Młodzi Radni nie bójcie się poprawiać swój statut

29 czerwca 2012 r. Rada Gminy Garbów podjęła uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy Garbów i nadaniu jej Statutu. Tworzenie gminnych młodzieżowych rad, o charakterze konsultacyjnym, na wniosek zainteresowanych środowisk, umożliwia art 5b ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. Tę decyzję Rady Gminy Garbów poprzedzoną wniesieniem projektu przez Wójta należy ocenić pozytywnie. Młodzieżowa Rada Gminy może okazać się wartościowym przedstawicielstwem uczącej się młodzieży, partnerem dla samorządu gminnego, szkół, organizacji społecznych oraz innych instytucji. Od zaangażowania młodych radnych, chęci zrobienia czegoś dobrego i twórczego, będzie zależała faktyczna rola jaką Młodzieżowa Rada odgrywać będzie w garbowskim krajobrazie życia społecznego. Z uwagi na mój udział, z ramienia Prezydenta Miasta, w tworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin chciałbym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami i wnioskami.  

Jak to było w Lublinie?

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin (w skrócie MRML) powołana została uchwałą dorosłej Rady Miasta 25 maja 2006 r., na wniosek przedstawicieli samorządów uczniowskich, przy jednoczesnej woli Prezydenta Lublina aby taką radę utworzyć. Na sesję Rady Miasta przybyła delegacja reprezentująca lubelskie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, publiczne i niepubliczne. Kolejno przedstawiciele wszystkich rodzajów szkół zabrali głos wnioskując do dorosłych radnych o powołanie Młodzieżowej Rady Miasta. Dyskusja wśród radnych dorosłej Rady trwała ponad godzinę, naniesiono na ich wniosek drobne poprawki, m.in. w § 2 dodano pkt 10) o „upowszechnianiu roli rodziny w życiu człowieka i narodu” wśród celów MRML, a następnie podjęto uchwałę zgodną z wolą uczniowskiej społeczności Lublina. W sierpniu Prezydent wydał pierwsze Zarządzenie o przeprowadzeniu wyborów do MRML I kadencji, ustalił kalendarz wyborczy i wzory druków. Pod koniec września 2006 r. odbyły się pierwsze wybory, a w październiku młodzi radni złożyli ślubowanie i ukonstytuowali się. W Garbowie wykonanie uchwały Rady Gminy w sprawie powołania Młodzieżowej Rady zajęło rok i kilka miesięcy. Nie dziwi nic – dobrze, że w ogóle powstała.

W tekście ślubowania garbowskiej rady młodzieżowej brakuje możliwości dodania słów „Tak mi dopomóż Bóg”

W tym miejscu przejdźmy do kilku porównań i wniosków. Statut Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w § 50 mówi, że młodzi radni Lublina po wypowiedzeniu słowa „ślubuję” mogą dodać słowa „tak mi dopomóż Bóg”. Mogą, nie muszą, część dodaje słowa „tak mi dopomóż Bóg”, część nie – z różnych powodów, także emocje grają tu ważną rolę. Odpowiedni § 18 garbowskiego Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Garbów (MRGG), przygotowany przez Wójta i uchwalony przez dorosłą Radę Gminy, dotyczący ślubowania, milczy w sprawie możliwości dodania, przez młodych radnych, słów „tak mi dopomóż Bóg”. Milczy pomimo, że taką możliwość dla dorosłych radnych przewiduje Statut Gminy Garbów, Powiatu i Sejmiku Województwa Lubelskiego, dla posłów i senatorów Regulamin Sejmu i Senatu RP. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie województw, prezydenci Polski także mają możliwość dodać przywołanie Imienia Boskiego do ślubowania. Wystarczyło skorzystać ze Statutu MRML, aby uniknąć tego – właśnie przeoczenia czy dowodu na bolszewicki swąd w działalności obecnych władz samorządowych gminy Garbów, który wydobywa się stamtąd co i raz. Jak by nie było, proszę jako kolega radny, innej wprawdzie Rady, aby Młodzieżowa Rada Gminy Garbów naprawiła to stosownym wnioskiem do dorosłej Rady. Niech uprzejmie podzielą się uprawnieniami, z których sami korzystają.

Kto powinien proponować członków komisji wyborczych do młodzieżowej rady wójt czy samorząd szkolny?

Podejrzenie o bolszewicki swąd wyziera również w innym miejscu Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Garbów. Komisje wyborcze powoływane przez Wójta do przeprowadzenia wyborów do MRGG składają się z sześciu członków: dyrektora szkoły, radnego Rady Gminy, nauczyciela – opiekuna samorządu uczniowskiego, pracownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, dwóch uczniów wskazanych przez samorząd uczniowski. To typowy dla epoki komunizmu brak zaufania do swoich obywateli, w omawianym przypadku do młodzieży. W lubelskim Statucie komisje wyborcze powołuje Prezydent Miasta w liczbie 5 – 9 członków zgłaszanych przez szkolne samorządy spośród uczniów tych szkół (zespołów szkół). Prezydent sprawdza tylko, czy jest właściwa liczba i Zarządzeniem powołuje imienne uczniowskie składy komisji wyborczych. Statut MRML nakłada obowiązek na dyrektorów szkół zapewnienia lokali wyborczych, ich urządzenia i obsługi technicznej. Z pewnością odbywają się pod nadzorem dyrektorów i opiekunów samorządu uczniowskiego, ale z zaufaniem do młodzieży. Wszak za kilka lat wejdą oni w dorosłe życie i znajdą się w podobnych sytuacjach. Kandydaci na radnych w Lublinie mają prawo zgłaszania do swoich komisji wyborczych mężów zaufania na wzór dorosłych wyborów. Można porównać, że MRGG jest jeszcze w PRL-u, a MRML w już w wolnej RP. Młodzi garbowscy radni, proszę,  zawnioskujcie do dorosłej Rady o awans do wolnej RP, wzorem koleżanek i kolegów radnych z bratniej MRML! Może warto nawiązać współpracę?

Wykluczenie uczniów z innych gmin, którzy uczęszczają do garbowskich szkół jest niezbyt eleganckie

Jeszcze dwa wątki do rozważenia. Jeden dotyczy zakresu czynnych i biernych praw wyborczych. Garbowski Statut Młodzieżowej Rady przyznaje te prawa w § 24 tylko uczniom zamieszkałym na terenie gminy Garbów, wyklucza uczniów obydwu gminnych Gimnazjów, mieszkańców innych gmin, a tacy uczęszczają z Ługowa, Ożarowa, Gór Markuszowskich. Ci z Ługowa i Ożarowa to jednocześnie parafianie garbowscy. Lubelski Statut Młodzieżowej Rady przyznaje czynne i bierne prawa wyborcze każdemu uczniowi, dzięki czemu jednym z radnych obecnej VIII kadencji jest mieszkaniec Garbowa, a nie jest w tym pierwszy. Nawet jedna z byłych przewodniczących MRML była mieszkanką innej gminy niż Lublin. Ten przypadek to porównanie PRL i Unii Europejskiej. W Lublinie takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce – czemu nie miałoby w Garbowie? Za każdym uczniem idą dotacje z budżetu państwa. Nie wypada takim wykluczeniem dziękować uczniom pochodzącym z innych gmin, którzy wzmacniają garbowski budżet, mówiąc delikatnie – to bardzo niezręczne! Młodzi garbowscy radni, uprzejmie proszę, naprawcie swoim wnioskiem ten brak dyplomacji i solidarności ze strony Wójta i radnych dorosłej Rady Gminy.

Roczny czy dwuletni mandat. Rzecz do dyskusji

Ostatni wątek w tych rozważaniach dotyczy długości kadencji Młodzieżowej Rady. Generalnie przeważa okres 2 lat. W lubelskim Statucie, na wniosek zgłoszony w trakcie konsultacji z młodzieżą, zapisana jest roczna kadencja. Ma ona kilka walorów. Mandat przypisany jest do danej szkoły (zespołu szkół). Uczeń 3 klasy, który po roku przechodzi do innej szkoły albo na studia  pozbawiłby na rok swoją byłą szkołę mandatu radnego. Wymagałoby to wyborów uzupełniających w tych szkołach. Tak zrodził się pomysł, aby wszyscy radni sprawowali mandat przez rok. W ten sposób żadna szkoła nie traci mandatu, ci którzy chcą i mogą dalej kandydować muszą poddać się sprawdzianowi w tajnych wyborach, zupełnie jak w dorosłym życiu. Ci którzy, szczególnie w najstarszej klasie, nie mają czasu, chcą skupić się na nauce, albo nie odnaleźli się w roli radnego MRML, albo po prostu znudzili, mogą już nie zgłaszać swojej kandydatury, bez konieczności częstego opuszczania sesji. To rozwiązanie także sprawdziło się w MRML. Ten wniosek jest oczywiście do dyskusji i rozważenia, w odróżnieniu od poprzednich nie wzbudza takich poważnych wątpliwości.

Składam gratulacje wszystkim radnym Młodzieżowej Rady Gminy Garbów z okazji wyboru, życzę dobrego i owocnego zaangażowania, wielu udanych pomysłów i dużo zadowolenia z wykonywania mandatu radnego. Jeśli mógłbym przydać się ze swoim doświadczeniem, radą i pomocą, to stawiam się do dyspozycji: kom. 603 867 457.

 

                                                                                                                                                         Zdzisław Niedbała

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top