Nieprawidłowości przy przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków w Garbowie

Przedstawiamy kilka wybranych cytatów z kontroli, które dotyczą nieprawidłowości przy prowadzeniu przetargu jak również nieprawidłowego nadzoru technicznego nad inwestycją przez wójta gminy Garbów Kazimierza Firleja.

4.2.9.   Nieprawidłowe sformułowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków w Garbowie,…

/…/

/zalecenie kontrolera/

Przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia przestrzegać zasad ustalonych ustawą – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, zamieszczając w specyfikacji precyzyjną informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, co pozwoli zachować zasadę równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zasadę prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji, stosownie do przepisów art. 25 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.

 

4.2.10. Niewykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację oczyszczalni ścieków w Garbowie:

–        dwóch oferentów, którzy nie złożyli wymaganego oświadczenia, że nie pozostają oni w stosunku zależności lub dominacji – w części dotyczącej uczestników i osób biorących udział w postępowaniu o zamówienie ze strony zamawiającego, co naruszało art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych,

–        oferenta, który nie złożył przynajmniej dwóch referencji, że roboty ujęte w wykazie robót zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat zostały wykonane z należytą starannością (oferent złożył jedną referencję) oraz informacji o należnościach i zobowiązaniach ogółem, tj. dokumentów wymaganych w pkt. 3.1.4. i 4.1.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co naruszało przepisy art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych.

Brak dokumentacji z prac komisji przetargowej…

4.2.11. Nieudokumentowanie wszystkich prac komisji przetargowej w postępowaniu na modernizację oczyszczalni ścieków w Garbowie, w tym faktu przedłożenia przez komisję do zatwierdzenia wójtowi: propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem, projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeń wymaganych dla danego trybu postępowania, co naruszało przepisy § 4 ust. 4 w związku z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743).

/zalecenie kontrolera/

Od komisji przetargowych egzekwować obowiązek prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym obowiązki dokumentowania w formie pisemnej propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, stosownie do przepisów art. 20 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – str. 94 protokołu.

Bardzo bulwersujące:

4.2.12. Nieegzekwowanie, od jednego z oferentów w postępowaniu dotyczącym modernizacji oczyszczalni ścieków w Garbowie, obowiązku potwierdzenie na piśmie oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami postępowania – oferentami, złożonego telefaksem, co naruszało przepisy art. 21 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych.

Nieudolność czy celowe działanie?

4.2.13. Nieodrzucenie z postępowania na modernizację oczyszczalni ścieków ofert niezgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w których – w kilku pozycjach – zakres prac budowlanych był inny niż to wynikało z kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, co naruszało art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

Odrzucać oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stosownie do przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych – str. 96, 97 protokołu.

Błędy w ewidencjonowaniu nakładów:

4.2.14. Nieprawidłowe zaewidencjonowanie nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Garbowie (kosztów związanych ze sporządzeniem mapy do celów projektowych oraz z nadzorem inwestorskim) na koncie 400 „Koszty według rodzajów” zamiast na koncie 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”.

Ważne problemy z nadzorem technicznym…

4.2.16. Brak udokumentowania potwierdzającego, że wykonawca modernizacji oczyszczalni ścieków w Garbowie zaproponował w swojej ofercie i wbudował właściwy materiał, tj. kształtowniki ze stali nierdzewnej, które – zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawartą umową – winny być użyte do wykonania elementów konstrukcyjnych pod obudowę ścian, a nie użył do tego celu materiałów ze stali zwykłej (kilkakrotnie tańszych i gorszych jakościowo). Cena podana w ofercie wskazywała na użycie stali zwykłej.

Zalecenie kontrolera!!!

Dokonywać kontroli wykonania umów przed dokonaniem wypłaty wynagrodzenia wynikającego z tych umów. Egzekwować od inspektora nadzoru inwestorskiego obowiązki wynikające z przepisów /…/ polegające m.in. na sprawowaniu kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie

źródło: RIO – II – 60/100/2004

c.d.n…

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Nieprawidłowości przy przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków w Garbowie

 1. Roger

  Nie wiem skąd wziąłeś te rewelacje, ale ustawy o zamówieniach publicznych już dawno nie ma, teraz jest Prawo zamówień publicznych.

  Ponadto cytat:
  „dwóch oferentów, którzy nie złożyli wymaganego oświadczenia, że nie pozostają oni w stosunku zależności lub dominacji – w części dotyczącej uczestników i osób biorących udział w postępowaniu o zamówienie ze strony zamawiającego, co naruszało art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych”.

  Jakoś nie mogę odnaleźć w ustawie art. 22 ust. 7. Może mi podpowiesz, chyba, że to jakieś stare newsy odgrzewasz.

  Reply
  • redakcja

   Wiadomości są z pierwszej kadencji wójta Firleja. Cóż z tego że pochodzą sprzed 10 lat skoro nikt och nie słyszał. Proszę je traktować jako nowe. Zresztą stopniowo będziemy publikować coraz świeższe materiały, które pokazują, że rzeczywistość jest inna niż głosiła przez lata gminna propaganda. Po prostu nikt nie miał pojęcia o tych wynikach kontroli.

   Reply
 2. jota

  Przecież widać że informacje pochodzą z oficjalnej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej która robiła kontrolę na podstawie obowiązującego prawa a newsy Roger są stare ale jare

  Reply
  • persodrom Post author

   Gdyby wójt normalnie publikował kontrole w Biuletynie Informacji Publicznej to nie trzeba by było teraz tego robić po czasie. Inna sprawa to czy jeżeli ludzie wiedzieliby przez te wszystkie lata o tym co się dzieje naprawdę to czy wójt w 2006 czy 2010 zostałby wybrany na wójta. Z pewnością nie w pierwszej turze.
   Tak czy inaczej przed nadchodzącymi wyborami ludzie muszą dokładnie wiedzieć kogo wybierają.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top