23 kwietnia 2014 – Kolejne zwycięstwo jawności w Garbowie. Po raz pierwszy w historii opublikowano projekt protokołu z obrad Sesji Rady Gminy

Odnotowujemy kolejne zwycięstwo projawnościowej aktywności obywatelskiej w Garbowie. Po raz pierwszy w historii opublikowano projekt protokołu z obrad Sesji Rady Gminy przed jego uchwaleniem. To, czego nie można było załatwić przez tak wiele lat, teraz okazało się możliwe. Dzięki udostępnieniu tego dokumentu Radni, ale też wszyscy zainteresowani sprawami publicznymi mieszkańcy, mogą zapoznać się z protokołem przed jego uchwaleniem i mieć wpływ na wniesienie ewentualnych zmian.

Projekt protokołu poniżej:

Protokół Nr XXV/14          (PROJEKT)

z Sesji Rady Gminy Garbów odbytej w dniu 3 marca 2014 roku

W dniu 3 marca 2014 roku odbyła się XXV Sesja VI kadencji samorządu – Rady Gminy Garbów, która rozpoczęła się o godz. 910 a zakończyła o 1544. Na listę obecności wpisało się ogółem 14 radnych /lista obecności w załączeniu/. Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Garbów, Skarbnik oraz zaproszeni goście i publiczność.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności gminy między sesjami.
 4. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Przybysławskiej.
 5. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Garbów do realizacji projektu: „EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007 -2013. Oś Priorytetowa VI. Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Garbów na 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbów na lata 2014 – 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok.
 9. Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 11. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału Gminy Garbów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, ustalonego Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 16 stycznia 2013 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
 14. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Garbów projektu „E-administracja w powiecie lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 15. Stanowisko Rady Gminy Garbów w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych i autostrad.
 16. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie sesji.

Do punktu 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXV Sesji Rady Gminy Garbów VI kadencji samorządu, powitał przybyłych radnych oraz gości,  stwierdził wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał (obecnych 14 radnych, brak radnego Skałeckiego).

Do punktu 2

Przewodniczący Dudzik odczytał zaproponowany porządek obrad w wersji określonej zaproszeniem na sesję, następnie działając w porozumieniu i za zgodą Wójta zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkty określone wyżej w porządku obrad jako: nr 5, nr 14 i nr 15. Następnie prowadzący obrady zarządził głosowanie tak zmodyfikowanego zaproponowanego porządku obrad:

–        kto jest za przyjęciem porządku obrad – 14 głosów;

–        kto jest przeciw   – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 0 głosów. Porządek obrad został przyjęty   jednogłośnie.

Do punktu 3

Prowadzący obrady poprosił Wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności gminy między sesjami. Wójt poinformował:

–  trwało podpisywanie umów na montaż kolektorów słonecznych (630 kolektorów na
mieszkaniach prywatnych) na które otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu
„Ekoenergia dla gminy Garbów”, decyzję o przyznaniu dofinansowania otrzymaliśmy pod
koniec stycznia bieżącego roku (23 stycznia), a wniosek o przyznanie dofinansowania
złożyliśmy w maju 2012 r., pierwotnie nie byliśmy uwzględnieni do przyznania
dofinansowania, to się zmieniło po uznaniu naszego protestu za zasadny, otrzymaliśmy
dofinansowanie w wys. 5.524.142, zł, wartość całkowita projektu 6.499.814, zł,
mieszkańcy wnoszą 15% wartości kolektora + 8% VAT, będzie także zamontowanych 50
pieców na biomasę (na zasadach jak przy kolektorach), 4 kolektory na budynkach
użyteczności publicznej (GBP, UG, OSP Garbów, pałac w Garbowie), będzie wymieniony
piec na słomę w SP w Leścach, udział mieszkańców średnio (na 1 kolektor) wyniesie
szacunkowo 1,8 – 2 tys. zł, zostało już wykonane zapytanie ofertowe na wykonanie
programu funkcjonalno – użytkowego dla tego projektu i wybrano firmę PLAN-EKO Piotr
Lewkowicz z Biłgoraja (za kwotę 16 tys. zł), wymieniony dokument jest niezbędny do
podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz ogłoszenia później przetargu;

– atak zimy (m-c I/II) kosztował nas około 55 tys. zł;

–    odbył się przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla gm. Garbów i jednostek organizacyjnych oraz podmiotów powiązanych z gminą, zostało złożonych 6 ofert, wybrano ofertę PGE Obrót SA Lublin za 323.454, zł (sprzedaż energii czynnej bez przesyłu);

–    odbyły się rozmowy z Polska Spółką Gazownictwa Oddział w Tarnowie Zakład w Lublinie w sprawie budowy sieci gazowej na terenie gm. Garbów, jest realna szansa że gaz pojawi się na terenie naszej gminy w przyszłym roku, budowa będzie następowała etapowo zaczynając od strony Markuszowa, w pierwszej kolejności będzie podłączona szkoła w Przybysławicach i Dom Nauczyciela (jeżeli wyrażą zgodę);

–    otrzymaliśmy pismo z LUW informujące nas, że znacznie zwiększyła się kwota przeznaczona na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki (do 900 mln zł), w ubiegłym roku składaliśmy wniosek o dofinansowanie remontu drogi w Piotrowicach Wielkich dł. 1700 m, wartość kosztorysowa zadania 807 tys. zł, w związku z tym ponowiliśmy swoje zainteresowanie otrzymaniem dofinansowania i wniosek w tej sprawie do UW został skierowany, Wójt z Jastkowa obiecał dołożyć do remontu wymienionej drogi 10 tys. zł;

– zarząd Dróg Wojewódzkich przysłał pismo w sprawie budowy chodnika w Piotrowicach
Wielkich przy drodze wojewódzkiej informujące że szacunkowa wartość budowy chodnika wyniesie około 800 tys. zł, jest wykonywana dokumentacja projektowa (termin do końca kwietnia);

– w Gutanowie miał miejsce pożar dworku – siedziby OSP Gutanów, spaliła się ½ stropu
miedzy piętrami, wstępnie straty określa się na około 100 tys. zł;

–  GDDKiA przysłała kolejną już wersję porozumienia w sprawie oświetlenia węzłów
drogowych w Przybysławicach i w Bogucinie, my żeśmy do tej pory tego oświetlenia nie
przejęli, w ostatniej korespondencji jest „delikatne straszenie sądem”, jest tam około 320
punktów świetlnych które rocznie będą kosztowały jego zdaniem minimum 100 tys. zł
(energia + konserwacja);

–  został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, komisja w składzie   sześcioosobowym rozdzieliła pieniądze;

–  sołectwo Karolin z funduszu sołeckiego zakupiło wyposażenie siłowni za 5,6 tys. zł;

–  brał udział w konsultacjach z PROW (2 spotkania);

– miała miejsce Rada Społeczna SP ZOZ w Garbowie, było zatwierdzane sprawozdanie
z finansowej działalności SP ZOZ;

–   odbywały się zebrania w jednostkach OSP w: Garbowie, Woli Przybysławskiej,
Borkowie, Piotrowicach Wielkich, Leścach;

–  miało miejsce Walne Zebranie GSW;

–  odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół poświęcone przygotowaniom do niezbędnych remontów w czasie wakacji, omówiono także przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich;

–  uczestniczył w Zarządzie Powiatowym OSP w Babinie;

–   miały miejsca posiedzenia Komisji: Rolnictwa, Finansów, Edukacji, na których
dyskutowano na temat budżetu, zadań inwestycyjnych w 2014 roku;

–  w dniach 25 – 26 stycznia na sali gimnastycznej ZS w Garbowie odbył się turniej
charytatywny w piłce nożnej zorganizowany przez GTS Zawisza Garbów na rzecz chorej
sześcioletniej Natalii (zebrano około 4 tys. zł);

–  ZTPZG zorganizował (w GBP) sesję popularnonaukową podsumowującą obchody Roku 2013 – Roku Powstania Styczniowego (150 rocznica wybuchu powstania);

–  w dworku w Leścach odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane przez LGD Kraina Wokół Lublina;

–  w związku z tym, że w roku poprzednim była nadwyżka budżetowa udało się spłacić całkowicie zadłużenie w gm. Garbów, „w tej chwili mamy konto zerowe”, większa szansa korzystania dla gm. z funduszy UE w perspektywie 2014 – 2020.

Mieszkaniec Piotrowic Wielkich oraz delegacja mieszkańców gm. Jastków (Józefów – Pociecha) poprosili o wykonanie remontu drogim gminnej w Piotrowicach zapewniającego jej przejezdność do swoich posesji. Wójt w swoim sprawozdaniu informował jak wyżej o planach inwestycyjnych dotyczących przedmiotowej drogi. Wójt dodał, że jeśli gm. otrzyma dofinansowanie, to ma nadzieję, że ta droga będzie robiona, bronił ponadto potrzebę realizacji chodnika przy drodze wojewódzkiej w Piotrowicach. Przewodniczący Rady Gminy dodał, że takich dróg (wymagających podjęcia ich budowy) jest w gm. więcej, opowiedział się przeciwko realizacji dwóch kosztownych inwestycji (droga i chodnik) w jednej miejscowości w ciągu jednego roku. Wcześniej na ostatnim posiedzeniu Komisja Finansów wypracowała wniosek o zdjęciu z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku drogi w Piotrowicach.

Delegacja zainteresowanych mieszkańców Woli Przybysławskiej Kolonia Zakopaniny na czelne z p. E. Grupa poprosiła o pilne podjęcie budowy stabilizacji betonowej całej drogi, której obecny stan utrudnia im: dojazd do pracy, odbiór mleka z gospodarstw czy odbiór odpadów komunalnych, przy drodze jest minimum 10 gospodarstw, istniejący 1 km utwardzony odcinek tej drogi (który Wójt przewidział do pokrycia w tym roku asfaltem) nie rozwiązuje tej sprawy, stąd dla nich priorytetem jest wykonanie betonówki – a nie układanie asfaltu czy rozbudowa remizy. Zdaniem Wójta najpierw należałoby przykryć asfaltem    istniejącą    stabilizację    betonową,    która    ulega    postępującej    degradacji.    Radny Sumorek poparł wniosek mieszkańców Kol. Zakopaniny.

Inni przedstawiciele mieszkańców Woli Przybysławskiej mieszkający przy granicy z Przybysławicami – w imieniu których p. Serewa poprosiła o utwardzenie (wykonanie stabilizacji betonowej) odcinka drogi gminnej w Woli Przybysławskiej dł. około 400 m (połączenie z drogą w Przybysławicach) mają podobne trudności (jak wyżej) z dojazdem do swoich posesji. Zdaniem Przewodniczącego Rady priorytety zadań inwestycyjnych w Sołectwie powinny być ustalane na Zebraniach Wiejskich (w których mieszkańcy niestety nie uczestniczą licznie).

Delegacja zainteresowanych mieszkańców z Gutanowa przypominała potrzebę podjęcia budowy – utwardzenia odcinaka drogi powiatowej łączącej Gutanów z Ożarowem dł. około 600 m. Radny Barszcz poparł wniosek mieszkańców, przypomniał że już była mowa na temat tej drogi na wcześniejszych obradach Rady, widzi przychylność Wójta w niniejszej sprawie, poprosił o umówienie spotkania i pojechanie z delegacją do p. Starosty. Wójt opowiedział się za budową drogi powiatowej w Gutanowie, przypomniał że na drogi w tym sołectwie jest zaplanowane 200 tys. zł i w ramach tych środków można o tym decydować, zobowiązał się do umówienia spotkania ze Starostą p. P. Pikula.

Kolejna delegacja mieszkańców Gutanowa przypomniała swój wniosek w sprawie podjęcia budowy drogi, który był omawiany na sesji Rady Gminy w poprzednim roku. Wójt przypomniał, że na inwestycje drogowe w Gutanowie przeznaczone jest w tegorocznym budżecie gm. 200 tys. zł, za co można zrobić około 2 km dróg betonowych cyt.: „i mieszkańcy wspólnie z radnym, z sołtysem – Zebranie Wiejskie powinno decydować, które drogi są najważniejsze”, dodał że on zaplanował drogę której mowa do realizacji w tym roku.

Radna Zwolak stwierdziła, że „nie ma co walczyć z ludźmi, oni najlepiej wiedzą co potrzebują, jeśli potrzebują beton, to zrobić beton, a nie uszczęśliwiać ich na siłę tym całym asfaltem …”. Radny Grabarz skrytykował przyjmowanie postawy roszczeniowej przez niektórych mieszkańców, podczas gdy nie uczestniczą wcześniej w organizowanych Zebraniach Wiejskich na których powinno się wstępnie o potrzebach inwestycyjnych i priorytetach w tym zakresie w sołectwach rozmawiać.

Na prośbę radnego Grabarza, Przewodniczący Dudzik przypomniał, że na zadania inwestycyjne w sołectwach Woli Przybysławskiej jest przeznaczone w budżecie 265 tys. zł + 100 tys. zł. Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie: „kto jest za tym, żeby te pieniądze przeznaczone na asfalt, na betonówki przeznaczyć”, na Zakopaniny droga oraz droga (w Woli Przybysławskiej) do granicy z Przybysławicami – 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”. Mieszkańcy Woli Przybysławskiej obecni na sesji podziękowali radnym za pozytywne rozstrzygnięcie ich prośby.

Delegacja mieszkańców Bogucina, jednocześnie przedstawiciele klubu sportowego BKS Bogucin na czele z Sołtysem Bogucina p. S. Włodowskim oraz Prezesem BKS p. K. Flisiakiem wyraziła swoje oburzenie, niezadowolenie z dokonanego podziału środków dla oferentów zakwalifikowanych do realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Sołtys Włodowski poinformował że wychodząc z posiedzenia Komisji Finansów był przekonany że jego wniosek został zaakceptowany, zapytał kto personalnie podzielił te pieniądze. Wójt odpowiedział, że powołana komisja konkursowa (do oceny ofert) w składzie sześcioosobowym, natomiast Komisja Finansów nie ma kompetencji dzielić pieniędzy, może wnioskować do Rady Gminy o zwiększenie puli pieniędzy, Rada Gminy zwiększyła pulę środków na kluby sportowe z 70 tys. zł do 90 tys. zł. Sołtys dociekał, czy Rada Gminy wie o tej komisji (do oceny ofert). Wójt odpowiedział, że jak najbardziej, takie są przepisy. Radni z Bogucina stwierdzili, że nie wiedzą o tej komisji i kto ja powołał. Radna Chabros poinformowała, że wie o istnieniu komisji, szczegółowo jej skład natomiast nie jest znany. Zastępca Wójta odpowiedziała, że zasady udzielania dotacji na zadania z zakresu sportu są określone w ustawie i Rada w uchwale budżetowej ustala pulę środków przeznaczoną na kulturę fizyczną dla dzieci i młodzieży – i to nie jest pierwszy rok, to już kilka lat dzielimy, zgodnie z przepisami Wójt powołuje komisję i to jest ogłaszane w internecie (BIP), komisja zbiera się oceniać złożone oferty przez organizacje które ubiegają się o dotację. W tym roku tych ofert było pięć (5), zostały rozdysponowane środki, zostało to ogłoszone, konkurs jest ogłaszany na konkretne zadania, wszystkie dokumenty są na BIP na stronie internetowej gminy i kluby o tym wiedzą, od lat korzystają – i to nic nowego, nie pierwszy raz ta informacja jest, są sprawozdania jest informacja roczna z realizacji zadań i współpracy z organizacjami pożytku publicznego. W komisji są osoby i z UG i spoza urzędu. Zastępca Wójta poinformowała o powołanym składzie osobowym komisji konkursowej (M. Sanaluta -UG, K. Miszczuk – UG, A. Reszka – GOPS, R. Kopyciński – OSP, E. Prażmo – KGW), dodała że te informacje są jawne i zamieszczone (upublicznione), zawsze wartość oczekiwana (wnioskowana) pomocy jest większa (niż dostępne środki). Jej zdaniem pula środków w bieżącym roku 90 tys. zł na zadania których mowa wyżej nie jest kwotą małą w porównaniu z innymi gminami, przypomniała Sołtysowi, że Rada Gminy przegłosowała zwiększenie środków na kluby sportowe, a nie dla BKS-u. W tym roku oferty złożył:

>      Klub Uczelniany AZS przy PWS w Puławach (judo), wartość oferty 10.000, zł, wnioskowana kwota dotacji 5.000, zł, przyznane dofinansowanie 3,5 tys. zł;

>      Garbowskie Towarzystwo Sportowe ZAWISZA (piłka nożna, dla 5 sekcji), wartość oferty 130.595, zł, wnioskowana kwota dotacji 57.155, zł, przyznane dofinansowanie 46,5 tys. zł;

>      Ludowy Klub Sportowy w Woli Przybysławskiej (piłka nożna), wartość oferty 8.964, zł, wnioskowana kwota dotacji 7.600, zł, przyznane dofinansowanie 6,5 tys. zł;

>      Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Przybysławicach (siatkówka), wartość oferty 6.600, zł, wnioskowana kwota dotacji 5.900, zł, przyznane dofinansowanie 4,5 tys. zł;

>      Bogucki Klub Sportowy w Bogucinie (piłka nożna, dla 2 sekcji), wartość oferty 41.320, zł, wnioskowana kwota dotacji 35.000, zł, przyznane dofinansowanie 29,0 tys. zł;

Razem przyznana kwota dofinansowania dla klubów – 90.000, zł. Oprócz zadań które oferują kluby ocenia jest też oferta pod kątem ilości młodzieży, dzieci która korzysta i przede wszystkim powinny to być dzieci i młodzież szkolna.

Pan K. Flisiak (przedstawiciel BKS) stwierdził: „przez cały czas i do chwili obecnej istniała święta i żelazna zasada – dzielimy pieniądze po równo, miedzy dwa kluby, uznając że to są dwie rodziny …”, jego zdaniem nie można dzielić inaczej, zarzucił decydentom że dokonanym podziałem środków gmina jest dzielona na pół, na tych lepszych i tych gorszych i będzie to podział na pokolenia, skrytykował dzielenie środków bez konsultacji społecznych, bez pytania ludzi którzy w tym siedzą, tym żyją oraz zaapelował by radni temu przeciwdziałali, by nie doprowadzili do sztucznych podziałów – bo dyskusje już są. W dalszej części swojego emocjonalnego wystąpienia Prezes Flisiak dementował krążące i powielane plotki, że w BKS „ludzie grają za pieniądze”, oświadczył „że chce postawić mocną zaporę przeciwko zapędom ksenofobicznym, ciągle słyszy, że w Bogucinie grają ludzie z zewnątrz, jeżeli już chcemy stosować zasadę swoich i obcych – to wpierw zacznijmy od gminy” (dotyczyć miało pracowników spoza terenu gminy), pytał czy to ma inne odniesienie do sportowców, dodał „ci ludzie zarabiają pieniądze, a ci dokładają pieniądze …”, potwierdził jednocześnie że mają w klubie 3 osoby „obce” (spoza gminy), które „powinniśmy w ramki powsadzać”, które chcą im pomóc.

Radna Chabros polemizując z tezami p. Flisiaka o podzieleniu dwóch rodzin, poinformowała, iż uważa że jeżeli rodzina jest wielodzietna i rodzina która jest mniej liczna – to ma inne potrzeby, nie zgodziłaby się więc że środki powinny być podzielone po równo, jeżeli jest pięć drużyn, a dwie drużyny to jakaś dysproporcja powinna być, przypomniała że rozpatrywane są złożone oferty, radna nie zgodziła się z zarzutami o chęci skłócenia klubów, takie wypowiedzi uznała za obraźliwe.

Radny Rybkowski zapytał dlaczego w tym roku jest taka duża różnica (17,5 tys. zł) w podziale środków (dla klubów GTS i BKS). Wójt odpowiedział, że różnica wynikła głównie i zasadniczo z powstania jednej drużyny Zawiszy Garbów – drużyny kobiecej (gra w III lidze, wyjazdy i treningi kosztują). Wójt odnosząc się do zarzutów dzielenia gminy, działania na szkodę gminy odpowiedział, że podziałów żądnych nikt nie wprowadza, zaś niesnaski między klubami istnieją od lat dziewięćdziesiątych. Sołtys Włodowski zarzucił Wójtowi że siedząc pośród kibiców GTS podczas meczu – derby między klubami (GTS i BKS) gdy były wyświęcane nowe trybuny (na boisku w Garbowie) pozwolił na obraźliwe hasła w stronę BKS-u, „pan w tym uczestniczył”, pouczał następnie Wójta jak powinien się zachować w takiej sytuacji. Wójt kategorycznie się nie zgodził z takimi zarzutami, stwierdził, że jest to pomówienie, podkreślił że on „nikogo nie zachęca do chamskich wyzwań”, zadeklarował że zrobi wszystko „żeby (jeżeli będzie miał na to wpływ) jak najwięcej klubów, sekcji powstawało wszelkiego rodzaju”, jednocześnie podkreślił, że „nie mówi że będzie więcej pieniędzy – i każdy będzie musiał radzić sobie w inny sposób”. Wójt stanowczo zapowiedział, że nie pozwoli się obrażać i wmawiać że on nawołuje do nienawiści, zaś podziały jego zdaniem zaczęły się kilka miesięcy temu „jak zaczął unosić się tutaj Fiutka na terenie gm. Garbów”. Wójt odpowiedział przedstawicielom klubu BKS, że podział gminy wychodzi między nimi od nich, bo „robią tam bardzo złą robotę na swoim terytorium”, miedzy innymi działając w Stowarzyszeniu Bogucin dają przyzwolenie jednemu człowiekowi, który szkaluje mieszkańców, na co może przedstawić mnóstwo dowodów. Pan Flisiak poinformował, że w 2002 r. odbyły się w Bogucinie „obrady sportowego okrągłego stołu”, w których uczestniczyło 16 osób (z Zawiszy i BKS-u), które pokazały niezbicie że nie ma argumentów za połączeniem klubów, uznano że obydwa kluby powinny działać w dotychczasowym swoim kształcie, wśród sygnatariuszy podpisanego wówczas porozumienia jest podpis Wójta Firleja. Wójt odpowiedział że tego nie neguje, natomiast adwersarz próbuje mu teraz wmówić podziały, że ktoś jest gorszy, gra za pieniądze, itp. Zastępca Wójta przypomniała zebranym że sport powinien łączyć, a nie dzielić, idea ogłaszania konkursów jest taka, by ocenić złożoną ofertę, to co zostało zaplanowane przez dany klub, jest zdziwiona jakąś „świętą i żelazną zasadą” dzielenia po równo – to po co ta komisja, chcemy żeby jak największa liczba dzieci i młodzieży brała udział i jak można tego nie brać pod uwagę oceniając oferty, podkreśliła, że w ostatnich latach dofinansowanie nie było dzielone klubom po równo, oceniana jest złożona oferta, a nie marzenia czy plany.

Wójt zapowiedział unieważnienie dokonanego podziału pieniędzy, o ile będzie taka decyzja zgodna z prawem (sprawdzi to), cyt.: „albo niech radni dzielą, niech sobie będzie komisja, albo powołajcie i dzielcie jak chcecie, nie będziecie mówili później, że ktoś dzieli mieszkańców”, dodał że pan Flisiak stwierdzeniami że gmina nic nie robi dla sportu tylko ludzie z zewnątrz – obraża podatników gm. Garbów, w okresie czasu kiedy on jest wójtem gmina przekazała na bieżącą działalność klubów sportowych około 1 mln zł, to są pieniądze podatników, które mogłyby pójść na inne zadania, przyznał że zatwierdził podział środków dokonany przez komisję – jednocześnie ocenił że zostało to zrobione rzetelnie, niemniej wobec zarzutów jakie padły, jest za tym żeby „zostało to podzielone po nowa”. Rady Traka zapytał, „czy można zaprosić kluby na to dzielenie”. Wójt powiedział że oczekuje tu od radnych kandydatów do komisji, „on się podpisze, tylko radni niech przegłosują”. Radna Nalewajek, zapytała gdzie jest p. mecenas, bo powstało tutaj pytanie prawne, czy można konkurs unieważnić, jej zdaniem p. mecenas powinien być na sesji Rady i odpowiadać, ponadto zastanawiała się „jakie są konsekwencje tego zwiększenia” środków, jej zdaniem powinno być jasno powiedziane, że zwiększone środki idą do podziału na wszystkie kluby sportowe, i wtedy nie byłoby tego problemu. Sołtys Włodowski stwierdził, że czuje się oszukany, bo wychodził z posiedzenia Komisji Finansów z przekonaniem, że klub otrzyma zwiększone środki o 10 tys. zł. Radny Grabarz przypomniał że na poprzedniej sesji on głosował za zwiększeniem dotacji na sport dla klubów sportowych o kwotę 20 tys. zł, dlatego teraz czuje niesmak, że tu posądza się Radę o    dzielenie    całej    gminy,    natomiast    na    Komisji    Finansów    padło    pytanie    do    p.    S. Włodowskiego jaka suma by go zadawalała, na co odpowiedział że w granicach 10 ty. zł, natomiast powołana (odrębnie) komisja do podziału środków od kilku lat to robi i do tej pory nie było problemu, wyraził swoje zdziwienie że po zwiększeniu środków zrobiła się wielka awantura. Mając powyższe na uwadze radny Grabarz wnioskował o cofnięcie kwoty 20 tys. zł na sport i przekazanie na kamień na drogi – gdzie są potrzebne. Zastępca Wójta opowiedziała się za tym żeby zawodnicy grali tam gdzie chcą, gdzie się zapiszą i żeby nie dzielić ludzi miejscowościami (jak to czyni p. Flisiak), przypisując ich tak do klubów, dodała, że ona nie patrzy skąd kto jest, istotna jest drużyna , ilość osób w drużynie i ilość zadań które mają derealizacji, ilość wyjazdów, sparingów itp. Pan Flisiak zarzucił władzom gminy: „to dlaczego w Garbowie budujecie trybuny, obiekt socjalny, a w Bogucinie muszą to zrobić sami” – dodał „jeśli mówimy że nie dzielimy, to nie dzielmy …, róbmy sprawiedliwie”. Wójt jeszcze raz poprosił żeby radni na sesji powołali komisję do podziału środków na realizację zadań gm. z zakresu sportu.

Radna Michoń zapytała czy przedstawicieli klubu BKS satysfakcjonowałoby powołanie komisji „z osób które najbardziej orientują się w temacie, …komisję powołaną z głównych zainteresowanych, to znaczy z Zarządów klubów, po równo, sprawiedliwie”. Przedstawicieli BKS to by satysfakcjonowało. Radna Zwolak zapytała, czy kluby się utrzymują tylko z pieniędzy które dostają z gminy, czy też sami poszukują dodatkowych środków, dodała że chciałaby się też dowiedzieć który klub ile pozyskał pieniędzy, co zrobił sam, a co za pieniądze gminy, zapowiedziała że będzie chciała poprosić o taki szczegółowy wykaz tego co robią kluby i co ile kosztuje na posiedzenie Komisji Finansów, powiedziała że jest za tym cyt.: „że do tej pory tak było, że te kluby miały zawsze pieniądze po równo …”. Radna Chabros jako Przewodnicząca Komisji Edukacji poinformowała zebranych, że zaplanowane jest posiedzenie kierowanej przez nią komisji z tematem poświęconym działalności klubów sportowych na terenie gm., w tym wykorzystanie posiadanych środków, osiągnięcia, oczekiwania i plany, miało to się odbyć w kwietniu, jednak wobec wynikającej z aktualnych obrad potrzeby prosi o przesunięcie tego terminu na marzec, ponadto zaproponowała żeby do komisji dzielącej środki byli powołani przedstawiciele Zarządów wszystkich klubów, wraz z przedstawicielami z UG oraz 2-3 osoby z zewnątrz. Wójt po raz kolejny poinformował, że w zaistniałej sytuacji (po takich posądzeniach) nie jest w stanie powołać komisji i poprosił radnych o jej powołanie. Zastępca Wójta oceniła że „po równo, nie znaczy też sprawiedliwie”, przypomniała że w poprzednim roku była różnica 6 tys. zł w dotacji (dla GTS i BKS) i nikt nie protestował, dodała „my oceniamy oferty, a nie lata”, każdy klub oprócz wkładu finansowego również wkłada pracę własną i nie ma tak że otrzymywana dotacja pokrywa wszystkie koszty realizacji zaplanowanego zadania, to są środki na wsparcie finansowe zadania – tak było i tak jest. Zdaniem radnego Adamczyka „nie zawsze można dzielić równo”, podał przykład dotacji dla gospodarstw rolnych z ARiMR. Pan Flisiak dodał, że także mają młodzików, których nie są w stanie ubrać i zgłosić, ale według niego gdyby mieli „równe środki, to ci młodzi ludzie by grali tam skąd pochodzą”. Przewodniczący Rady Gminy zamknął trwającą dyskusję.

Do punktu 4

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawie udzielenia dotacji na rozbudowę budynku dla OSP w Woli Przybysławskiej. W dyskusji głos zabierali – przedstawiciel OSP Wola Przybysławska p. L. Rusinek oraz radni: Grabarz, Tarka, Dudzik, Sumorek, Nalewajek, Barszcz, Adamczyk, Michoń, Ostapiński.

Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Przybysławskiej i zarządził głosowanie:

–        kto jest za przyjęciem uchwały – 12 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 2 głosy.

Uchwała została podjęta większością głosów. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 5

Przewodniczący Dudzik odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Garbów do realizacji projektu: „EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007 – 2013. Oś Priorytetowa VI. Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Zastępca Wójta udzieliła radnym wyjaśnień dotyczących projektu procedowanej uchwały. Prowadzący obrady zarządził głosowanie:

–        kto jest za przyjęciem uchwały – 14 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 6

Przewodniczący Dudzik odczytał uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Garbów na 2014 rok. Na prośbę Przewodniczącego Rady – Skarbnik Miszczuk omówiła projekt zmian budżetu gminy Garbów na 2014 rok oraz zaproponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej (WPF). W dyskusji głos zabierali radni: Zwolak, Tarka, Grabarz, Dudzik oraz Wójt Firlej, poświęconą głównie sprawie zbyt dużych, kosztownych inwestycji przewidzianych w budżecie do realizacji w bieżącym roku w miejscowości Piotrowice Wielkie tj. chodnika przy drodze wojewódzkiej oraz budowy 1,7 km drogi gminnej w ramach tzw. Schetynówek. Ostatecznie Rada Gminy nie zdecydowała sie na wykluczenie któregokolwiek z wymieniony wyżej zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie:

–        kto jest za przyjęciem uchwały – 12 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 2 głosy.

Uchwała została podjęta większością głosów. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 7

Przewodniczący Dudzik odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Garbów i zarządził głosowanie:

–        kto jest za przyjęciem uchwały – 11 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 3 głosy.

Uchwała została podjęta większością głosów. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 8

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie   funduszu   sołeckiego   na   2015   rok.   Zastępca   Wójta   poinformowała,   że Sołtysi  generalnie  opowiedzieli  się  za  wyodrębnieniem  funduszu  soleckiego  na przyszły rok, przy jednym głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Dudzik zarządził głosowanie:

–        kto jest za przyjęciem uchwały – 14 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 9

Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Radna Nalewajek oceniła że poprzednia uchwała w tej sprawie, która była podejmowana na poprzedniej sesji -a obecnie jest uchylana i zmieniana była źle przygotowana. Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie;

–        kto jest za przyjęciem uchwały – 14 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 10

Radna Nalewajek postawiła wniosek, żeby na sesjach był obecny p. mecenas. Radny Traka ocenił, że uchwała „o cenie wody” jest błędna. Radna Nalewajek zawnioskowała, żeby na Komisję Rolnictwa, Komisję Finansów oraz najbliższa sesję „pokazać skutki finansowe uchwały o tej drugiej taryfie”, ponadto domagała się wyjaśnienia zużycia wody w szkole w Przybysławicach.

Kierownik GOPS M. Plecha udzieliła radnym wyjaśnień dotyczących projektu procedowanej uchwały. Przewodniczący Dudzik odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie:

–        kto jest za przyjęciem uchwały – 14 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 11

Wójt wprowadził w temat realizowanego punktu porządku obrad i udzielił niezbędnych wyjaśnień. Przewodniczący Dudzik odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Następnie prowadzący obrady zarządził głosowanie:

–        kto jest za przyjęciem uchwały – 14 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 12

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany podziału Gminy Garbów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, ustalonego Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 16 stycznia 2013 r., następnie zarządził głosowanie:

–        kto jest za przyjęciem uchwały – 14 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 13

Wójt wprowadził w temat realizowanego punktu porządku obrad i udzielił niezbędnych wyjaśnień. Przewodniczący Dudzik odczytał projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych i zarządził głosowanie:

–        kto jest za przyjęciem uchwały – 14 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 14

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Garbów projektu „E-administracja w powiecie lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niezbędnych wyjaśnień dotyczących projektu uchwały udzielił informatyk UG p. P. Matraszek. Prowadzący obrady zarządził głosowanie:

–        kto jest za przyjęciem uchwały – 14 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 15

Przewodniczący Dudzik odczytał projekt stanowiska Rady Gminy Garbów w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych i autostrad, następnie zarządził głosowanie:

–        kto jest za przyjęciem takiego stanowiska – 14 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał – 0 głosów.

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. /tekst w załączeniu/.

Do punktu 16

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zabieranie głosu w tym punkcie porządku obrad. Radna Nalewajek zapytała co się dzieje w sprawie rejestru umów. Wójt odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku ustawowego i nie będziemy się coraz bardziej zagłębiali w biurokrację, dodał że naprawdę mamy co robić.

Radna Nalewajek przypomniała Wójtowi, że wnioskowała żeby dokument o planie budowy sieci drogowej znalazł się na stronie BIP, przyznała że otrzymała wcześniej odpowiedź w jaki sposób ten plan został przygotowany „ale ten plan został opracowany nie na początku jak drogi były budowane, tylko dopiero po kontroli NIK”, jej zdaniem pomimo że przepisy nakładają na Wójta obowiązek opracowania takiego planu, to powinien on być opracowany razem z radnymi i wówczas „mieszkańcy by z góry wiedzieli, kiedy droga będzie robiona”. Wójt odpowiedział radnej, że to radni jako Rada głosują nad drogami, ocenił ponadto że radna bardzo pobieżnie przeczytała protokół do którego się odwołuje, bo akurat NIK „bardzo nas chwali za jakość dróg”, plany można opracowywać, ale życie je szybko weryfikuje np. gdy przychodzi wiadomość ze Starostwa o jakiejś inicjatywie wspólnej realizacji inwestycji drogowej, ponadto czy jesteśmy w stanie wszystko zrobić, jego zdaniem dobrze zrobiliśmy nie skupiając się na biurokracji lecz na budowie dróg. Zdaniem Zastępcy Przewodniczącego Rady radnego Koputa radna Nalewajek „nie bardzo wierzy w to co mówi”. Radny   Tarka   skierował   uwagę   do   Przewodniczącego   Rady   Gminy,   że   jest   „za   dużo punktów na obrady”. Radny Barszcz przypomniał, że na poprzedniej sesji poprosił o zorganizowanie spotkania w sprawie obchodów upamiętniających 100 – lecie urodzin Bronisława Pietraka, twórcy ludowego z Gutanowa. Radna Chabros i Zastępca Wójta odpowiedziały, że są już pewne ustalenia w tej sprawie i będą dalsze. Radny Barszcz poprosił o ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury. Następnie radny Barszcz poinformował, że mają 1 tys. zł zaplanowany w funduszu sołeckim na koszenie i sprzątanie terenu wokół świetlicy w Gutanowie i chce się dowiedzieć „jak będzie wyłoniony wykonawca tego zadania”. Wójt odpowiedział że nie wie, przypomniał że mamy do realizacji projekt za 6,5 mln zł „a teraz mamy się zastanawiać” nad taką sprawą dlatego skoro to urasta do takiego problemu uznał, że będzie najlepiej jak gmina weźmie to na siebie. Przewodniczący Rady dziwił się zajmowaniem takim stawianiem tematu przez radnego z Gutanowa, przypomniał że np. o teren wokół remizy na Woli Przybysławskiej dbają sami mieszkańcy i nikt im nie sprząta. Radny Tarka natomiast stwierdził, że „czyny już się skończyły”. Radna Michoń dociekała jak prawidłowo wydatkować środki w ramach funduszu sołeckiego, czy powinny być zbierane oferty, jak to zrobić i do kogo z tym przychodzić do UG. Zastępca Wójta odpowiedziała że dokonujący zakupów powinni zadbać o zebranie wcześniej stosownych ofert, należy także konsultować konkretne zakupy z pracownikami urzędu (w zależności czego sprawa dotyczy, nie ma odrębnego stanowiska pracy). Radny Tarka nawiązał do posiedzenia Komisji Finansów w sprawie strat wody i zapytał „czy coś w tej sprawie się ruszyło żeby tej wody mniej uciekało”, starty określił na 427 tys. zł. Radny Koput nie zgodził się z wyliczeniami i oceną strat przedstawioną przez radnego Tarki. Wójt także wyraził zdziwienie kwotami jakimi operuje radny w tym temacie, zapytał czy na przyszłą sesję ma poprosić konserwatorów wodociągów skoro do niektórych radnych nie trafiają jego wielokrotne wyjaśnienia. Radna Nalewajek nawiązała do problemu oświetlenia węzłów drogowych (przy S17) w tym oświetlenia nie czynnego jeszcze odcinka drogi ekspresowej od węzła w Bogucinie i zapytała czy Wójt podjął jakieś działania, interwencję by te lampy wyłączyć. Wójt odpowiedział, że GDDKiA wie, ale oficjalnie nie możemy interweniować ze względu na to, że to nie jest oświetlenie należące w tej chwili do gminy, nadmienił że niedawno gm. miała zaproszenie do odczytywania liczników, jednak uważał że nie powinno się tego uczynić, bo „oznaczałoby to przyznanie, że to jest nasze, to kompletnie nie jest nasze (321 punktów świetlnych)”. Radna Zwolak oceniła, że jest niepokojąca sytuacja z wodą, jej zdaniem mieszkańcy pobrali 275 tys. m3 wody, a „uciekło 178 tys. m3 wody, co daje 62% wody”. Radny Koput odpowiedział radnej Zwolak, że nie można tak liczyć i jej wyliczenia określił jako śmieszne. Wójt odpowiedział, że przyjrzymy się temu blisko, zdziwił się że teraz wypływa sprawa „że w tej gminie są takie straty”, ocenił że „konserwatorzy naprawdę dbają solidnie”, obiecał, że konserwatorów „poprosi najlepiej na Komisję Finansów”, a jeżeli to nie wystarczy, to poprosi ich także na obrady Rady Gminy, dodał że jest gorączkowy okres przedwyborczy i wszystko to jest z tym związane.

Radna Nalewajek poinformowała, że chciałaby się zapoznać jak wyglądała sprawa strat wody w poprzednich latach od 2002 r. Zdaniem radnej Chabros wszyscy odbiorcy wody powinni mieć zainstalowane wodomierze. Radna Michoń zapytała kto wyraża zgodę na wyrównanie terenu pod boisko w Bogucinie, tam gdzie jest łąka, dalszy teren od boiska stronę Lip, na nawiezienie ziemi. Wójt odpowiedział, że w tej chwili jest to sprawa bezprzedmiotowa, teraz tam nie ma boiska, należałoby zrobić zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej terenu o którym mowa, poza tym uzgodnić z sąsiadami których działki przylegają do tego terenu. Wójt wątpił w sens inwestowania w kolejne boisko. Radny Poleszak nawiązał do sprawy budowy drogi powiatowej od węzła Przybysławicach, wcześniej była informacja ze Starostwa o zorganizowaniu spotkania zainteresowanych stron w I kwartale tego roku. Wójt odpowiedział, że na razie nie ma mowy o żadnym terminie spotkania, wyraził nadzieję, „że wyjdzie sprawa od nich, a jeżeli nie to myśli, że będą zainteresowani mieszkańcy czy Woli Przybysławskiej, czy Przybysławic – i możemy wystąpić …”.

Do punktu 17

Radni mogli zapoznać się z wyłożonym wcześniej protokołem z poprzedniej XXIV sesji Rady. Radna Nalewajek poprosiła, żeby projekt protokołu był dostarczany wcześniej razem z materiałami na sesję, co później ostatecznie zaakceptowali radni bez głosowania. Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu:

–        kto jest za – 11 głosów;

–        kto jest przeciw – 0 głosów;

–        kto się wstrzymał   – 3 głosy. Protokół został przyjęty.

Radna Nalewajek postawiła kolejny wniosek by projekty uchwał przygotowywane na sesję były zamieszczane na stronie internetowej gminy razem z zaproszeniem na sesję. Wójt nie widział przeszkód by takie materiały były zamieszczane skoro jest taki wniosek.

Do punktu 18

Przewodniczący Dudzik zapoznał zebranych z pismami jakie napłynęły na jego ręce do Rady Gminy (pominął pisma które dotyczyły spraw już załatwionych podczas trwającej sesji):

–  odpowiedź Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie przeniesienia pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Bogucin, którzy ponieśli śmierć z rąk Niemców 9 lipca 1944 r.;

–  pismo z ZS w Garbowie (formalnie skierowane do Wójta) z prośbą o przyznanie środków finansowych na podwyżki płac dla pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół, poparte przez przedstawicieli związków zawodowych: ZNP oraz NSZZ Solidarność;

–   pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące anonimu w sprawie wylewania szamba w miejscowości Przybysławice informujące że RDOŚ w Lublinie nie posiada danych osoby składających skargę;

–   pismo Komisariatu Policji w Niemcach z prośbą o dofinansowanie kwotą 10 tys. zł zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb realizacji zadań służbowych na terenie obsługiwanym przez Komisariat, radni ogólnie nie byli przychylni by wniosek został rozpatrzony pozytywnie, policja otrzymała dofinansowanie gm. w zeszłym roku.

Radny Grabarz zapytał jak przedstawia się sprawa z siedzibą Pogotowia Ratunkowego. Wójt odpowiedział, że teraz nie ma zagrożenia przenoszenia siedziby Pogotowia przy obecnej strukturze organizacyjnej, w tym roku nie powinno być żadnych zawirowań.

Do punktu 19

Przewodniczący    Rady    wobec    wyczerpania    porządku    obrad    podziękował    gościom, radnym i Wójtowi za obrady i zakończył XXV Sesję Rady Gminy VI kadencji samorządu. Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                             Przewodniczący Rady Gminy

Adam Reszka                                                                Jan Kazimierz Dudzik

 

link do źródłowego dokumentu w wersji pdf  TUTAJ

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top