31.12.2013. Radna Agnieszka Nalewajek składa projekt uchwały dotyczący między innymi darmowego udostępniania pomieszczeń szkolnych grupom mieszkańców.

W dniu dzisiejszym złożono projekt uchwały, której zadaniem jest uporządkowanie zasad udostępniania  gminnych budynków użyteczności publicznej lokalnym organizacjom pozarządowym i wszelkim grupom mieszkańców. Szczególnym celem tej uchwały jest zagwarantowanie darmowego udostępniania pomieszczeń, o ile prowadzona działalność nie jest ukierunkowana na zysk.

Jeżeli radni na najbliższej sesji zagłosują za przyjęciem uchwały autorstwa Agnieszki Nalewajek w roku 2014, na przykład kluby sportowe nie wnosiłyby żadnych opłat za użytkowanie sal gimnastycznych. Darmowy dostęp do sal miałyby zgodnie z miejscowym prawem również dowolne grupy mieszkańców Projekt ma również za zadanie uregulowanie takich spraw jak wynajem szkół na bale sylwestrowe czy inne imprezy integrujące.

Jako redakcja gratulujemy pani radnej Nalewajek tej inicjatywy i życzymy wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku!

Pełna treść uchwały poniżej:

Uchwała Nr

Rady Gminy Garbów

z dnia

 

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr142, poz.1591 z późn. zm.,) Rada Gminy Garbów uchwala co następuje:

 

§1.

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1.     gminie – rozumie się przez to Gminę Garbów;

2.     obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej – rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej a w szczególności: boiska, sale gimnastyczne, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Gminy Garbów, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami

3.     organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną, która korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;

4.     administratorze obiektu – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną gminy lub inny podmiot, któremu Gmina Garbów powierzyła zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń;

5.     imprezie – rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności odbycie z udziałem publiczności zawodów, treningu, pokazu, widowiska, koncertu, spotkania.

 

§ 2.

 

Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:

  1. obiekty i urządzenia mogą być udostępniane:

a)     mieszkańcom Gminy Garbów i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy po uzgodnieniu z administratorem obiektu;

b)     innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;

  1. korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora obiektu.

 

§ 3.

 

1.   Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jest odpłatne, z wyjątkiem podmiotów określonych w ust. 3;

2.   Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zostanie uchwalona w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Garbów;

3.     Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej:

a)     dzieci i uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę i inne podmioty prowadzące placówki oświatowo-wychowawcze na terenie Gminy Garbów;

b)     organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku, które wspomagają realizację zadań własnych gminy;

c)     organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy;

d)     organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Wójtem Gminy;

e)     organizatorów realizujących zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą;

f)      drużyny harcerskie i sokole działające na terenie gminy, prowadzące zajęcia statutowe;

g)     młodzież szkolną ponad gimnazjalną zamieszkałą na terenie Gminy Garbów lub będącą absolwentami szkół prowadzonych na terenie Gminy Garbów;

h)     kluby sportowe w zakresie realizacji zadań własny gminy;

i)      zespoły ludowe działające na terenie gminy;

j)      organizacje społeczne i stowarzyszenia w obszarze zadań własnych gminy;

k)     mieszkańców gminy Garbów uprawiających zajęcia sportowe o charakterze treningowym, rekreacyjnym oraz rehabilitacyjnym.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbów.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “31.12.2013. Radna Agnieszka Nalewajek składa projekt uchwały dotyczący między innymi darmowego udostępniania pomieszczeń szkolnych grupom mieszkańców.

  1. fanka aerobiku

    Dzięki. Może przestana robic ludziom łaskę że wpuszczają do szkolnych posiadlosci. W końcu ktoś się za wziął. Dobre zakończenie roku, Wszystkiego dobrego

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top