Konsultacje społeczne na niby. Rada Gminy przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi bez … uwzględnienia uwag tych organizacji…

Na sesji 29 grudnia 2015 roku rada gminy Garbów przyjęła „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”. W tym roku swoje uwagi do projektu dokumentu wniosły dwie organizacje: Stowarzyszenie Nasz Gutanów oraz stowarzyszenie BKS Bogucin. Niestety żadna z propozycji zmian nie została uwzględniona przez radę gminy, a propozycja BKS Bogucin nawet nie dotarła do rady gminy. Wygląda na to, że mamy do czynienia z fikcją konsultacji społecznych.

Stowarzyszenia wnioskują o urealnienie i zwiększenie kwoty przeznaczanej przez Gminę Garbów na współpracę z organizacjami mieszkańców

Oba wymienione stowarzyszenia zaproponowały zwiększenie środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Garbów na współpracę ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie gminy z kwoty 120 tysięcy zł na kwotę 150 tysięcy zł (Nasz Gutanów) oraz na kwotę 250 tysięcy ( propozycja BKS Bogucin).  W uzasadnieniu Naszego Gutanowa czytamy:

Uzasadnienie

BKS Bogucin podwyższenie kwoty uzasadnił stwierdzeniem, że proponowana przez Gminę kwota jest niewystarczająca w stosunku do realnych potrzeb i nie odpowiada obecnej sytuacji rozwojowej organizacji pozarządowych w tym dwóch klubów piłkarskich.

W ciekawym uzasadnieniu czytamy:

Uzasadnienie:
Wydaje się, że proponowana w programie kwota 120 000 zł jest niewystarczająca w stosunku do realnych potrzeb wszystkich organizacji w tym dwóch klubów sportowych piłkarskich biorących udział w rozgrywkach swojej klasy. Proponowana w Projekcie kwota ta jest utrzymywana na podobnym poziomie od wielu już lat i zupełnie nie odzwierciedla zmian, które mają miejsce tzn. rzeczywistego rozwoju ilości, liczebności i aktywności organizacji pozarządowych na terenie Gminy  Garbów. Zasadne wydaje się, aby zapis dotyczący finansowania sformułować w sposób elastyczny tak, by nie stanowił on odgórnego ograniczenia dla kreatywności poszczególnych organizacji i nie stawał się zbyt nisko ustanowioną barierą rozwojową. Ważne jest ustalenie realnych wydatków poszczególnych organizacji, a zwłaszcza klubów sportowych, które mają spore nieredukowalne koszty zewnętrzne, i dostosować całą politykę gminy do rzeczywistych potrzeb jak też faktycznego potencjału i oczekiwanej społecznie dynamiki rozwoju aktywności mieszkańców skupionych wokół poszczególnych stowarzyszeń. Ustalając skalę finansowej współpracy rada gminy powinna docenić fakt, że gdyby realizacja podobnych i równie skutecznych działań, jakie podejmują lokalne stowarzyszenia musiała być realizowana przez zatrudnionych urzędników, kosztowałoby to Gminę  nieporównanie więcej. Oczywistym jest, co potwierdzają setki badań, że działania oddolne realizowane przez samych mieszkańców, które są napędzane pasją i bezinteresownym (nieetatowym) pragnieniem służenia lokalnej społeczności, zawsze są tańsze, skuteczniejsze a przy tym trafniej odpowiadają rzeczywistym potrzebom mieszkańców.
Aktywizacja społeczna podmiotów publicznych jest obecnie dobrym światowym trendem, którego nie powinniśmy ograniczać sztuczną, bo w pewnej mierze czysto umowną proponowaną  barierą finansową, która nie odpowiada już obecnej sytuacji.

Więcej wiedzy na temat praw, metod i zasad dla wszystkich

Stowarzyszenie Nasz Gutanów zaproponowało, aby przed ogłoszeniem każdego konkursu na realizację zadań publicznych Gmina Garbów obowiązkowo przeprowadzała szkolenia dla zainteresowanych organizacji, tak aby były one w pełni świadome zasad i sposobów przyznawania dotacji. To propozycja, która wypływa z realnych potrzeb wiedzy, która powinna być łatwo i przyjaźnie dostępna dla wszystkich mieszkańców działających w stowarzyszeniach, a  która  bywa często wiedzą tajemną dla wybranych. Chodzi tu o uniknięcie ewentualnej stronniczości polegającej na tym, że pani czy pan urzędnik organizacjom „zaprzyjaźnionym”  w sposób nieformalny chętnie udzielają wielu cennych rad i informacji na temat jak przygotować wniosek o dofinansowanie, a innych odsyłają do „ogólnie dostępnych” przepisów…”

Dodatkowo Nasz Gutanów bardzo celnie zaproponował, aby po rozstrzygnięciu danego konkursu oprócz samych wyników Gmina publikowałaby również protokół komisji konkursowej, czego, jak się wydaje, intencją jest zwiększenie wiedzy przydatnej do udziału w konkursach, jak również możliwość ewentualnego merytorycznego odniesienia się i ewentualnego odwołania się od wyników konkursu w przypadku odmowy przyznania dotacji.

Skupienie się na rozwoju lokalnej społeczności, a nie tylko na rozwiązywaniu problemów

Stowarzyszenie BKS Bogucin zaproponowało szereg zmian w brzmieniu projektu „Programu”, który wydaje się być bez głębszego namysłu powielany przez radnych od wielu lat. W propozycjach zmian zwrócono uwagę, że celem współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Garbów nie jest jedynie rozwiązywanie sytuacji problemowych lokalnej społeczności, czy „zacieśnianie współpracy z samorządem”, ale po prostu rozwój społeczności i zwiększenie dynamiki działania poszczególnych środowisk.

Fikcja „konsultacji społecznych”. Lokalni samorządowcy nie słuchają mieszkańców. Wniosek przesłany do wójta nie dociera do radnych. Sorry, taki mamy klimat

Przebieg konsultacji społecznych w sprawie współpracy Gminy z organizacjami mieszkańców oraz sam sposób potraktowania tematu przez radnych nie napawa optymizmem, a zewnętrzny obserwator mógłby z powodzeniem uznać, że cała procedura jest prowadzona w sposób wręcz oburzający. Przede wszystkim do Rady Gminy nie dotarły w ogóle przesłane do Wójta Gminy Garbów bardzo istotne uwagi klubu BKS Bogucin! W procedurze jest tak, że organizacje pozarządowe kierują swoje uwagi do władz gminy, a władze, w tym przypadku wójt, mają obowiązek przekazania tych uwag radnym, co nie zostało zgodnie z prawem wykonane i radni w ogóle nie wiedzą, że wniosek BKS Bogucin istniał! Wysłaliśmy do wójta prośbę o wyjaśnienie przez niego tej bulwersującej sytuacji.

Do rady gminy dotarły wnioski Stowarzyszenia Nasz Gutanów,  jednak rada ograniczyła się w zasadzie do ich odczytania bez głębszej refleksji nad ich znaczeniem, choć były bardzo proste i konkretne. Wydaje się, że w całym tym postępowaniu radni ulegli złemu przyzwyczajeniu, że „druga strona” nie odzywa się, a jak się odzywa to i tak można ją bez żadnych konsekwencji zlekceważyć podnosząc ręce i przechodząc do następnego punktu obrad. Takie postępowanie odbiega bardzo daleko od zdrowych standardów cywilizowanego śwaita i zmusza do postawienia twardego pytania: czy robimy konsultacje naprawdę, aby usłyszeć, co ludzie mają do powiedzenia czy tylko na niby, aby pozornie spełnić zewnętrzne wymagania przepisów? W omawianym przypadku, choć konsultacje z proceduralnego punktu widzenia się odbyły, to jednak w rzeczywistości nikt ze strony samorządu uczciwie nad wnioskami stowarzyszeń się nie pochylił. Dlaczego wniosek BKS Bogucin utknął w Urzędzie Gminy nie docierając do radnych, wymaga oddzielnego wyjaśnienia.

Uczciwie rzecz biorąc, jeżeli mamy traktować się poważnie i poruszać się w realnym, a nie tylko w fikcyjnym świecie zewnętrznych procedur pozbawionych ducha i sensu, cała  dyskusja nad wnioskami pochodzącymi od organizacji mieszkańców, jak też głosowanie nad tym wnioskiem, powinny przez radnych zostać powtórzone. Nakazuje tak przyzwoitość i zdrowy rozsądek.

p.s.

Gdyby w naszym samorządzie można było uzyskać bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny do radnych zapytalibyśmy każdego z nich dlaczego nie pochylili się nad propozycjami złożonymi w ramach „konsultacji”. Niestety w gminie Garbów kontakt z radnymi jest bardzo utrudniony, gdyż jest możliwy tylko poprzez sekretariat wójta, a ten zawsze może „nie zadziałać” jak w wyżej opisanym przypadku.

rec.

Pełna treść wniosku BKS Bogucin TUTAJ

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Konsultacje społeczne na niby. Rada Gminy przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi bez … uwzględnienia uwag tych organizacji…

  • persodrom Post author

   tutaj info
   http://naszgarbow.pl/15-stycznia-2016-odbylo-sie-pierwsze-spotkanie-konsultacyjne-w-sprawie-strategii-rozwoju-gminy-garbow-na-lata-2016-2023/

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top