Procedura rozpatrywania skarg

Rada gminy (powiatu) ma zazwyczaj przyjętą procedurę rozpatrywania skarg. Może być ona określona w statucie albo ukształtowana zwyczajowo i poparta wieloletnią praktyką, ale niesformalizowaną, a także prawem.

Uregulowania statutowe wymuszają stosowanie zawartych w nich przepisów, co w rezultacie przekłada się na egzekwowanie ich przestrzegania. Stworzona zwyczajowa praktyka nie ma natomiast charakteru zobowiązującego. Zatem, w zależności od przyjętej w radzie procedury postępowania, przewodniczący po wpłynięciu skargi:

– przekazuje ją właściwej komisji, informując o tym radę, albo

– wprowadza ją jako jeden z punktów porządku obrad najbliższej sesji rady gminy (powiatu).

Komisją właściwą do badania zasadności zarzutów poruszonych w skardze z reguły jest komisja rewizyjna, powołana przez radę gminy (powiatu) do kontrolowania m.in. działalności wójta, zarządu powiatu (art. 18a ust. 1 usg, art. 16 ust. 1 usp). Nie wyklucza to jednak możliwości badania skargi przez inną komisję lub specjalnie powołaną ds. skarg (art. 21 usg, art. 17 ust. 1. usp). W sprawach szczególnie skomplikowanych działania komisji wspomagać winny zespoły kontrolne (podkomisje).

Przewodniczący zaś może szukać pomocy u biegłych lub radców prawnych. Jeżeli porady lub ekspertyzy miałyby być płatne, to należy na ten cel zabezpieczyć w budżecie odpowiednie fundusze.

Efektem procedury w komisji winna stać się propozycja uchwały, której załącznikiem z reguły jest sformułowana opinia stanowiąca jej uzasadnienie. Jeśli występują zdania odrębne członków komisji badających skargę, to na wyraźne ich życzenie należy zawrzeć je w opinii. Opinia komisji jest swoistą rekomendacją dla rady, czy skargę uznać za zasadną, czy nie. Jeśli skarga jest zasadna, należy zaproponować sposób jej załatwienia.

Przygotowany projekt uchwały przewodniczący komisji poddaje pod głosowanie. Obowiązuje tu zasada zwykłej większości głosów w głosowaniu jawnym. Następnie pozytywnie przegłosowany projekt uchwały przedkłada się przewodniczącemu rady, który wprowadza go do porządku obrad najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu przez przewodniczącego rady skargi na wójta (zarząd powiatu), jako jeden z punktów porządku obrad stworzony w komisji projekt uchwały przewodniczący komisji przedstawia radzie (regulamin prac komisji może przewidywać przedstawienie projektu przez upoważnionego przez przewodniczącego członka komisji lub przedstawia go przewodniczący rady).

Jeśli jednak skarga, bez wcześniejszego zbadania zarzutów w komisji, trafiła do porządku obrad rady, rada winna zdecydować o niezwłocznym jej przekazaniu do odpowiedniej komisji. Komisja po wypracowaniu stanowiska przedstawia je na najbliższej sesji. W sytuacjach nagłych, wymagających szybkiego rozpatrzenia, komisja może ustalić swoje stanowisko w przerwie obrad rady gminy (powiatu).

Następnie radni zgłaszają wnioski, uwagi i propozycje poprawek do projektu uchwały i jej uzasadnienia. Rozstrzygnięcie o zgłoszonych poprawkach przesądza o ostatecznej jego treści. Uchwałę rady podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym (art. 14 ust. 1 usg, art. 13 ust. 1. usp). Stanowi ona jedyny sposób zakończenia rozpatrzenia przez radę skargi na wójta, zarząd powiatu (szerzej postanowienie NSA z 12 kwietnia 2001 r., sygn. akt I S.A. 2668/00). Jej wykonanie powierza się przewodniczącemu.

czytaj dalej

źródło: wspolnota.org.pl/portal-dla-radnych

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top