O co chodzi w działaniu Komisji Rewizyjnej? Kontrola Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wielka odpowiedzialność radnych

Poniżej publikujemy fragment Statutu Gminy Garbów dotyczący działania Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§83

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie od 1 do 3 osób.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
  1. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§84

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§85

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
  1. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

2.   Zasady kontroli

§86

1.   Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych,
jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

legalności,

gospodarności,

rzetelności,

celowości,

sprawności organizacyjnej i skuteczności podejmowanych działań oraz zgodności

dokumentacji ze stanem faktycznym

2.   Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych
podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

[strona 21]

§87

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§88

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1)                 kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2)        problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment jego działalności,

3)        sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§89

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem o jakim mowa w ust. 1.

§90

Kontrola  kompleksowa  nie   powinna  trwać   dłużej   niż   14   dni   roboczych   a  kontrole problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 7 dni roboczych.

§91

 1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
 2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 3. uchwały Rady, o których mowa w ust. 1-2 wykonywane są niezwłocznie.

§92

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowody mogą być wykorzystane dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3. Tryb kontroli

§93

1. Kontroli kompleksowej dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły składające się przynajmniej z dwóch członków.

[strona 22]

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
 2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
 3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
 4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kontrolowanym upoważnienie o którym mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
 5. Komisja w czasie kontroli może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
 6. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków pomocy określonej w ust. 6 wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przestawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§94

W związku z wykonywaną działalnością kontrolną Komisja ma prawo :

1)         wstępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanej jednostki,

2)        wglądu   do   wszystkich   dokumentów   i   akt   kontrolowanej   jednostki   w   zakresie przeprowadzanej kontroli

3)        zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,

4)        żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników, a także od ich bezpośrednich przełożonych,

5)        wzywania   i   protokolarnego   przesłuchania   innych   osób   związanych   z   zakresem przeprowadzanej kontroli.

§95

1. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół wraz z wnioskami w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia. Po ich omówieniu i wysłuchaniu ewentualnych dodatkowych wyjaśnień protokół podpisują członkowie Komisji oraz kierownik kontrolowanej jednostki lub pracownik samodzielnego stanowiska pracy.

8. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki, pracownika samodzielnego stanowiska pracy lub części kontrolujących, osoby te zobowiązane są do złożenia w terminie 3 dni od dnia odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

§96

Protokół pokontrolny Komisja przekazuje Przewodniczącemu Rady, Wójtowi i podmiotowi kontrolowanemu w ciągu 7 dni, celem zajęcia stanowiska .

§97

Wójt i podmiot kontrolowany mają obowiązek złożenia na piśmie wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu .

[strona 23]

§98

Wójt i kierownik podmiotu kontrolowanego lub pracownik na samodzielnym stanowisku pracy, do których protokół pokontrolny został skierowany, są zobowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych .

§99

Komisja w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań i nieprawidłowości ma obowiązek występować do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową oraz inne organy kontroli.

4. Zadania opiniodawcze

§100

 1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi po zasięgnięciu opinii wszystkich komisji stałych Rady. Wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wymaga uzasadnienia.
 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 przewodniczący Komisji przesyła niezwłocznie do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 3. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o którym mowa w ust. 1 na ręce Przewodniczącego Rady.

5.Posiedzenia Komisji

§101

Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.

§102

Posiedzenia nie objęte planem pracy Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy oraz na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady, co najmniej 3 radnych lub członka Komisji.

§103

Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji radnych nie będących członkami Komisji oraz osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych i ekspertów.

§104

Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

[strona 24]

§105

Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu.

6. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§106

Komisja zobowiązana jest przedstawić Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy w terminie do 31 stycznia każdego roku.

§107

Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku .

§108

Rada Gminy może w każdym czasie zażądać przedstawienia sprawozdania przez Komisję .

§109

Za czas pracy w Komisji jej członkom przysługują diety na zasadach określonych przez Radę Gminy.

§110

Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “O co chodzi w działaniu Komisji Rewizyjnej? Kontrola Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wielka odpowiedzialność radnych

 1. persodrom Post author

  Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że radni, którzy tworzą Komisję Rewizyjną powinni przestać się spotykać w obecności urzędnika, którego mają kontrolować i w jego gabinecie. Naprawienie tego to zadanie dla nowej pani przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która ma okazję uzdrowić sytuację.

  http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/komisja-rewizyjna-to-nie-organ-sledczy/print
  http://dlaradnych.pl/wszystkie-wazne-sprawy/504-uprawnienia-komisji-rewizyjnej.html
  http://info-poster.eu/co-moze-komisja-rewizyjna-komentarz-dr-waldemara-walczaka-z-uniwersytetu-lodzkiego/

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top