wnioskiem – 9 głosów, kto jest „przeciw” – 4 głosy, kto „się wstrzymał” – 2 głosy. Wniosek został przyjęty.
 2. Wniosek o zmianę technicznej dokumentacji projektowej „z hali na salę gimnastyczną”, zaprojektowaną przy szkole w Bogucinie, poprzez dostosowanie jej wymiarów – zmniejszenie do potrzeb szkoły oraz możliwości finansowych gminy realizacji tej inwestycji. Wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji w drodze głosowania jednogłośnie: 5 głosów „za”. Radny Poleszak omawiając przedmiotowy wniosek przypomniał informacje jakie radni uzyskali po wizytowaniu obiektu nowo wykonanej sali gimnastycznej w Dysie gm. Niemce. Radny zestawił powierzchnię obiektu sali w Dysie oraz zaprojektowanej sali w Bogucinie: w Dysie powierzchnia całkowita obiektu wynosi 423m , w tym samego boiska 12m x 24m = 288 m – w Bogucinie projekt techniczny określa powierzchnię całkowitą na 1090m , z tego płyta samego boiska 15m x 28m = 420m ; w Dysie powierzchnia zaplecza sali wynosi 135 m – w Bogucinie aż 670 m ; wysokość sali w Dysie 9,6m – w Bogucinie aż 13,6m, wartość (powykonawcza) tej inwestycji w Dysie 2.049.852, zł – w Bogucinie wartość kosztorysowa ponad 4.800.000, zł; gm. Niemce wydatkowała na salę 1,5 min zł własnych środków budżetowych – nasza gmina na salę w Bogucinie wydatkuje własnych środków około 3,5 min zł. Radny Poleszak podsumowując swoje wystąpienie postawił pytanie: „czy tak robi dobry gospodarz”. Wójt odpowiadając radnemu przypomniał że on „realizuje to co uchwaliła Rada Gminy”, sala była zaprojektowana kilka lat temu, padały wówczas argumenty że będzie to sala dla całej gminy i że miałyby się tam odbywać także imprezy ponad gminne, to było z tą myślą zrobione „i pod dofinansowanie unijne – około 70% mówiło się”. Radny Poleszak zwrócił zebranym uwagę na koszty utrzymania tak dużego obiektu, w tym ogrzewania, postawił pytanie; „kto to później utrzyma”. Radna Michoń dokonała „streszczenia” – podsumowania dotychczasowych działań w sprawie podjęcia budowy sali gimnastycznej w Bogucinie zainteresowanych mieszkańców społeczności lokalnej, w tym społeczności szkolnej. Przewodnicząca Chabros stwierdziła, że „czasami trzeba ponieść koszty, by później nie żałować podjętej decyzji. Radny Kulikowski nawiązując do wystąpienia radnej Michoń podkreślił „my nie chcemy nie budować”, i przypomniał, że sala w Dysie powstała szybko, przez

strona 5

okres   10   miesięcy.   Radna   Michoń   odczytała  pismo   od   dzieci   z   Bogucina
„o urzeczywistnienie   ich  marzeń       o sali  gimnastycznej”.

Po dyskusji Prowadząca obrady zarządziła przegłosowanie wymienionego wniosku przez Radę Gminy: kto jest „za” wnioskiem – 13 głosów, kto jest „przeciw” – 2 głosy, kto „się wstrzymał” – 0 głosów. Wniosek został przyjęty. Radny Dados dociekał, czy zmiana projektu, więc i wymiarów sali pozwoli nam (gminie) na pozostanie w programie – konkursie wniosków o dofinansowanie budowy obiektu sportowego, przegłosowany wcześniej wniosek nie określał szczegółowych wymiarów boiska sportowego sali, ani wymiarów zaplecza, dlatego wymieniony radny postulował wymiary boiska pozostawić jak w wykonanym już projekcie technicznym, ale zmniejszyć wysokość sali oraz ograniczyć zaplecze do minimum. Zdaniem radnego Poleszaka boisko należy przeprojektować zmniejszając jego wymiary do 24m x 12m, wymiary zaplecza powinny zostać także ograniczone do wymiarów sali sportowej jaką radni wizytowali w Dysie gm. Niemce. Zastępca Wójta poinformowała, że program (dotyczący możliwości ubiegania się o dofinansowanie budowy obiektów sportowych ) jest co roku ogłaszany przez Ministerstwo Sportu, jakie zasady będą obowiązywały w roku 2016 jeszcze nie wiemy, stąd nie wiadomo czy przeprojektowanie sali w Bogucinie pozwoli nam pozostać na liście rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wymiar (minimalny) powierzchni poiska przy ubieganiu się o dofinansowanie prawdopodobnie pozostanie 12m x 24m przy wysokość sali 6 – 7 m, może wkrótce Ministerstwo „ogłosi warunki” i wtedy będzie wszystko jasne. Zdaniem radnej Zwolak należy znacznie ograniczyć zaplecze sali w Bogucinie, podkreśliła, że w Dysie powierzchnia całkowita inwestycji to 423 m , z tego 287 m powierzchnia całkowita sali gimnastycznej – a my mamy w Bogucinie zaprojektowane samo zaplecze na prawie 700 m2. Radna Michoń poprosiła cyt.: „o zarezerwowanie 30 tys. zł na nową dokumentację”, dookreśliła że to nie będzie się nazywało „przeprojektowanie, bo nie ma takiej możliwości”, jednocześnie radna opowiedziała się za pozostawieniem w budżecie kwoty 80 tys. zł na realizację zadania – te środki w jej ocenie będą potrzebne „na rozpoczęcie” budowy, następnie radna poprosiła o jak najszybsze ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu sali gimnastycznej w Bogucinie. Radna Zwolak rozważała, czy nie lepiej i taniej byłoby kupić po prostu gotowy projekt. Radna Michoń jeszcze raz podkreśliła, że „nie ma możliwości przeprojektowania”. Ostatecznie wniosek radnej Michoń o dodatkowe 30 tys. zł na omawiane zadanie inwestycyjne nie uzyskał akceptacji radnych. 3. Wniosek o wpisanie do WPF (Wieloletniej Prognozy Finansowej) gm. Garbów opracowania dokumentacji technicznej chodnika przy grodzę powiatowej w Karolinie. (Realizacja chodnika w 2017 r. + budowa oświetlenia ulicznego). Wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji w drodze głosowania jednogłośnie: 4 głosy „za”. Prowadząca obrady zarządziła przegłosowanie wymienionego wniosku przez Radę Gminy: kto jest „za” wnioskiem -jednogłośnie 15 głosów. Wniosek został przyjęty. 4. Wniosek o zwiększenie środków finansowych o kwotę 40 tys. zł, do kwoty 156 tys. zł, na budowę kontenerów przy boisku dla potrzeb klubu sportowego BKS w Bogucinie. Wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji w drodze głosowania: 3 głosy „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Przedmiotowy wniosek jako wniosek tożsamy z wnioskiem Komisji Edukacji został przegłosowanym i przyjęty wcześniej przez Radę Gminy. Przewodnicząca Chabros przypomniała wnioski przyjęte na 4 posiedzeniach Komisji Finansów. Komisja Finansów na posiedzeniu w dniu 4 grudnia przyjęła wniosek o dopisanie do WPF (Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej) „planu budowy sali gimnastycznej dla szkoły w Przybysławicach”, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem

strona 6

 

przedstawionym   przez   dyr.   Zespołu   Szkół   w   Przybysławicach   „o   uwzględnienie w  wydatkach  inwestycyjnych  gminy  możliwości  rozbudowy  infrastruktury  sportowej szkoły w Przybysławicach” poprzez budowę nowej sali przy szkole. Wniosek przyjęty przez komisję w drodze głosowania: 7 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Komisja Finansów na posiedzeniu w dniu 8 grudnia przyjęła wnioski:

1.   Wniosek o wpisanie do WPF (Wieloletniej Prognozy Finansowej) gm. Garbów
realizacji drogi powiatowej od węzła drogowego przy drodze ekspresowej S17
w Przybysławicach do Woli Przybysławskiej (ponad 3 km), z propozycją
finansowania środkami UE oraz zaciągnięcia kredytu przez gminę na budowę drogi.
(W ramach porozumienia z Powiatem, Gmina maiłaby przejąć drogę powiatową na
okres 7 lat – czas realizacji inwestycji + zachowanie trwałości projektu). Wniosek
przyjęty przez Komisję w drodze głosowania: 5 głosów „za”, przy 2 głosach
„przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”. Radny Koput ocenił ten wniosek jako
„częściowo niekonstytucyjny”, gdyż Wójta nie może Rada zmusić do zaciągnięcia
kredytu.

Prowadząca obrady zarządziła przegłosowanie wymienionego wniosku przez Radę Gminy: kto jest „za” wnioskiem – 12 głosów, kto jest „przeciw” – 0 głosów, kto „się wstrzymał” – 3 głosy. Wniosek został przyjęty.

2.  Wniosek o przeznaczenie w budżecie na 2016 r. kwoty 150 tys. zł „na remizy
strażackie”(prace inwestycyjne lub remontowe) – dla 3 OSP: w Woli
Przybysławskiej, Piotrowicach Wielkich, Janowie). Wniosek przyjęty przez Komisję
w drodze głosowania jednogłośnie: 7 głosów „za”. W trakcie dalszych obrad kwotę
150 tys. zł ograniczono ostatecznie do kwoty 130 tys. zł i zaproponowano
rozdysponować w sposób następujący: – 70 tys. zł dla OSP Wola Przybysławska; – 30
tys. zł dla OSP Piotrowice Wielkie; – 30 tys. zł dla OSP Janów. Wniosek ten został
uwzględniony wcześniej w materiałach na sesję jako autopoprawka Wójta.

Komisja Finansów na posiedzeniu w dniu 14 grudnia przyjęła wniosek żeby robić oświetlenie uliczne w ramach modernizacji drogi powiatowej w Garbowie w kierunku Ługowa – negocjować ze Starostwem Powiatowym w Lublinie by to zadanie robić w ramach jednej inwestycji (modernizacji drogi), a nie jako odrębne zadanie [dł. drogi powiatowej na terenie naszej gm. około 2 km]. Wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji w drodze głosowania: 8 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Wójt zobowiązał się porozmawiać ze Starostą Lubelskim p. Pawłem Pikula czy jest możliwość, szansa by to zadanie włączyć do realizacji inwestycji drogowej w ramach tzw. „Schetynówki”, dlatego wniosek ostatecznie nie był głosowany przez Radę Gminy.

Komisja Finansów na posiedzeniu w dniu 14 grudnia zapoznała się także z umotywowanym wnioskiem – prośbą dyr. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbowie o uwzględnienie w budżecie gm. Garbów środków finansowych przeznaczonych na projekt i budowę nowego budynku przeznaczonego ona działalność SP ZOZ. Komisja na swoim posiedzeniu po dyskusji nie zajęła formalnego stanowiska w tej sprawie. Przewodnicząca Chabros przypominała, że w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 30 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku SP ZOZ w Garbowie, następnie zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem takiego zapisu w budżecie gm.: „za” opowiedziało się – 14 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymał się” – 1 radny. Zapis do budżetu jak wyżej został przyjęty.

Komisja Finansów na posiedzeniu w dniu 18 grudnia przyjęła wnioski: 1. Wniosek o zmianę rozdysponowania wydatków budżetu w 2016 r. poprzez zdjęcie zaplanowanej kwoty z administracji o 100 tys. zł oraz z oświaty o 150 tys. zł co daje łącznie kwotę 250 tys. zł i przeznaczenie tej kwoty na inwestycje drogowe (ogółem na drogi byłaby w budżecie kwota 750 tys. zł). Wniosek przyjęty przez Komisję w drodze głosowania jednogłośnie: 7 głosów „za”. Po krótkiej dyskusji prowadząca obrady zarządziła przegłosowanie odrębnie:

strona 7

 

a.    zdjęcia kwoty 100 tys. zł z administracji i przeznaczenie tej kwoty na
inwestycje drogowe: kto jest „za” wnioskiem – 4 głosy, kto jest „przeciw” – 3
głosy, kto „się wstrzymał” – 7 głosów. Wniosek w tej części został przyjęty;

b.   zdjęcia kwoty 150 tys. zł z oświaty i przeznaczenie tej kwoty na inwestycje
drogowe: kto jest „za” wnioskiem – 3 głosy, kto jest „przeciw” – 5 głosów, kto
„się wstrzymał” – 5 głosów. Wniosek w tej części nie został przyjęty.

2. Wniosek   o   przeniesienie   w  przyszłości   (po   ostatecznym   wyliczeniu   kwoty) przewidywanej nadwyżki budżetowej z roku bieżącego (2015) w przyszłorocznym budżecie (2016) na inwestycje. Według informacji Skarbnika gm. będzie to kwota ponad 700 tys. zł. Wniosek przyjęty przez Komisję w drodze głosowania jednogłośnie: 7 głosów „za”. Rada Gminy nie głosowała tego wniosku. Przegłosowane wnioski jak wyżej zostaną uwzględnione odpowiednio zarówno w uchwale budżetowej na 2016 r. jak i w procedowanej uchwale w sprawie WPF na lata 2016-2019. Przewodnicząca Chabros odczytała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Garbów (na lata 2016 — 2019).

Zastępca Wójta odczytała pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w formie uchwały RIO z dnia 8 grudnia 2015 r. (znak: RIO-I-0037/35/2015) o projekcie uchwały Rady Gminy Garbów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Salę obrad opuściła chwilowo radna Zwolak. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie projektu uchwały (z uwzględnieniem przyjętych wcześniej wniosków): kto jest za przyjęciem uchwały – 14 głosów; kto jest przeciw – 0 głosów; kto się wstrzymał – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 6

Na prośbę Przewodniczącej Rady – Skarbnik Miszczuk omówiła projekt budżetu gminy Garbów na 2016 rok. W projekcie budżetu planowane dochody ogółem zostały określone w wysokości 24.388.034,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 24.388.034,00 zł. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy określono w wysokości 25.062.235,96 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 22.255.335,96 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.806.900,00 zł. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określono w wysokości 674.201,96 zł, zaś źródłem pokrycia deficytu wskazano planowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Projekt budżetu był szczegółowo omawiany i analizowany na czterech posiedzeniach Komisji Finansów, posiedzeniu Komisji Edukacji, posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Wnioski zostały omówione, przegłosowane i opisane jak w adnotacji do poprzedniego punktu porządku obrad. Zastępca Wójta poinformowała o wniosku Stowarzyszenia „Nasz Gutanów” o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na dotacje na realizację zadań publicznych objętych Programem Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi z koty 120 tys. zł do 150 tys. zł, którego przyjęcie skutkowałoby zmianą projektu budżetu. Wójt opowiedział się przeciwko wnioskowi Stowarzyszenia. Ostatecznie Rada Gminy nie zaakceptowała wymienionego wniosku – rozstrzygnięcie opisano przy adnotacji do pkt 8 porządku obrad.

Zastępca Wójta odczytała pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w formie uchwały RIO (znak: RIO – I – 0032/35/2015 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Garbów na 2016 rok, z dnia 8 grudnia 2015 r.

Przewodnicząca  Rady  zamknęła  toczącą   się   dyskusję,   odczytała  projekt   uchwały w   sprawie   budżetu   gminy   na   2016   rok   (z   uwzględnieniem   przyjętych   wcześniej wniosków). Następnie Przewodnicząca Chabros zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem uchwały – 15 głosów;

strona 8

 

kto jest przeciw – 0 głosów; kto się wstrzymał – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I tekst w załączeniu/.

Do punktu 7

Wójt wprowadził w temat realizowanego pkt porządku obrad. Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom  ochotniczych  straży pożarnych  z  tytułu  udziału w  działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. Następnie Przewodnicząca Chabros zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem uchwały – 14 głosów; kto jest przeciw – 0 głosów; kto się wstrzymał — 1 głos. Uchwała została podjęta większością głosów. I tekst w załączeniu/.

Do punktu 8

Zastępca Wójta wprowadziła w temat realizowanego punktu porządku obrad i udzieliła radnym wyjaśnień. W ramach konsultacji od 30 listopada do 22 grudnia 2015 r. wpłynął już po terminie, bo 23 grudnia 1 e-mail – wniosek od Stowarzyszenia „Nasz Gutanów” zawierający pewne uwagi do projektu Programu Współpracy i „wniosek o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na dotacje na realizację zadań publicznych objętych programem z koty 120 tys. zł do 150 tys. zł”, który został rozstrzygnięty wcześniej przez Radę Gminy przy uchwalaniu budżetu na 2016 r. w drodze głosowania – 14 radnych opowiedziało się przeciwko zwiększaniu środków, przy 0 głosach „za” takim zwiększeniem oraz 1 głosie „wstrzymującym się”. Przewodnicząca Chabros odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Następnie prowadząca obrady zarządziła głosowanie:

kto jest za przyjęciem uchwały — 14 głosów;

kto jest przeciw – 0 głosów;

kto się wstrzymał – 1 głos. Uchwała została podjęta większością głosów. I tekst w załączeniu/.

Do punktu 9

Zastępca Wójta wprowadziła w temat realizowanego punktu porządku obrad i udzieliła radnym wyjaśnień. Radny Dados zgłosił sprzeciw przeciwko nadaniu nazwy ul. Miesiące odcinkowi drogi krajowej od drogi powiatowej na Borków w stronę Zagród i postawił wniosek o nadanie nazwy ul. Warszawska w całym przebiegu tej drogi przez Garbów. Obecni na sesji członkowie zespołu konsultacyjnego w sprawie nazewnictwa ulic w osobach: p. M. Wyłaź, p. M. Drozd oraz Zastępcy Wójta M. Sanaluta uzasadnili nazwę Miesiące bogatą historią tej części gminy, jednakże tej argumentacji ostatecznie nie podzieliła Rada Gminy przyjmując wniosek radnego Dadosa w drodze głosowania 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Garbów uwzględniający przyjęty wcześniej wniosek radnego Dadosa. Następnie Przewodnicząca Chabros zarządziła głosowanie:

kto jest za przyjęciem uchwały – 14 głosów;

kto j est przeciw – 0 głosów;

kto się wstrzymał – 1 głos. Uchwała została podjęta większością głosów. /tekst w załączeniu/.

strona 9

 

Do punktu 10

Zastępca Wójta wprowadziła w temat realizowanego punktu porządku obrad, wyjaśniła że projekt stosownej uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garbowie, Wójt przygotował i skierował pod obrady Rady Gminy na wniosek 5 lokalnych organizacji, z dnia 24 listopada 2015 r. Podstawę prawną podjęcia uchwały o której mowa wyżej jasno wyartykułowano w projekcie uchwały przesłanej radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Radny Dados zaproponował powstrzymanie się od podejmowania tej uchwały na obecnej sesji Rady, zdaniem radnego cyt.: „mamy za mało danych, żeby wiedzieć nad czym głosujemy”, jeszcze raz poprosił o odłożenie głosowania wniosku na następne posiedzenie Rady, ocenił cyt.: „na pierwszy rzut oka jest to do niczego nie potrzebne”. Zastępca Wójta wyjaśniła szczegółowo potrzebę i wymóg prawny podjęcia uchwały o której mowa, dodała że obecny na sali radny Bronisz, który niejako podwójny wnioskodawca gdyż podpisał niosek zarówno za Ochotniczą Straż Pożarną w Borkowie jak i w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borków i Janów – może wyjaśnić motywację skierowania przedmiotowego wniosku. Zastępca Wójta jeszcze raz podkreśliła, że wpłynął wniosek, zaś Wójt wykonał swoje zadanie kierując pod obrady projekt stosownej uchwały w tej sprawie. Radny Dados odpowiedział cyt.: „skoro Wicewójt się tak upiera, a proszę bardzo, głosujmy ludzie”. Wójt określił że emocje są niepotrzebne, dodał że w tym momencie najbardziej kompetentną osobą w sprawie tego wniosku będzie radny T. Bronisz, zapytał czy uważa on że ta uchwala powinna być podjęta. Radny Bronisz odpowiedział, że uchwała powinna być podjęta. Po dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garbowie, następnie zarządziła głosowanie:

kto jest za przyjęciem uchwały – 6 głosów;

kto jest przeciw – 9 głosów;

kto się wstrzymał – 0 głosów. Uchwała nie została podjęta.

Do punktu 11

Zastępca  Wójta  wprowadziła  w  temat  realizowanego  punktu  porządku  obrad. Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,   zwolnienia  z   obowiązku  zbycia  nieruchomości   w   drodze  przetargu i  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  nieruchomości.   Salę  obrad  opuściła  radna  Zwolak. Następnie prowadząca obrady zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem uchwały – 14 głosów; kto jest przeciw – 0 głosów; kto się wstrzymał – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I tekst w załączeniu/.

Do punktu 12

Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o zabieranie głosu w tym punkcie porządku obrad. Radny Dados zapytał, czy Wójt rozpoczął rozmowy z Powiatem dotyczące przygotowania inwestycji budowa drogi powiatowej od węzła w Przybysławicach do Woli Przybysławskiej. Wójt odpowiedział że poczyni takie rozmowy w terminie do 10 stycznia o czym była mowa wcześniej. Radny Poleszak prosił żeby ten czas skrócić do 8 stycznia, gdyż wtedy jest zwołana sesja Rady Powiatu Lubelskiego.

Radna Michoń zaapelowała, żeby czas oczekiwania na nowy projekt sali gimnastycznej w Bogucinie był „najbardziej krótki” i „by ogłosić przetarg nie czekając na nowe warunki

strona 10

naboru” wniosków, zaproponowała, żeby utrzymać wymiary boiska sportowego sali 15m x 25m jak pierwotnie planowano, ograniczając wysokość sali i zaplecze socjalne „by było ono minimalne” – oraz żeby nie czekać z tym do następnego posiedzenia Rady.

Do punktu 13

Radni zapoznali się z wyłożonym wcześniej protokołem z poprzedniej VIII sesji Rady. Prowadząca obrady zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu:

kto jest za – 14 głosów;

kto jest przeciw – 0 głosów;

kto się wstrzymał – 0 głosów. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 14

Radny Poleszak przypomniał, że ciągle nie widać pozytywnego finału zaistnienia oświetlenia ulicznego za byłą Cukrownią w Zagrodach o co od długiego czasu zabiega oraz podobnie brak jest ciągle przystanku w Przybysławicach.

Przewodnicząca Chabros podziękowała radnym za pracę w kończącym się 2015 roku i złożyła obecnym na sali obrad serdeczne życzenia na przyszły 2016 rok. Do serdecznych życzeń przyłączył się Wójt.

Do punktu 15

Przewodnicząca  Rady  wobec  wyczerpania porządku  obrad  podziękowała  gościom, radnym i Wójtowi za obrady i zakończyła IX Sesję Rady Gminy VII kadencji samorządu. Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                

Adam Reszka                                                                           Katarzyna Chabros

                                                                                                                      

źródło: BIP link tutaj

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top