Działanie celowe czy rażące niedbalstwo? Jawność niewygodna dla urzędników. Na BIP brak informacji o kontrolach zewnętrznych, jakie miały miejsce w Urzędzie Gminy Garbów.

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garbów, brakuje od roku 2007 wszelkich informacji o kontrolach zewnętrznych, jakie miały miejsce w Urzędzie Gminy Garbów.  To bardzo poważne naruszenie jawności życia publicznego. Mieszkańcy nie mają możliwości dowiedzenia się jakie kontrole się odbyły i jakie były wnioski i zalecenia pokontrolne, ani też  jakimi obligatoryjnymi działaniami naprawczymi wystąpiły Władze Gminy Garbów.

Wiemy, na podstawie protokołu z sesji Rady Gminy z 12 grudnia 2013, że w roku 2012 były w Urzędzie Gminy następujące kontrole:

– kompleksowa kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową

– kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej

– kontrola Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotycząca utrzymania dróg gminnych

– kontrola Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wydawania zarządzeń przez Wójta oraz kontrola z zakresu spraw wojskowości prowadzonych przez Gminę.

kontrole1

Być może to jedynie część kontroli z roku 2012. Niestety w BIP nie możemy znaleźć na ich temat żadnych informacji, ani kopi dokumentów pokontrolnych, ani nawet tytułów kontroli czy podmiotów wykonujących te kontrole. Po prostu według Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego przez Urząd Gminy Garbów nie było jakby żadnych kontroli! Sytuacja ta trwa od roku 2007!

Kto jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy. Z naszych informacji wynika, że bezpośrednio odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy Garbów Adam Reszka, do którego obowiązków należy np:

5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,

Kładziemy nacisk na „skutecznego” i oczekujemy w najbliższym czasie uzupełnienia wszelkich braków w Biuletynie Informacji Publicznej. Nasz obywatelska kontrola BIP, która właśnie trwa wypada jak na razie bardzo niekorzystnie dla pana Sekretarza. Oczywiście, za działanie BIP ostatecznie odpowiedzialny jest jego przełożony czyli pan Wójt Kazimierz Firlej, który powinien przeprosić za te braki mieszkańców gminy a Radzie Gminy złożyć publicznie wyjaśnienia stwierdzonych przez nas ewidentnych nieprawidłowości, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje natury prawnej w przyszłości.

W jaki sposób mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć w życiu obywatelskim i na jakiej podstawie mogą sobie wyrobić zdanie na temat obecnej ekipy urzędniczej, skoro nie przestrzegając prawa do dostępie do informacji publicznej, uniemożliwia im się dostęp do podstawowych dokumentów związanych z kontrolami tychże urzędników, jak też w wielu przypadkach oświadczeń majątkowych tych urzędników.

Najwyższy czas z tym skończyć i sprawić, aby sprawy w gminie szły zgodnie z obowiązującym prawem oraz by urzędnicy wyrażali swój szacunek do mieszkańców przestrzegając tego prawa.

Z naszej strony rekomendujemy przeprowadzenie w Gminie Garbów oficjalnej kontroli Biuletynu Informacji Publicznej oraz realizacji innych obowiązków, które są nałożone na gminnego Sekretarza.

Poniżej wymieniamy wykaz obowiązków Sekretarza Gminy Garbów pobrane ze strony Urzędu Gminy:

Imię i nazwisko: Adam Reszka

Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: 81 5018063
Email: ug@garbow.pl


Godziny przyjęć:

Godziny 7:30-15:30, pokój nr 12

Obowiązki:

Sekretarz Gminy – zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
3) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
6) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
7) adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
8) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
9) przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
10) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
12) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
13) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
14) przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta, 15) wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników
16) utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
a)warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
c) świadczeń socjalnych,
d) podwyższania kwalifikacji zawodowych.
17) opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Wójtowi i Skarbnikowi),
18) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
19) uczestniczenie w pracach Rady,
20) wykonywanie innych poleceń Wójta.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top