Odpowiedź Wójta Gminy Garbów dotycząca statusu ewentualnych postępowań urzędowych odnośnie farm wiatrowych.

Dnia 5 lipca 2013 radna Agnieszka Nalewajek otrzymała od wójta gminy Garbów Kazimierza Firleja odpowiedź na swoją interpelację dotyczącą statusu ewentualnych postępowań administracyjnych i urzędowych odnośnie farm wiatrowych na terenie gminy Garbów.

Przypominamy, że zostało zadane pięć pytań zmierzających do ustalenia czy na terenie naszej gminy toczą się jakiekolwiek postępowania w związku z budową farm wiatrowych. Poniżej przedstawiamy pytania radnej odpowiedzi  wójta.

 1. Czy zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej lub pojedynczej turbiny wiatrowej na terenie gminy Garbów?Odpowiedź wójta:
  Nie wszczęto żadnego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej lub pojedynczej turbiny wiatrowej na terenie gminy Garbów.
 2. Czy jakikolwiek inwestor (prywatny lub korporacyjny) wystąpił, w okresie gdy Wójtem Gminy Garbów jest pan Kazimierz Firlej, o wydanie warunków zabudowy na budowę pojedynczej turbiny wiatrowej lub kompleksu takich turbin, na terenie gminy Garbów?odpowiedź wójta:
  W okresie sprawowania funkcji Wójta przez Kazimierza Firleja żaden inwestor nie wystąpił o wydanie warunków zabudowy na budowę pojedynczej turbiny wiatrowej lub kompleksu takich turbin na terenie gminy Garbów.Ponadto informuję, że dla terenu całej Gminy Garbów obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwałą nr XXXIV/188/01 Rady Gminy Garbów z dnia 8 grudnia 2001 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 13, poz. 422 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów z poźn. zm. co Pani radnej powinno być wiadome. Fakt ten wyklucza możliwość wszczęcia indywidualnego postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla indywidualnej inwestycji.Warunki zabudowy wydaje się tylko wówczas gdy dla terenu gminy nie został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku kiedy taki plan obowiązuje nie jest możliwe wszczęcie indywidualnej procedury o wydanie warunków zabudowy.
 3. Czy SANEPID opiniował w przeszłości lub opiniuje obecnie, jakiekolwiek inwestycje związane z budową farm wiatrowych na terenie gminy Garbów?odpowiedź wójta:
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (potocznie zwany Sanepidem) nigdy nie opiniował inwestycji związanych wyłącznie z budową farm wiatrowych na terenie gminy Garbów.Natomiast była wydana opinia w stosunku do wniosku o zmianę w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego możliwości lokalizacji jednej turbiny wiatrowej w ramach toczącej się procedury o zmianę w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zgłoszonej na wniosek właścicieli działek o zmianę ich przeznaczenia np: pod budownictwo, usługi, zabudowę letniskową.
 4. Czy Urząd Gminy dysponuje informacjami oraz poglądową mapą planowanych przez jakiegokolwiek inwestora budów pojedynczej turbiny wiatrowej lub kompleksu takich turbin, na terenie gminy Garbów? Jeżeli tak, prosimy o podanie numerów działek oraz dostarczenie Radzie Gminy tych map.odpowiedź wójta:

  Do dnia dzisiejszego wpłynął jeden wniosek o zmianę przeznaczenia jednej działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod turbinę wiatrową w miejscowości Janów (o którym mowa powyżej). Oprócz tego wniosku do dnia dzisiejszego nie wpłynęły inne wnioski o zmianę przeznaczenia terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod lokalizację turbin wiatrowych.

  Urząd Gminy Garbów nie dysponuje informacjami o innych wnioskach złożonych przez innych inwestorów planujących budowę pojedynczej turbiny wiatrowej lub kompleksu takich turbin, na terenie gminy Garbów. Wzmianka o potencjalnej możliwości lokalizacji na terenie Gminy farm wiatrowych znajduje się w Raporcie Końcowym „ Budowa oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego w oparciu o zidentyfikowany potencjał  odnawialnych źródeł  energii  (studia  celowości)” wydanym przez Urząd Marszałkowski w listopadzie 2012 roku.

 5. Czy władze Gminy Garbów, lub podlegający mu urzędnicy Gminy Garbów, w okresie gdy Wójtem Gminy Garbów jest pan Kazimierz Firlej, uczestniczyli lub uczestniczą w jakiejkolwiek procedurze związanej z budową pojedynczej turbiny wiatrowej lub kompleksu takich turbin na terenie gminy Garbów lub gmin sąsiadujących?odpowiedź wójta:Władze Gminy Garbów ani podlegający jej urzędnicy w okresie sprawowania funkcji Wójta przez Kazimierza Firleja nie uczestniczyli i nie uczestniczą w żadnej procedurze związanej z budową  pojedynczej turbiny wiatrowej lub kompleksu takich turbin na terenie gminy Garbów i gmin sąsiednich.Ponadto informuję, że urzędnicy Gminy Garbów nie mają kompetencji do brania udziału w procedurze budowy turbin wiatrowych na terenie sąsiednich gmin. Wychodząc  poza  zakres  Pani  pytania informuję,  że  w trakcie  procedury  zmian  w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wszczętej na podstawie uchwały Rady Gminy Garbów był rozpatrywany indywidualny wniosek o dopuszczenie lokalizacji w planie jednej turbiny wiatrowej (o którym była mowa w punkcie 3 i 4). Wniosek ten został negatywnie zaopiniowany przez Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i nie podlega dalszej procedurze planistycznej

Link do dokumentu źródłowego tutaj Interperelacja_co z wiatrakami

Komentarz redakcyjny

Zakładając, że w otrzymanej przez panią Agnieszkę Nalewajek odpowiedzi nie ma żadnych kruczków formalno-prawnych, wygląda na to, że do dnia 5 lipca 2013 roku na terenie gminy Garbów nie toczyło się żadne postępowanie administracyjne mające na celu budowę farmy wiatrowej. Skądinąd wiadomo, że firma wiatrowa ECO-WIND Construction S.A. ma podpisane kilka umów z prywatnymi właścicielami działek, na których planują oni stawianie turbin wiatrowych na terenie gminy Garbów, co budzi powszechne protesty mieszkańców. Czy po tych jednoznacznych protestach ludności firma Eco-Wind Construction S.A. zrezygnuje ze swoich planów budowania farmy wiatrowej na terenach bezpośrednio przylegających do istniejących wsi, co grozi spadkiem wartości istniejących nieruchomości oraz zablokowaniem dalszego osadnictwa w rejonie Janowa, Karolina oraz Borkowa?

Zgodnie z prawem, aby powstanie farmy wiatrowej było możliwe, Rada Gminy Garbów musiałaby wyrazić na to zgodę przegłosowując zmiany w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego. Czy nasi radni zrobią to  lekceważąc protesty mieszkańców czy też uszanują ich wolę i zatrzymają te długoterminowo szkodliwe dla gminy Garbów inwestycje?

Będziemy w dalszym ciągu monitorować tą istotną życiowo dla mieszkańców gminy Garbów sprawę.

 

 

 

 

 

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top