Co mamy i ile to jest warte? Informacja na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r


Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garbów za rok 2013)

Stan mienia komunalnego na 31.12.2013 r.

 1. Grunty

Rodzaj

Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji (31.12.2012)

(powierzchnia)

 

Zmiana

 

Stan na 31.12.2013

Grunty rolne

4,16

-0,1324

44,7432

Działki budowlane

0,52

0,52

Tereny pod budownictwo wielorodzinne

1,37

1,37

Parki

7,86

7,86

Grunty pozostałe

26,8056

26,8056

GRUNTY RAZEM

40,7156

-0,1324

40,5832

 

Sposób zagospodarowania gruntów komunalnych  i dochody uzyskane z tego tytułu.

  Sposób zagospodarowania

Stan na dzień złożenia poprzedniej informacji (31.12.2012)

(powierzchnia
w ha)

 

 

Zmiana

 

Stan na 31.12.2013

(powierzchnia

w ha)

 

Uzyskane dochody
w 2013 r.

 wraz z odsetkami za zwłokę (w zł.)

Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy

21,9756

21,9756

Grunty oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom budżetowym

7,12

7,12

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

2,27

2,27

13.923,89

Grunty oddane w użytkowanie

1,99

1,99

Grunty wydzierżawione

1,31

-0,1324

1,1776

3.041,89

Grunty oddane w użyczenie

6,05

6,05

 

W 2013 r. Gmina Garbów sprzedała grunty o pow. 0,1324 ha na rzecz dzierżawcy nieruchomości. Z tego tytułu uzyskane zostały dochody w kwocie 3.140,01 zł

Gmina Garbów posiada również grunty w użytkowaniu wieczystym o pow.  1.900 m2 , które zostały oddane w użyczenie GTS Zawisza Garbów. Wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi – 1.000 zł.

2. Budynki i budowle na stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.:

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Garbów była właścicielem:

 1. budynków:

–          budynki stacji wodociągowych

 • Garbów
 • Bogucin
 • Borków
 • Gutanów
 • Piotrowice Wielkie

–          budynek po byłej szkole podstawowej w Garbowie

–          budynek administracyjny Urzędu Gminy

–          budynek gospodarczy Urzędu Gminy

–          budynek po byłym posterunku policji w Garbowie

–          budynek pałacu w Piotrowicach Wielkich (była szkoła filialna), w którym znajdują się
3 lokale mieszkalne

–          budynek po byłej szkole filialnej w Karolinie

–          3 budynki komunalne w Gutanowie, w tym jeden użytkowany przez Ochotniczą  Straż Pożarną

–          budynki szkolne:

 • Garbów
 • Borków
 • Bogucin
 • Leśce, w którym znajdują  się  trzy lokale mieszkalne
 • Przybysławice
 • Wola Przybysławska

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych (3 lokale w budynku Pałacu w Piotrowicach i 1 lokal w budynku SP w Leścach), najmu lokali użytkowych (2 lokale w Pałacu w Garbowie, 1 lokal w Janowie), jednorazowego wynajmowania sal w budynku „starej szkoły” oraz  najmu dachu stacji wodociągowej w Bogucinie pod nadajnik Internetu) w 2013 r. gmina Garbów uzyskała dochody(wraz z odsetkami za zwłokę) w kwocie 60.227,47 zł

 1. Budowli m.in.:

–          Oczyszczalnia ścieków w Garbowie

–          Sieć  kanalizacyjna – 22,269 km

–          Sieć  wodociągowa – 147 km

–          Drogi gminne ogółem: – 131,1 km:

 • o nawierzchni bitumicznej – 78,9 km
 • o nawierzchni betonowej – 6,7 km
 • o nawierzchni z kostki – 0,4 km
 • o nawierzchni tłuczniowej -15,5 km
 • o nawierzchni gruntowej – 29,6 km

–          Plac zabaw i boisko sportowe na działce Nr 730/4 w miejscowości Bogucin

–          Parking, oświetlenie i chodniki przy  Pałacu w Garbowie

–          Parking, oświetlenie i ciągi pieszo-jezdne przy budynku Starej szkoły i Urzędu Gminy w Garbowie

 

 1. 3.      Wartość księgowa mienia Gminy Garbów na 31.12.2013 r. w poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych z uwzględnieniem zmian w ciągu roku budżetowego.

 

grupa

nazwa

wartość na 1.01.2013

zmiany

wartość na 31.12.2013 r.

0

Grunty

350.953,01

-1.112,00

349.841,01

1

Budynki

4.468.821,80

129.647,54

4.598.469,34

2

Budowle

26.223.576,11

3.633.851,42

29.857.427,53

3

Kotły i maszyny energetyczne

81.084,00

81.084,00

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

243.941,13

243.941,13

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

173.744,46

45.081,26

218.825,72

6

Urządzenia techniczne

41.849,35

92.192,60

134.041,95

7

Środki transportu

823.711,95

56.200

879.911,95

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

207.809,11

104.205,96

312.015,07

RAZEM

32.615.490,92

4.060.066,78

36.675.557,70

 

Zmniejszenie wartości gruntów o 1.112,00 zł wynika ze sprzedaży na rzecz dzierżawcy działki
w Garbowie o pow. 0,1324 ha.

Zwiększenie wartości środków trwałych w poszczególnych grupach klasyfikacji przedstawiono
w załączniku do informacji o stanie mienia komunalnego .

źródło: BIP Gminy Garbów

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top