Konsultacje społeczne. Uwagi BKS Bogucin do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.

Do: Wójt Gminy Garbów, Rada Gminy Garbów

Poniżej przedstawiamy propozycję zmian w projekcie dokumentu

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
1.
Dodać sformułowanie w pierwszym akapicie  Wstępu: zmierzających do wszechstronnego rozwoju mieszkańców jak również
Proponujemy następujące brzmienie tego akapitu:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów zarządzania gminą. Inicjatywy organizacji pozarządowych mogą i stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej zmierzających do wszechstronnego rozwoju mieszkańców jak również w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych.

Uzasadnienie:
Współpraca Gminy w rzeczywistości nie ogranicza się do sytuacji problemowych, ale ma szerszy zakres polegający na działaniach rozwojowych i doskonalących życie społeczne również w tych przestrzeniach, które nie stanowią „problemu społeczności lokalnej”

2.
W pierwszym akapicie rozdziału I CEL GŁÓWNY:

Dodać sformułowanie:

wspieranie organizacji pozarządowych w ich oddolnych inicjatywach zmierzających do rozpoznawania i zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Proponujemy następujące brzmienie tego akapitu:

Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Garbów poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w ich oddolnych inicjatywach zmierzających do rozpoznawania i zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców jak równieżbudowanie i umacnianie partnerstwa między samorządem a organizacjami pozarządowymi, służącego lepszemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społecznych.

Uzasadnienie:
Określenie celu głównego programu powinno być skupione na mieszkańcach i organizacjach, które ci mieszkańcy powołują do realizacji swoich rozwojowych celów. Budowanie i umacnianie partnerstwa między samorządem a organizacjami pozarządowymi nie może być celem głównym Programu współpracy, a co najwyżej pożądaną okolicznością towarzyszącą współpracy. Wiadomo, że organizacje pozarządowe uczestniczą w realizacji części zadań własnych gminy i na podstawie wielorakich badań i doświadczeń wiadomym jest, że organizacje pozarządowe są najskuteczniejszym w stosunku do nakładów finansowych, sposobem realizacji pewnej grupy działań choćby takich jak rozwój kultury fizycznej czy rozwój życia obywatelskiego, ale też wielu innych. U podstaw skuteczności działań stoi przede wszystkich osobiste zaangażowanie członków poszczególnych stowarzyszeń i organizacji, które nieodpłatnie poświęcają swój czas w służbie ludziom. Same organizacje, o ile mają charakter rzeczywiście oddolny i autonomiczny, są wyrazem aktywności wszystkich mieszkańców i do pewnego stopnia w określonych przestrzeniach tematycznych niejako reprezentują interesy mieszkańców. Jak organizacje tworzone przez mieszkańców dla wspólnego dobra powinny być wspierane przez lokalny samorząd, gdyż realizują one charytatywnie, przez co są w jakimś znaczeniu „niezastępowalne”, cele tego samorządu.

3.
Cele szczegółowe. Punkt 4
Dodać: i zwiększenie dynamiki ich działalności
Proponujemy następujące brzmienie tego akapitu:
4. promocja działalności organizacji pozarządowych i zwiększenie dynamiki ich działalności;

Uzasadnienie:
Ubogacenie treści punktu wskazujące na dynamiczny charakter działalności organizacji mieszkańców, który wymaga ciągłego czynnego wspierania ich rozwoju nie ograniczonego jedynie do działań promocyjno informacyjnych.

4.

II ZASADY WSPÓŁPRACY, punkt 1

Dodać wyrażenia ich celów oraz sposobów oraz ewentualnych

Proponujemy następujące brzmienie tego punktu:

II ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy Garbów z organizacjami odbywa się na zasadach:

1. Pomocniczości i suwerenności stron – samorząd, respektując odrębność i niezależność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania ich celów oraz sposobów  rozwiązywania ewentualnych problemów, i w tym zakresie współpracuje z tymi organizacjami oraz umożliwia realizację zadań publicznych, na zasadach i w formie określonej w ustawie.

Uzasadnienie:
Działalność organizacji pozarządowych nie skupia się wyłącznie na problemach ale stawia sobie wyraźne cele rozwojowe i doskonalące zastaną rzeczywistość również w warunkach, których nie definiuje się jako kryzysowe czy problemowe. Sytuacje problemowe stanowią jedynie ewentualną okoliczność.

5.
II ZASADY WSPÓŁPRACY, punkt 2
Dodać  i przeredagować tekst:

w osiągnięciu wspólnie wytyczonych celów rozwojowych oraz w rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów.

Proponujemy następujące brzmienie tego punktu:

2. Partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w osiągnięciu wspólnie wytyczonych celów rozwojowych oraz w rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów.

Uzasadnienie:
Celem zmiany jest podkreślenie nacisku na cele rozwojowe a nie jedynie na zdefiniowane problemy.

6.
W rozdziale:

VIII WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU dodać/zmienić: maksymalną 300 000 zł w zależności realnych potrzeb poszczególnych organizacji

Proponujemy następujące brzmienie tego punktu:

Planowaną na rok 2016 wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje na realizację zadań publicznych objętych programem określa się na kwotę orientacyjną 250 000 zł w zależności od realnych potrzeb poszczególnych organizacji.

Uzasadnienie:
Wydaje się, że proponowana w programie kwota 120 000 zł jest niewystarczająca w stosunku do realnych potrzeb wszystkich organizacji w tym dwóch klubów sportowych piłkarskich biorących udział w rozgrywkach swojej klasy. Proponowana w Projekcie kwota ta jest utrzymywana na podobnym poziomie od wielu już lat i zupełnie nie odzwierciedla zmian, które mają miejsce tzn. rzeczywistego rozwoju ilości, liczebności i aktywności organizacji pozarządowych na terenie Gminy  Garbów. Zasadne wydaje się, aby zapis dotyczący finansowania sformułować w sposób elastyczny tak, by nie stanowił on odgórnego ograniczenia dla kreatywności poszczególnych organizacji i nie stawał się zbyt nisko ustanowioną barierą rozwojową. Ważne jest ustalenie realnych wydatków poszczególnych organizacji, a zwłaszcza klubów sportowych, które mają spore nieredukowalne koszty zewnętrzne, i dostosować całą politykę gminy do rzeczywistych potrzeb jak też faktycznego potencjału i oczekiwanej społecznie dynamiki rozwoju aktywności mieszkańców skupionych wokół poszczególnych stowarzyszeń. Ustalając skalę finansowej współpracy rada gminy powinna docenić fakt, że gdyby realizacja podobnych i równie skutecznych działań, jakie podejmują lokalne stowarzyszenia musiała być realizowana przez zatrudnionych urzędników, kosztowałoby to Gminę  nieporównanie więcej. Oczywistym jest, co potwierdzają setki badań, że działania oddolne realizowane przez samych mieszkańców, które są napędzane pasją i bezinteresownym (nieetatowym) pragnieniem służenia lokalnej społeczności, zawsze są tańsze, skuteczniejsze a przy tym trafniej odpowiadają rzeczywistym potrzebom mieszkańców.
Aktywizacja społeczna podmiotów publicznych jest obecnie dobrym światowym trendem, którego nie powinniśmy ograniczać sztuczną, bo w pewnej mierze czysto umowną proponowaną  barierą finansową, która nie odpowiada już obecnej sytuacji.

Z poważaniem,

Zarząd BKS Bogucin,

Sławomir Włodowski,
Piotr Kwiatkowski,
Paweł Rozwadowski,
Robert Drozd,
Wojciech Gembka,
Jacek Włodowski
Robert Fiutek.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top