Dostęp do informacji publicznej dla radnego

Radny, niezależnie od pełnionej funkcji publicznej, którą sprawuje, pozostaje obywatelem i jak każdy obywatel ma prawo do formułowania swych indywidualnych wniosków w trybie dostępu do informacji publicznej. Jego społeczna rola wymaga wiedzy na temat spraw gminy, której poszerzenie niejednokrotnie może nie być możliwe z racji uwarunkowań politycznych, jakie zachodzą w radzie.

Radny zwrócił się do wójta gminy z wnioskiem o udostępnienie mu informacji publicznej dotyczącej budżetu gminy i związanych z  nim wydatków. Żądanych informacji nie otrzymał, w  związku z czym złożył skargę na bezczynność organu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wójt odnosząc się do skargi wskazał, że skarżący jest radnym gminy, a tym samym ma możliwość uzyskania żądanej informacji w trybie § 39–41 statutu tej gminy, to jest w drodze zgłaszania interpelacji i zapytań. Zdaniem organu, skoro postanowienia statutu będące powszechnie obowiązującymi przepisami prawa miejscowego gwarantują w ten sposób radnym możliwość uzyskania informacji o działalności organu wykonawczego gminy, w tym dotyczących wykonania budżetu i dokonywania wydatków, to zachodzi przesłanka wykluczająca przekazanie im takich danych w trybie ustawy o informacji publicznej, przewidziana w art. 1 ust. 2 tej regulacji.

Sąd nie zgodził się z wójtem, uznając, że tryb wynikający z § 39–40 statutu gminy, na który powołuje się organ, nie stanowi procedury służącej radnemu do realizacji obywatelskiego prawa dostępu do informacji publicznej. Przepisy te uprawniają radnego do zgłaszania, w formie ustnej lub pisemnej interpelacji dotyczących spraw wspólnoty o zasadniczym charakterze oraz zapytań w sprawach aktualnych problemów gminy i w celu uzyskania informacji o danym stanie faktycznym.

więcej

źródło: wspólnota.org.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top